Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 14.6.2018

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 14.6.2018

 Počet účastníků dle prezenční listiny: 16

Ing. arch. Pavel Rada, člen Koordinační rady autorizovaných inspektorů přednesl stanovisko ČKA k současnému stavu provádění Stavebního zákona. Z důvodu potřeby koordinace umisťování stavebních záměrů v území byl úřad územního plánování určen novelou nově jako koordinační dotčený orgán státní správy, který má tuto koordinaci  zajistit. Důvodů je více, například fakt, že některé obecné stavební úřady potřebné „komplexní“ posouzení souladu stavby s územním plánováním fakticky nedělaly v potřebném rozsahu.  Bylo to často z důvodu přílišné komplikovanosti pojetí územního plánování v České republice a chybějícího metodic-kého vedení úředníků stavebních úřadů v otázkách posuzování souladů s územními plány a s cíli a úkoly územního plánování. Důvodem byla i přílišná kvalifikovanost pro umisťování a povolování staveb a subjektivní výklady a posuzování. Řešením však rozhodně nemělo být plošné přenesení posuzování veškerých staveb, včetně naprosto nevýznamných stavebních zásahů v území. Proto  je zbytečné cizelovat metodickou, analytickou, tvůrčí, projednávací a schvalovací fázi územního plánování, pokud nejsme schopni její výsledky přenášet do praxe při umisťování a povolování staveb. Náprava skutečného stavu vyžaduje zásadní změny, které budou systémové, ale bohužel jejich aplikace do praxe si vyžádá čas, který vzhledem k dopadům znění přijaté novely stavebního zákona není.

 

ČKA navrhuje a doporučuje co nejrychleji přijmout tyto kroky:

  •  Vrátit posuzování souladu záměrů a staveb s územním plánem na obecné stavební úřady. Obecné stavební úřady posuzují záměry a stavby v rámci zahájeného řízení, bez vydávání samostatných stanovisek. Úřady územního plánování by měly vydávat závazná stanoviska pro záměry, stavby a jejich soubory pouze v případě, kdy společné řízení vede jiný stavební úřad než obecný.
  • Omezit obsah závazných stanovisek z důvodu potřeby vyloučit nadbytečné hodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje.
  • Metodicky usměrnit zpracovatele závazných stanovisek, příp. stavební úřady, že jejich úkolem není zasahovat do tvůrčí svobody architektů a projektantů či zasahovat do architektonických řešení, nýbrž posouzení záměrů a staveb z hledisek souvisejících s územním plánováním.

V následující diskusi dospěli zúčastnění k závěru, že je nutno podpořit vytvoření nového Stavebního zákona. Jakékoliv dílčí úpravy nebudou účinné a budou prohlubovat krizi v povolování staveb.

Ing. Karel Vaverka