Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 22.3.2018

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 22.3.2018

Počet účastníků dle prezenční listiny: 21

Hlavním tématem zasedání autorizovaných inspektorů, které se konalo dne 22.3.2018 bylo seznámení se specializací „městský inženýr“, která byla v ČKAIT zřízena v roce 1998. V současné době tuto specializaci mají akreditovány dvě vysoké školy, akreditace na Stavební fakultě ČVUT Praha je před dokončením. Stavební fakulty připravují desítky absolventů, je nutno pro ně zajistit smysluplné uplatnění. Městský inženýr je osoba, přiměřeně kvalifikovaná v oborech dopravní stavby, vodohospodářské stavby, inženýrské stavby, krajinné inženýrství a má široké uplatnění při tvorbě územních a regulačních plánů, při projektování městských lokalit a při jejich rekonstruování. Může působit na pozici projektanta, zhotovitele, zástupce investora nebo schvalovacího orgánu (stavebního úřadu). Doc. Ing. Petr Šrytr CSc. představil zúčastně-ným autorizovaným inspektorům možnosti této specializace a vyzval je k tomu, aby pomohli popularizovat městské inženýrství hlavně v oblasti samosprávy obcí a měst, kde se v současné době projevuje profesní nouze.

Postavení městského inženýra ve struktuře samospráv

S ohledem na víceoborovou a koordinační náplň činnosti je možné chápat jeho roli jako servis pro rozhodování samosprávy.  Proto by oddělení městského inženýra /nebo jednotlivec u menších měst / mělo být podřízeno starostovi nebo jeho zástupci zodpovídajícímu za otázky rozvoje obce, její provoz i celkovou organizaci z hlediska její obsluhy infrastrukturou.

Zástupce městského inženýra by měl být členem komise územního rozvoje a životního prostředí, pokud je rada zastupitelstva obce jako svůj poradní orgán zřizuje. Považujeme za nezbytné doporučit, aby byl připomínkovým místem při přípravě rozpočtu obce.

Důležitou úlohou městského inženýra může být role koordinátora a moderátora v diskusích okolo sporných záměrů v rozvoji obce. Právě jeho interdisciplinární zaměření může být garantem předvídatelnosti, přehlednosti a průhlednosti v procesu rozhodování s širokým dopadem na různorodé zájmy v území obce.

Fungování MI vychází z požadavků praxe a je podporováno autorizací samostatného oboru.

Role městského inženýra ve vazbě na stavební zákon

Orgány územního plánování koordinují výstavbu, záměry a změny v území. A zejména zde je úloha a práce městského inženýra velmi potřebná, v těsné spolupráci s architektem – urbanistou.

  • Činnosti spojené s přípravou územního plánu
  • Projednávání územního plánu a jeho schvalování
  • Pravidelné vyhodnocování územního plánu
  • Pořizování regulačních plánů
  • Spolupráce při přípravě stanoviska obce jako účastníka řízení

 

Role městského inženýra v oblasti technické infrastruktury

  • Městské inženýrství je mezioborový předmět, který zahrnuje široký okruh poznatků pro aktivní tvorbu koordinací řešení koncepce technické infrastruktury ve spolupráci s architektonicko  urbanistickými oblastmi ve veřejné infrastruktuře. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování o všech základních technických, technicko – ekonomických a technicko – ekologických problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, zejména pak zabezpečuje na odpovídající úrovni koordinaci technického vybavení území (dále TVÚ). Jmenovitě se jedná o:
  • Spolupráce s organizacemi, které mají kompetenci a zodpovědnost při správě, údržbě a rozvoji sítí technické infrastruktury
  • Koordinace jejich rozvojových záměrů s investičními záměry obce
  • Příprava podkladů pro jednání zástupců samosprávy s vlastníky – investory o jejich stavebních záměrech


Ing. Karel Vaverka