Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z online zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2020

Zápis z online zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2020

Zápis z online zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2020 Datum: 25.5.2020
Čas: 10.00 – 12.30 hod.
Místo: online + malá zasedačka budovy ČKAIT, 2. p.

Přítomni: prof. Materna, pí Báčová, Ing. Klečka, Ing. Loukota, Ing. Marek, Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. Synek, doc. Kuda, Ing. Poděbrad, Ing. Bukovský, Ing. Hnízdil
Host: Ing. Hejduková

Program jednání:
 1. Úvod
  Prof. Materna přivítal přítomné na online jednání s rozeslanou pozvánkou jenom pro členy ČKAIT ze stávající komise BIM. Důvodem svolání užšího okruhu zástupců komise bylo:
  1. projednání postupu ČKAIT v návaznosti na požadavky ČAS k účasti zástupců Komory v její Technické komisi a jednotlivých OTO (odborných týmech oblastí)
  2. stanovisko ČKAIT k postupu přípravy zákona BIM ze strany MPO
  3. zhodnocení nabídky komise ČKAIT CŽV k „seminářům BIM“ připravených pro oblastní kanceláře ve spolupráci s czBIM

 2. Nominace zástupců ČKAIT do TK a OTO ČAS
  Ing. Loukota jako člen TK zopakoval harmonogram projednávání datového standardu pro zadávací dokumentaci na ČAS v OTO (2.6., 16.6., 30.6.) – ostatní standardy se zatím nebudou řešit. Má pochybnosti o tom, zda-li se za měsíc pilotní projekt připraví, kdo ho bude zpracovávat, když v OTO nejsou zástupci projektantů a zhotovitelů; zatím se pracovní tým zúžil jenom na interní odborníky facility managementu ČAS.

  Ing. Marek prezentuje oficiální názor ČKA – zatím do OTO vstupovat nechtějí; technická komise je vrcholový orgán, který 30.6. bude DSS pro pilotní projekt schvalovat.

  Ing. Loukota - pokud TK pilotní projekt neschválí, odborná veřejnost dokument k připomínkám nedostane. Problém je v situaci, že ČAS není schopen odpovídat na naše připomínky z 2.4.2020 a tím nemáme možnost motivovat AO do OTO.

  Ing. Klečka připomíná, že je nutné každý zápis ČAS připomínkovat a požadovat doplnění, aby se nedospělo k závěru, že ČKAIT spolupracovala bez připomínek.

  Ing. Loukota - poslední zápis ještě členové TK neobdrželi a u předposledního se připomínky nezapracovaly; s ohledem na termíny ČAS hraje na vydání DSS pro pilotního projektu za každou cenou a pak se v praxi zjistí, že je nefunkční.

  pí Báčová jako vzorový a pozitivní příklad uvedla zpracování projektu v BIM pro ČSOB.

  Ing. Marek poukázal na ČSOB z jiného uhlu – zadavatele zajímal jenom projekt pro facility management, předcházející stupně ne – šlo v podstatě o uživatelskou dodavatelskou dokumentaci, členové oboru komor projevují o ni minoritní zájem – nejde o klíčovou činnost pro projektanty.

  pí Báčová - banka si byla vědoma toho, že nákupem softwaru budou ušetřeny služby spojené s člověkem. Návrh datového souboru architektura je nesourodý – pokud s tím máme koncepční rozpor, pak je připomínkování zbytečné.

  Ing. Klečka došlé připomínky odešle na ČAS.

  Prof. Materna - hlavním účelem dnešního jednání je zaujmout stanovisko k OTO, nicméně pokud nemáme dohodu s Ing. Serafínem, půjde o dobrovolnickou činnost. Zítra, 27.5.2020, bude předsedy OK o základních skutečnostech informovat s tím, že jejich nominaci do OTO bude očekávat až následně.

  Ing. Loukota by přesto prosazoval názor, abychom do OTO někoho nominovali už teď „zadarmo“ (aby nám neunikly informace v přípravné - mobilizační fázi).

  Ing. Klečka - tuto fázi bychom měli nechat na jejich odpovědnosti.

  Závěr: ČKAIT bude nadále požadovat stanovení objemu prací a financování členů komor v OTO (trvá na odeslaných připomínkách z 2.4.2020). Nominaci zašle do jednoho měsíce po splnění podmínek v předmětném dopisu.

 3. Zákon o BIM
  Prof. Materna informoval, že se od Ing. Serafína dozvěděl, že se Ing. Klečka nechce jednání účastnit.

  Ing. Klečka tuto informací upřesnil přečtením stanoviska odeslaného členům PS legislativa, ve kterém se uvádí, že pokud nemáme k dispozici materiály k zákonu, doporučujeme termín (27.5.2020) posunout.

  Pí Báčová - na poslední jednání TK byl Ing. Zajíčkem pozván Mgr. Korbel, který návrh zákona bude zpracovávat. Upozorňuje na nesoulad pojmů a neexistenci věcného záměru připravovaného zákona. Jejich cíl, aby návrh zákona prošel jenom poslaneckou iniciativou, je v rozporu s Legislativními pravidly vlády.

  Ing. Marek souhlasí, zákon není koordinovaný z hlediska terminologie, ani z hlediska věcného obsahu; je nutné dohodnout vstupy do dokumentace pro provádění tavby a zadávací dokumentace. Na jednání 27.5.2020 se za ČKA na ČAS zúčastní i Ing. Kasl, Ing. Marek; z jejich pohledu je nutné dohodnout racionální spolupráci.

  Ing. Klečka - podle něj nový zákon není nutný, postačí oslovit odbor veřejného investování MMR, aby zpracovalo návrh novely § 103 ZZVZ ohledně povinnosti zpracovávat PD v BIM a následně vyhláškou upřesnit požadavky na datový standard. Bez analýz nový zákon nemá smysl vytvářet, musí se zpracovat věcný záměr, nepostačí Koncepce BIM, pokud se chce rozšiřovat povinnosti nad rámec koncepce BIM

  Závěr: ČKAIT zákon nebude podporovat ani připomínkovat do doby, než obdrží § znění. Jednání 27.5.2020 se zúčastní, pokud obdrží pozvánku.

 4. CŽV ČKAIT – Semináře BIM
  Prof. Materna informoval o připravované sérii seminářů ve spolupráci s czBIM, kterou zítra předloží na jednání předsedů oblastí. Semináře budou hrazeny z odborné činností jednotlivých OK.
  Poděkoval za účast, se závěry obeznámí předsedy OK ČKAIT i Představenstvo; termín následujícího jednání komise bud určen dodatečně

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: Prof. Materna