Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2018

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2018

Datum: 23. 7. 2018
Čas: 13.00 – 15.00 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2.p.

Přítomni: prof. Ing. Materna (ČKAIT), Ing. Loukota (ČKAIT), Ing. Hnízdil (ČKAIT), Ing. Klečka (Metrostav), Ing. Poděbrad (ČSSI), pí Báčová (ČKAIT), Ing. Remeš (VUT FAST Brno), Ing. Marek (ČKAIT), doc. Ing. Kuda (FAST VŠB Ostrava), Ing. Matějka (FSv ČVUT), Ing. Matyáš (CzBIM), Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. Minka (di5), doc. Ing. Šuhajda (VUT FAST Brno), doc. Ing. Rubina (FAST VUT Brno)
Host:

Program jednání:
 1. Zahájení
  prof. Materna
  • přivítal účastníky jednání s informací ohledně ustanovení této komise rozhodnutím Představenstva ČKAIT, v návaznosti na jednání se zástupci stavebních fakult ohledně přípravy CŽV AO ohledně aktuální problematiky BIM a jeho zavádění v ČR (koncepce schválená vládou – gestor MPO)
  • současně požádal členy ustanovené komise, aby se krátce představili
  • informoval o jednání děkanů stavebních fakult (Praha, Brno, Ostrava) v Bardějově ohledně přípravy CŽV s problematikou BIM; kurz bude zatím z důvodu urychlení procesu akreditován ČKAIT ve spolupráci se stavebními fakultami; pracuje se na akreditaci MŠMT, které má více zákonem stanovených požadavků

 2. Diskuse
  Ing. Matějka
  • zevrubně, za pomoci názorných ukázek, popsal harmonogram a logistickou přípravu kurzu (66 hodin, z toho 42 hod. teorie a 24 hod. speciální výuky); předpokládaný termín 4. 1. 2019 -29. 3. 2019
  • kurz by měl poskytnout informace projektantům, dodavatelům, investorům a správcům staveb
  • I. etapa by se týkala teoretických základů k problematice BIM, II. etapa (Best practise) bude následně zaměřena dle specifických požadavků uchazečů
  pí Báčová
  • upozorňuje, aby se kurz akreditoval i na MV ČR
  Ing. Matějka
  • výsledkem profilu absolventa tohoto kurzu by měla být klíčová osoba nazvaná „světlonoš“ (BIM champion)
  • aby kurz tyto osoby vychoval, je nutné zapojit lektory všech stavebních fakult a ČAS
  • témata samozřejmě budou časem modifikována (dle technického pokroku) a protože v ČR zatím nejsou standardy zavedeny, kurz bude zaměřen i na informace o zahraničních předpisech
  • praktické dovednosti budou prezentovány začleněním do jednotlivých bloků
  • kurz nesmí být orientovaný na komerční propagaci sw firem
  Ing. Matyáš
  • CzBIM se snaží být praktičtější – chce poskytovat certifikát ověření odbornosti BIM specialisty
  prof. Materna
  • aktivitu nelze nikomu zakazovat; ČKAIT ve spolupráci s fakultami má zájem vychovat odborníky pro malé firmy i jednotlivce
  Ing. Matyáš
  • CzBIM nemá ambici poskytovat vzdělání, chceme stanovit výši odbornosti certifikátem (přezkoušením) – ověřit úroveň znalostí osob, které jsou na práci s BIM připravené
  • líbilo by se nám, kdyby do firem nastupovali lidé s ověřenými znalostmi problematiky BIM
  prof. Materna
  • je nutné vzhledem k certifikátům poznamenat, že chybí novela zákona o ověřování kvalifikací
  • kdo zaručí, že certifikát CzBIM bude relevantním důkazem o odbornosti fyzické osoby
  • z pohledu ČKAIT je prvním krokem nutné zavést systematické vzdělávání svých členů v problematice BIM
  Ing. Remeš
  • ptá se ohledně certifikátu, zda CzBIM uvažoval u ověřování i evropských standardů – Ing. Matyáš – ne, nejsou součástí přezkušování
  prof. Materna
  • byl by rád, kdyby Ing. Matějka přeposlal náplň a harmonogram připravovaného kurzu členům komise, následně by očekával odezvu, kdo a jakým způsobem by mohl pomoci
  pí Báčová
  • upozorňuje na nesprávný termín „výstavbové projekty“, které je nutné nahradit „stavebními projekty“; je nutné řešit i pojem „projektový manažer“ a „projektové řízení“
  • ptá se na začlenění FIDIC
  • všechny stavby spolufinancované EU budou muset být od roku 2020 projektované v BIM
  Ing. Matějka
  • názvosloví upraví, se smluvními vztahy FIDIC se v kurzu zatím nepočítá
  Ing. Matyáš
  • SFDI vydalo své metodiky BIM a vyzvalo CzBIM k připomínkám (termín září 2018)
  • nemá informace o tom, aby EU od roku 2020 podmiňovalo dotace projektováním v BIM; standardy a právní předpisy členských států nejsou jednotné – rozpracované měla Velká Británie (odchází) a Norové
  • jedna z aktivit CzBIM je překlad BIM dictionary do češtiny; zatím přeloženo jenom do třech jazyků členských států EU
  • obsahová náplň nadstavbové části připravovaného kurzu se vyvíjí velmi dramaticky – je tento vývoj do kurzu zahrnut?
  • pokud budeme vydávat certifikáty, budete mít databázi fyzických osob pro nadstavbovou přípravu
  Ing. Klečka
  • je kurz dělený dle staveb – odbornosti?
  • větší téma je v této chvíli digitalizace procesů – BIM je jenom součást
  • kurz by měl pomoci rozklíčovat, zda je sftw skutečně pro použití BIM
  • má pochybnosti o splnění časového harmonogramu
  Ing. Matějka
  • ne, v této fázi jde o osvojení si základních principů BIM, neřeší digitalizaci
  • identifikovat změny v rámci probíhajícího kurzu nelze připravit
  • v rámci kurzu jsme uvažovali i o dalších profesích, např. IT specialita (vytváří zázemí projektu), BIM manažer (koordinátor projektu) - budou řešeny na základě poptávky
  Ing. Loukota
  • souhlasí s nekomerčním zaměřením, ale nakonec předpokládá skluz do 1-2 použitelných sftw systémů, do područí kterých se projektanti dostanou
  • rekodifikace stavebního zákona počítá s digitalizací státní správy, která si podle všeho prosadí jednotný sftw systém pro přijímání projektu v BIM k povolovacímu řízení
  Ing. Poděbrad
  • kolik sw bude použito na kurzu?
  • použití konkrétního sftw ve firmách bude záviset od jejich strategie a finančních možností
  Ing. Matějka
  • v teoretické části bude jenom základní přehled sw nástrojů
  • do 20. října by měl být kurz akreditován v ČKAIT; po prázdninách se zpracují podrobné podklady
  prof. Materna
  • očekává, že po obdržení materiálu s návrhem kurzu, se členové komise zapojí teoretickými podklady, nebo lektorskou činností
  • ČKAIT bude záležet na tom, aby se činnost této komise propagovala jak na webových stránkách, tak i časopisech vydávaných Komorou
  pí Báčová
  • doporučuje, aby se kurz zabýval i autorskými právy k BIM – po diskusi s prof. Smejkalem se jednoznačně došlo k závěru, že takto zpracovaná dokumentace není kolektivním dílem, ale databází (na rozdíl od kolektivního díla, může být autorem „databáze“ i právnická osoba)

 3. Závěr
  prof. Materna poděkoval za účast a stanovil termín následujícího jednání na 12. 9. 2018 – 14.00 – 16.00 hod. – velká zasedačka budovy ČKAIT

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: prof. Materna