Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2019

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2019

Datum: 18. 9. 2019
Čas: 14.30 – 16.00 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2. p.

Přítomni: prof. Ing. Materna, Ing. Synek, Ing. Bukovský, pí Báčová, Ing. Matějka, Ing. Minka, Ing. Klečka, Ing. arch. Fibiger
Omluveni: Ing. R. Hnízdil, Ing. P. Serafín, J. Nechyba, Ing. Poděbrad, Ing. Matyáš, Mgr. Dvořák, doc. Ing. Šuhajda, doc. Ing. Rubina, Ing. Loukota, doc. Ing. Kuda, Ing. Remeš, Ing. A. Marek, Ing. Klepáčková
Host:

Program jednání:
 1. Informace o připomínkách a stanovisku k metodikám ČASu
  Ing. Klečka
  • shrnul nastavený systém vyjadřování připomínek a stanovisek k metodikám BIM navrhovaných odborem Koncepce BIM (agentura ČAS). Čas zasílá nové materiály na jeho adresu, jsou obesílání členové Komise BIM a Technické komise ČKAIT. Ing. Klečka informoval o uplatněných připomínkách od ČKAIT a podle dohody zaurguje odpověď p. Prokeše z ČASu na odeslané připomínky mimo recenzní systém a zpracuje vyjádření k fungování připomínkového systému.
  • Shrnující stanoviska ČKAIT k metodikám BIM jsou obsažena ve dvou dopisech adresovaných řediteli odboru Koncepce BIM v ČASu J. Nechybovi a řediteli odboru stavebnictví a stavebních hmot na MPO, Ing. Serafínovi. Viz přílohy zápisu.
  • V čísle 4/2019 Zpráv a informací ČKAIT bude publikován článek „ČAS se podílí na zavádění BIM“ (autor Ing. Klečka). Článek chce informovat členy ČKAIT i vydávání metodik BIM a vyzvat je k účasti na jejich posuzování.
  • Metodika Datový standard stavebnictví – vedoucí zpracovatelského týmu Ing. Žák navrhl setkání k vypořádání připomínek, Ing. Klečka ověří vhodný termín a místo jednání. Ze strany Komory se zúčastní autoři připomínek.
  Ing. Bukovský
  • Oblast Praha připravuje na podzim kulatý stůl na téma BIM, kde by měly být diskutovány zejména návrhy metodik vydávané ČASem.

 2. Platforma BIM Hub
  Ing. Klečka
  • někteří členové Komise BIM byli osloveni Odborem koncepce BIM (emailem) s návrhem účasti v platformě BIM Hub. Mělo by se jednat o „diskuzní setkání na konkrétní téma“; s cílem „nabídnout věcnou diskusi na konkrétní aktuální témata v souvislosti s jednotlivými aspekty zavádění metody BIM v ČR“. Ing. Klečka požádá o konkrétnější informace ČAS.

 3. Probíhající workshopy k návrhům metodik BIM
  Prof. Materna
  • první workshopy se uskutečnily v Praze, Brně a Ostravě, byly zaměřeny mimo jiné na pilotní projekty BIM. V Praze a v Brně měla Komise ČKAT pro BIM zastoupení (Praha Ing. Hnízdil, M. Báčová, Brno prof. Materna); záměrem je pokrýt účastí i další workshopy.

 4. Žádost Odboru Koncepce BIM o podporu klas. systému CoClass
  Prof. Materna
  • informoval o žádosti J. Nechyby, sdělenou na workshopu v Brně, o podporu Klasifikačního systému CoClass (Švédsko) a jeho ověření u pilotních projektů BIM. Žádost je adresována představenstvu ČKAIT.
  Ing. Matějka
  • Informoval o rešerši klasifikačních systémů, která byla zpracována na ČVUT.
  V následné diskusi se přítomní členové Komise shodli na tom, že doporučení by mělo být formulováno nejen na podporu testování klasifikačního systému CoClass na vybraných pilotních projektech veřejných zadavatelů, organizovaných agenturou ČAS, ale na ověření více klasifikačních systémů.

 5. Celoživotní vzdělávání – kurzy BIM
  Ing. Matějka
  • informoval o dosavadním průběhu kurzů BIM organizovaných společně stavebními fakultami v Praze, Brně a Ostravě. Mezi účastníky jsou projektanti, veřejní zadavatelé, zhotovitelé staveb, facility manažeři, právníci (20 osob na kurz), asi 1/3 jsou autorizované osoby.
  • Do budoucna uvažují s určitými úpravami, např. řešit 1. běh (obecné informace o BIM) formou e-lerningu
  Prof. Materna
  • Připomněl termín pro přihlášení vzdělávacích programů k akreditaci ČKAIT – 31. 10. 2019.

 6. Inženýrský den ČKAIT 2020
  Prof. Materna
  • informoval o dvou dosavadních návrzích na téma Inženýrského dne ČKAIT 2020:
   1. Mosty a
   2. Digitalizace a BIM.
  Členové pracovní skupiny v diskuzi vyjádřili podporu tématu Digitalizace a BIM.

 7. Závěr
  Prof. Materna poděkoval za účast a určil termín následujícího jednání Komise na 29. října 2019, ve 14.30 hod.

Zapsala: Marie Báčová
Schválil: Prof. Materna