Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vývoj českého stavebnictví 2007-2018 (meziroční změna v procentech)

Vývoj českého stavebnictví 2007-2018 (meziroční změna v procentech)

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ SE PODÍLÍ NA DOBRÝCH
VÝSLEDCÍCH ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
 
 
Vývoj českého stavebnictví 2007-2018
(meziroční změna v procentech)
 
 
Stavebnictví v České republice patří mezi hlavní národohospodářská odvětví, která dynamicky zajišťují rozvoj ekonomiky. Výrazným vlivem ovlivňuje zaměstnanost v celé ekonomice
 
 
 
Dlouhodobý vývoj českého stavebnictví (meziroční změna v %)
 
 
 
 
V roce 2019 se očekává růst produkce o 2,7 % a to u velkých firem 5,0 %, malých a středních 2,0 %. I v letošním roce si stavebnictví v produkci udrží solidní růst a  podíl na tom mají i malé a střední firmy.
 
 
Meziroční indexy stavebnictví v roce 2019 v %
 
 
Z grafu je zřejmé, že stavební produkce byla v záporných číslech jen v měsíci lednu a srpnu. Propad v měsíci lednu jde na úkor zimního počasí. V srpnu si vzal stavební sektor dovolenou, ale pokles byl zapříčiněn i vysokou srovnávací základnou v přecházejícím roce, kde produkce rostla dvouciferným tempem.
 
Základní podmínkou rozvoje velkého a malého stavebnictví je dostatek kvalifikovaných a výkonných pracovníků. V době útlumu ekonomiky však došlo k výraznému úbytku pracovníků a to až o 14 %. Věkový průměr zaměstnanců se zvyšuje. Nejsložitější je to u manuálních odborných profesí. Tento stav se neustále prohlubuje. Na výkon povolání ve stavebnictví se ve všech ročnících střední školy, se studiem ukončeným výučním listem, připravuje o polovinu méně žáků než v dřívějším období. Tato situace je dlouhodobě podceňována a vyžaduje zásadní změnu učňovského školství. U absolventů středních průmyslových a vysokých škol je tato skupina nejméně problémová. Dostupnost pracovní síly je nejrizikovější faktor pro udržení úrovně stavebnictví.
 
Cena pracovní síly má velký vliv na zaměstnanost. Mezi devatenácti sledovanými odvětvími je stavebnictví na 17. místě s průměrnou hrubou měsíční mzdou 28 608,-- Kč za 1. a 2. čtvrtletí 2019. Nižší průměrnou mzdu než stavebnictví má jenom odvětví zemědělství (25 165,-- Kč), ubytování, stravování, pohostinství (19 536,-- Kč) a administrativní činnosti (22 183,-- Kč). Jednou z příčin je vysoký počet malých stavebních firem do 20 zaměstnanců, které pracují za jiných nákladových a mzdových podmínek a tím mohou ovlivnit výsledek. Obecná prestiž stavebnictví ustupuje do pozadí ve srovnání s ostatními odvětvími. Současný problém nedostatku dělnických pracovníků se řeší zaměstnáváním cizinců, většinou však v méně kvalifikovaných profesích. Stavební výroba má problémy i s přijímáním středně technických pracovníků do výrobních funkcí na stavbách.
 
Orientace a specifikace stavebních podniků reaguje na velikostní poptávku a lze ji charakterizovat dle velikosti podniků :
 
  • velké podniky, jsou podniky s 250 a více zaměstnanci
  • malé a střední podniky s 20-250 zaměstnanci
  • živnosti podnikatelů (fyzických osob)
Velké podniky dosahují nejvyšší produktivity práce a představují sílu celého stavebnictví.
Malé a střední podniky se podílejí významným způsobem na stavební produkci, ale i na opravách a údržbě objektů.
Podnikatelé charakteru živností pokrývají cca 28 % stavební produkce a fungují zejména na drobných pracích nebo jsou vyhraněně specializované. Pro podporu malých firem a živnostníků by bylo třeba zajistit větší informovanost v oblasti :
 
  • nových prvků výzkumu a vývoje
  • vytvoření firemních uskupení po technické a organizační stránce
  • stabilizace a vývoje cen
  • technických norem a bezpečnosti práce
  • bezpečnosti práce
  • zlepšení pracovních a sociálních podmínek na stavbách.
 
 
 
Hodnotové údaje jsou čerpány z Českého statistického úřadu.
 
 
listopad 2019
 
 
 
 
Zpracoval : Ing. Josef Mitrenga
                   člen komise MaSP