Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 1/2020 dne 24.1.2020

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 1/2020 dne 24.1.2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Renata Karasová, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Dominika Hejduková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Robert Špalek

Program:
 1. Normalizace
  • norma na Denní osvětlení budov EN 17037 – požadavek k SZ, developeři urgují, TNK 76 Osvětlení nezrušila všechny rozporné části norem, zpřísnění požadavku u bytů domů, vyžaduje kvalitnější osvětlení,
  • nová metodika, v některých případech nepoužitelná ve více evropských státech
  • mimo Prahu, kde platí PSP, problém
  • problém konfliktu 2 norem – ČSN 73 0580 a EN 17037; projektant musí používat EN
  • ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov – není zrušena, projektant použije části normy, které nejsou v rozporu, z hlediska obecné platnosti platí ty části, které nejsou v rozporu s EN
  • developer Radim Passer (z Passerinvest Group) za asociaci developerů – jednání MMR, MPO – zda mohou být v ČSN jiné požadavky než EN
  • dopis na ČAS – zrušit konfliktní normy nebo jejich části, navrhujeme vydat nové normy, které podrobnosti upřesní na základě právních předpisů; upřesnit podrobnosti Ing. Keim
  • 22.1.2020 – setkání MMR, MPO, ČAS a dalších – výsledkem schůzky je příprava dopisu ČAS na CEN (Evropský výbor pro normalizaci) pro MPO – co s tím a jak řešit – odborný článek do Z+i a Stavebnictví připraví Ing. Keim a Ing. Klečka za TK (také zveřejnit na webu komory, Facebooku); CEN se poté zřejmě obrátí na TC ohledně stanoviska
  • Ing. Keim – MMR pravděpodobně neurčí vyhláškou již neplatnou normu ČSN; musí být zrušeny všechny konfliktní normy
  • Slovensko – odchylka třídy A – požadavek musí být v právním předpisu nikoliv v normě
  • právní předpis i podzákonný by to musel řešit, jinak platí požadavky EN – stěží splnitelné
  • obecně – požadavky, které jsou rozhodující musí být v právním předpisu!!!
  • řešit šíření norem k připomínkám – požadavek čl. 2.5.1 Statusu TNK – připomínkový systém ČKAIT – distribuce omezené skupině přihlášených osob
  • ČSN 73 1004 (o navrhování geotechnických konstrukcí) – ČKAIT – stanoviska pozitivní 14 + negativní 3, 2 nevyjádřili (ČKAIT souhlasí s ČSN, nesouhlasí s EN)

 2. Rekodifikace SZ
  • příprava nového návrhu stavebního zákona
  • zákon o vystavěném prostředí – digitální model – návrh – nejasnost o co se jedná
  • vypořádání připomínek na MMR – prodloužen termín do března 2020 (přišlo přes 4 000 připomínek)

 3. Technické standardy ČKAIT
   a) TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
  • autorská korektura, potom tisk a zveřejnění v Profesisu

   b) TS 03 – Vzhled povrchů viditelných
  • Ing. Klečka navrhuje užší schůzku nad osnovou v 2. pol. února 2020, dojednat termín se členy TK

   c) TS 04 – Sklo ve stavebnictví
  • Ing. Klečka zašle všem členům TK znovu návrh Ing. Ondřeje Franka – zapracuje připomínky
  • bezpečnostní skla a rizika
  • Ing. Bukovský navrhuje spolupráci i s ČKLOP až bude návrh
  • Ing. Mach poslal připomínky

   d) nový TS – Pracovní plošiny pro stavební stroje
  • zpracovatelem TS bude Ing. Václav Račanský, Ph.D. (aktiv geotechnika, firma Keller) – člen TNK 41 Geotechnika (zastupuje Asociaci dodavatelů speciálního zakládání staveb) a evropská federace
  • domluven předběžně termín návrhu do února 2020

   TS obecně:
  • způsob hodnocení, jedná se o vývoj, nutná odměna autorům TS mimo autorského honoráře; přehled odpracovaných hodin autorů

 4. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
  • nutný rozborový úkol pro pozemní stavby – jako TS
  • Ing. Linda Veselá, Ph.D., zpracovala podklad pro TNK
  • Ing. Sedlák – člen TNK, lidé posílají dotazy na odchylky
  • členové TNK jsou hlavně geodeti a zástupci ze škol, normový přístup mnohdy není použitelný ve stavební praxi

 5. BIM
  • problém recenzního systému, který je nepřehledný – Stanovisko ČKAIT k recenznímu systému a způsobu vypořádání připomínek – zaslat dopis generálnímu řediteli ČAS Mgr. Zdeňku Veselému
  • Stanovisko k architektuře datového standardu – připraven a schválen dopis TK k odeslání na ČAS Koncepce BIM
  • BIM HUB – neúčastnit se; 28.1.2020 – setkání BIM Hub agentury ČAS – zúčastní se Ing. Klečka, paní Báčová
  • zákon o BIM návrh – není navázán na návrh Stavebního zákona, úkol – do roku 2050 všechny veřejné stavby pasportizovat v BIM a uložit do centrálního úložiště, není zřejmé proč a jaké využití modelů, není kompatibilní se ZZVZ (zákonem o zadávání veřejných zakázek) – nutná změna zákona;
  • zákon o BIM nechť projednáno standardní cestou včetně RIA a vyčíslení nákladů
  • Koncepce BIM – na webu je Katalog společností a referenčních projektů BIM – https://www.koncepcebim.cz/katalog
  • Marie Báčová – CAD Studio konference – RTS a Letiště Praha
  • Autodesk – robotizace stavebnictví, produktivita, ukončil spolupráci s URS, zájem o střední Evropu
  • spolupráce s RTS
  • klasifikační systém funguje
  • CAD S – dotace na zavádění BIM upřesnit pro členy ČKAIT

 6. Různé:
  • Ing. Bukovský – nutno řešit odměňování členů TNK za ČKAIT; byl poslán dopis členům TNK, odpověď:
  • jeden stovky hodin zdarma
  • druhý každý týden platit náklady za překlad návrhů norem – v hodinách
  • člen TNK za organizaci – dobrovolné členství, z hlediska ČAS zdarma, firmy, které jsou zastoupeny členy TNK, platí náklady včetně přístupu k normám
  • zvážit návrh paušálu pro člena TNK zastupujícího ČKAIT jako uznávací honorář za zpracovanou zprávu o činnosti v TNK za uplynulý rok + jednou za roky seminář a workshop či diskuse (samostatně honorovaná)
  • aktuálně je asi 12 členů v TNK zastupujících ČKAIT
  • Ing. Mach – statut člena dořešit
  • Ing. Klečka navrhuje uspořádat diskuzní setkání se členy TNK z komory

Úkoly z TK
- připravit k projednání možnost spolupráce Komory s Agenturou ČAS k publikaci norem s historií. Obdobně jako zákonů. Ing. Bukovský, T: stálý
Ing. Keim
- požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM Báčová T: stálý
- odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS - připravit požadavky na návrh rozborového úkolu všichni členové TK T: stálý
- koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ všichni členové TK T: stálý
- TS 03 - vzhled povrchů viditelných - příprava osnovy Ing. Klečka T: jaro 2020
- vložit materiály do DMS všichni členové TK T: stálý
- dopis - Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT Ing. Bukovský T: stálý
- článek do časopisu Stavebnictví - o normě na zábradlí 74 3305 a PSP Ing. Klečka T: po připomínkách dotčených orgánů
- dopis na TNK 24 - řešení odchylek rozměrů staveb TK T: stálý
- žádost na ČAS o zasílání návrhů změn, revizí, národních příloh přebíraných evropských norem a nových čistých ČSN pro navrhování a provádění staveb k připomínkám Ing. Keim T: stálý
- návrh na jmenování Ing. Macha do nové TNK geotechnika Ing. Bukovský T: stálý
- TS Pracovní plošiny pro stavební stroje - 1. návrh Ing. Račanský T: únor 2020
- TS 04 - Sklo ve stavebnictví - informace všichni členové TK T: únor 2020
- konflikt ČSN 73 0580 a EN 17037 - odborný článek za TK do časopisu Z+i a Stavebnictví Ing. Klečka, Ing. Keim T: únor 2020

Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský

Příští setkání 21.2.2020 v 9:00 malá zasedačka