Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 10/2019 dne 19. 12.2019

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 10/2019 dne 19. 12.2019

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Dominika Hejduková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Renata Karasová, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Robert Špalek
Host: Ing. Žanet Hadžič (MMR), Ing. Jindřich Řičica, Ing. Václav Račanský, Ph.D. (TNK 41 Geotechnika)
 
Program:
 1. Normalizace
 • norma na Osvětlení a oslunění budov EN 17037 – požadavek k SZ, developeři urgují, TNK 76 nezrušila všechny rozporné části norem, zpřísnění u bytových domů
 • neřeší se obecná otázka, zda musí být osluněné či neosluněné byty
 • možnost řešení – odkazem na normu – Ing. Pelech byl informován
 • Ing. Keim – 1. krokem by bylo zrušení normy ÚNMZ (ČSN nesmí být v rozporu s EN)
 • Ing. Klečka – 22.1.2020 je schůzka na MPO k problematice ČSN EN 17037 a dalších ČSN – bude dohodnut postup, jak současnou situaci řešit
 • stížnosti na nefunkčnost a chybějící koordinaci při tvorbě a připomínkování norem
 • ? určení normy k právnímu předpisu – rizikové nyní před rekodifikací řešit
 • Ing. Renata Karasová zpracovává adresu normy@ckait.cz
 • ČSN požadavky na stavby – problém autorů zejména ze škol, kteří se snaží rozvádět obor
 • Ing. Hadžić – MMR již není členem žádné TNK – normy jsou rovnou připomínkovány MMR
 • je asi 154 skupin TNK – z toho je asi jedna třetina stavební skupiny
 • problém – neexistuje žádný dokument nebo postup, jak by se měly tvořit/řešit normy
 • Ing. Klečka – člen TNK 8 Akustika
 
2. Rekodifikace SZ
 • zákon č. 416/2009 Sb. (o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací) – změna prošla vládou – zakotvení digitalizace do stávajícího znění (peníze z fondů EU)
 • pozměňovací návrh 525 poslance Kupky – v Senátu – předpokládáno přijetí do stávajícího znění SZ
 • předpoklad od 1.7.2023
 • vlastní usnesení 1.1.2021 + rozvolněná účinnost, vejde v účinnost vznik a rozjezd NSÚ
 • Ing. Hadžić – účinnost stavebního zákona od 1.7.2023
 • vypořádání připomínek leden 2020; zákon je v mezirezortu do 31.12.2019
 • změnový zákon vypracovalo MMR, možné ještě uplatnění připomínek ČKAIT do zákona č. 360/1992 Sb.
 • Ing. Hadžić – v roce 2020 MMR bude řešit 2 nové vyhlášky – 1) vyhl. č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb); 2) vyhl. č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby); vznikne pracovní skupina ČKAIT, ČKA, MPO a úřadu pro civilní letectví a dalších
 • ČSN diplomové práce, omezené použitelnosti
 • každé velké město chce jinak územní plán
 • ZSV – změny určené normy, změny požadavky stavebníka
 
3. Technické standardy ČKAIT
 • vyhodnotit užívání TS vždy po roce a pak 3 roky
 • doporučené metodiky – BIM upřesnění přes TS
  1. TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
 • TK bez připomínek, vytisknout, připravit na prodej na valné hromady oblastí v lednu 2020
 • bude na Profesis; za 1 rok bude aktualizace
 • v květnu 2020 bude v Brně 10. ročník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví – Ing. Klečka a Ing. Veselá budou propagovat TS 01 a TS 02
 
 1. TS 03 – Vzhled povrchů viditelných
 • projednat obecné v TK, pak dílčí spolupráce s aktivem pozemní stavby – p. Müller (Středisko vzdělávání)
 • Ing. Klečka navrhuje užší schůzku nad osnovou
 
 1. TS 04 – Sklo ve stavebnictví
 • Ing. Klečka zašle všem členům TK znovu návrh
 • Ing. Bukovský navrhuje spolupráci i s ČKLOP
 
 • zpracovatelem TS bude Ing. Václav Račanský, Ph.D. (aktiv geotechnika, firma Keller) – člen TNK 41 Geotechnika (zastupuje Asociaci dodavatelů speciálního zakládání staveb) a evropská federace
 • Ing. Račanský ukázal prezentaci členům TK ohledně návrhu nového TS Pracovní plošiny pro stavební stroje; jsou 2-3 havárie za rok; problémem je nedostatečná kvalifikace strojníků
 • termín – domluven 1. návrh předběžně do února 2020
 • inspirace – rakouský vzor normy
 • bude to TS pro Profesis – licenční smlouva; TK text odsouhlasí
 • návrh osnovy – oblast platnosti dokumentu, termíny a definice, návrh pracovních plošin, realizace, kontrola provedení, udržování pracovní plošiny, reference
 • Ing. Řičica poslal členům TK svůj článek z časopisu Zakládání č. 4/2018 – Bezpečné pracovní plochy pro zařízení speciálního zakládání – úvod do problematiky (s. 10-12)
 
4. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 
5.BIM
 • 2. Kulatý stůl RK Praha k BIM se konal dne 16.12.2019 v Domě ČKAIT v Praze:
  • jednání se zúčastnili zástupci ČKAIT (Ing. L. Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Jan Klečka, paní Báčová), MMR (Ing. Žanet Hadžič), MPO (Ing. Petr Serafín), agentura ČAS (Mgr. Zdeněk Veselý, Jaroslav Nechyba), CzBIM (Ing. Petr Matyáš), ÚRS Praha (Ing. Daniel Cihelka), Metrostav (Ing. Filip Kalina); za komoru se také účastnili zástupci autorizovaných osob (projektanti), které aktivně navrhují stavby v BIMu, jak velké stavební společnosti, tak projektové ateliéry; také se zúčastnila šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková; o průběhu jednání bude zveřejněn článek v časopisu Stavebnictví a také bude zveřejněna tisková zpráva; hlavní téma jednání byl Datový standart modelu (stavby)
  • cílem kulatého stolu byla výměna zkušeností autorizovaných osob při využívání různých datových standardů a zkušenosti s nimi při navrhování a provádění staveb, jejich obsahu a požadavků na data z úrovně státní správy
  • program 2. KS: 1) Upřesnění výkonových fází projektové dokumentace při využití metodiky BIM; 2) Grafická podrobnost základních prvků modelu v jednotlivých fázích projektové dokumentace   a zásady tvorby modelu; 3) Standard negrafických informací základních prvků modelu pro potřeby navrhování/modelování, povolování, provádění staveb a provoz v ČR
 • normy pro užití BIM
 • 3 EN (ISO) normy v přípravě přeložit a požadavky na datový standard přizpůsobit, odeslat dopis generálnímu řediteli Mgr. Zdeňku Veselému (ČAS)
 • vyhlášky k digitalizaci alternativně skeny (elektronický formát) či BIM
 • MPO iniciativa vzniku zákona o BIM a vystavěném prostředí – povinnost státu pasportizovat stavby a dokumentace v BIM; plán účinnosti zákona od 1.7.2020; zadání zákona na ČKAIT nepřišlo k připomínkám
 • nutno řešit soukromé zájmy členů, autorská práva, etický kodex
 • objednávka z MPO nedošla
 • katalog – členění podle základních požadavků
 • BIM Hub – etický kodex
 • Ing. Hadžić – dokumentace bude možná také v listinné podobě a bude se skenovat do systému
 • potřeba vyřešit centrální uložiště pro projektovou dokumentaci pro nové projekty; otevřený formát; Ing. Mach – půjde to otevřít za několik let?
 
Různé:
 • Ing. Bukovský – nutno řešit odměňování členů TNK; byl poslán dopis členům TNK
 • člen TNK – dobrovolné členství, zdarma, členové si sami platí vstup do norem
 • řešit honoráře pro členy ČKAIT, kteří pracují pro komoru
 
Úkoly z TK
– připravit k projednání možnost spolupráce Komory s Agenturou ČAS k publikaci norem s historií. Obdobně jako zákonů.
Ing. Bukovský,
Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: stálý
– TS 03 – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
Ing. Klečka
T: leden 2020
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: stálý
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: stálý
Ing. Keim
T: stálý
– návrh na jmenování Ing. Macha do nové TNK geotechnika
Ing. Bukovský
T: stálý
– TS Pracovní plošiny pro stavební stroje – 1. návrh
Ing. Račanský
T: únor 2020
– TS 04 – Sklo ve stavebnictví
všichni členové TK
T: leden 2020
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 24.1.2020 v 9:00 malá zasedačka