Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 9/2019 dne 15.11.2019

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 9/2019 dne 15.11.2019

Přítomni: Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D. Ing. Dominika Hejduková, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek
 
Host: Ing. Linda Veselá, Ph.D.
Program:
 1. Normalizace
 • Ing. Klečka – za účasti Ing. Keima proběhlo jednání ohledně návrhu ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, na kterém nebyly připomínky vypořádány; zpracovatelem návrhu normy je Dr. Justa. Dr. Justa zkrátil text normy na asi 80 stran – i tak je to moc dlouhé; ČKAIT nesouhlasilo s vypořádáním; možno vydat jako příručku
 • Ing. Klečka – část normy navrhování střech skládané krytiny – bude brzy konečná verze; připravuje se zaplánovat na příští rok část 4 – Průsvitné a průhledné střechy (řešitel CTN VÚPS, doc. Šilarová. Předpokládá se spolupráce i s ČKLOP)
 • norma na Osvětlení a oslunění budov EN 17037 – Ing. Marcel Pelech a doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. – přednáška 29.11. v Domě ČKAIT na téma Osvětlení a oslunění budov v nové evropské normě EN 17037; česká norma – vyřešit problém s nekompatibilitou evropské normy pomocí určení normy ve vyhlášce (MMR požádá ÚNMZ o určení normy), bude další jednání s členy TNK 76 k dořešení určení částí norem
 • Ing. Klečka je nově členem TNK 8 – Akustika – aktuálně běží příprava revize normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
 • Ing. Renata Karasová (Středisko vzdělávání a informací) je vyčleněným pracovníkem, který bude vypořádávat připomínkování norem členy komory; bude se účastnit jednání TK (pozvat příště na TK)
 
2. Rekodifikace SZ
 • Rekodifikace schválena vládou; paragrafové znění musí být předloženo vládě do 31.1. 2020. Pracovní skupiny obnovují činnost.
 • 25.11. – zveřejnění verze k připomínkování
 • návrh nové směrnice HZS – podle předloženého návrhu by členové s oborem autorizace PBS mohli zpracovávat pouze malé projekty, pro větší projekty by museli členové dělat další zkoušky např. na ministerstvu, případně certifikaci; návrhem je nová kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti – kategorie rizika staveb by byly 0, I., II., III.; směrnice byla zpracována jako podklad pro rekodifikaci stavebního práva (pro pracovní skupinu stavební právo hmotné); HZS žádá vyšší prověření pro nejsložitější stavby
 • Pracovní skupina pro hmotné právo stavební – členové za ČKAIT jsou Ing. Bukovský a Ing. Mach
 
3.Technické standardy ČKAIT
 1. TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – zapracovala a vypořádala připomínky Ing. Bukovského, Ing. Macha a paní Báčové
 • Ing. Klečka – zpracuje excelovský soubor na výpočet (bude jen v Profesisu, tištěná verze bez excelu)
 • TS 02 musí být odeslán k tisku do 5.12., aby byl k dispozici na prodej na valných hromadách komory v lednu 2020
 • předpoklad je, že TS budou aktivně používat projektanti (možná i více než normy); ve smlouvách může být například i odvolání se na TS
 • v květnu 2020 se uskuteční na Stavební fakultě VUT v Brně 10. ročník konference „Zkoušení a jakost ve stavebnictví“ (ve stejný den se uskuteční další 2 konference – 28. mezinárodní sympozium Sanace 2020 a 4. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví) – Ing. Klečka a Ing. Veselá napíšou článek o TS 01 a TS 02 jako příspěvek na konferenci (vysvětlí účastníkům co jsou TS a jejich využití pro praxi, vyzvou k možné spolupráci na dalších TS)
 
 1. TS 03 – Vzhled povrchů viditelných
 • Ertl, M., Egenhofer, M.: Optische Mängel im Bild – inspirace pro zpracování standardu
 • Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno: Kontrola vzhledu podlahy; Kontrola vzhledu omítky; Kontrola vzhledu obklady, dlažby; Kontrola vzhledu pohledový beton; Kontrola vzhledu SDK; Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 • na začátku roku 2020 bude připravena osnova; nejdříve bude zpracován TS na 1 typ povrchu
 
 1. TS 04 – Sklo ve stavebnictví
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace rakouskou směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze je z června 2018
 • obsah zpracuje – Ing. Ondřej Franek, který se touto problematikou zabývá; osnovu s body už má rozpracovanou – pošle jí členům TK
 
 1. nový TS – Pracovní plošiny pro stavební stroje
 • Ing. Mach navrhuje zpracovat nový TS pro Profesis – Pracovní plošiny pro stavební stroje
 • zpracovatelem bude Ing. Jindřich Řičica (člen ČKAIT – obor geotechnika)
 • pozvat Ing. Řičicu na příští zasedání TK
 
4. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu; poslat na ČAS dopis nabídkový list
 • TNK 24 – Geometrická přesnost budov a staveb, jmenovat dalšího člena za ČKAIT – návrh vyhledat vhodného zástupce
 • Ing. Veselá – skupina TNK 24 měla zasedání 24.10. (po několika letech); budou se už konat pravidelná zasedání; budou zpracovávat nový normalizační úkol
 
5.BIM
 • Ing. Klečka je administrátorem emailu bim@ckait.cz; pravidelně rozesílány dokumenty k připomínkování členům komory
 • 28.11. bude zasedání pracovní skupiny BIM – zúčastní se prof. Materna a Ing. Klečka
 • Báčová – ČKAIT se stále více zapojuje do připomínkování BIMu (hlavně projektanti)
 • Ing. Klečka – Stanoviska ČKAIT k metodikám BIM agentury ČAS jsou všechny zveřejněny na webu komory na odkazu níže:
 • např. výstup PS02 – Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek – k připomínkám od března 2019 – vypořádání až v listopadu 2019 (připomínky ČKAIT byly 1. jednostranně vypořádány a nebyly projednány)
 • Pracovní skupina PS08 nevznikne – není důvod měnit právní předpisy kvůli BIM, není omezení
 • Ing. Klečka – problémem může být pouze norma na zakreslování (není kompatibilní s výkresovými výstupy ze SW „BIM“)
 • Báčová – v roce 2020 jsou naplánovány semináře na téma BIM (ve spolupráci s CzBIM) ve všech oblastech komory v rámci celoživotního vzdělávání členů
 • Ing. Mach – problémem je, že každá firma používá jiný SW (např. AutoCAD, Microstation,…); tyto softwary nejsou kompatibilní, je problém s převodem, nejsou stejné značky apod.
 • 4.11. se uskutečnilo jednání zástupců MPO, ČAS, ČKAIT, SPS, CACE, CzBIM a dalších; zúčastnili se za ČKAIT Ing. Klečka a paní Báčová; body jednání – 1) co se bude řešit na Summitu Koncepce BIM dne 21.11.2019 (datový standard, smlouvy, klasifikační systém), 2) agentura ČAS – málo komunikuje, problém etiky
 • Summit (mezinárodní konference) Koncepce BIM dne 21.11.2019 (v PVA Expo Praha Letňany) od 9-18 hod. spolupořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko; témata – Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví, BIM a veřejné zadávání v Evropě, Koncepce BIM v ČR – plán pro druhou polovinu, aktuální výstupy – agentura ČAS, Pohledy odborných organizací na BIM v ČR; zúčastní se Ing. Klečka za ČKAIT
 • Báčová – kurz o BIMu – Zimní škola BIM za 19 700,- Kč bez DPH s certifikátem; pořádá Ccconsulting
 • agentura ČAS (pan Nechyba – ředitel odboru Koncepce BIM) chce vydat katalog projektů a na nich podílejících se firem, které spolupracují na BIMu
 • ČKAIT bude zpracovávat analýzu k Rešerši českých i mezinárodních klasifikačních systémů využívaných ve stavebnictví; zpracovatelem je ČVUT v Praze
 • dne 11.11.2019 se konal Kulatý stůl RK Praha k BIMu (v Domě ČKAIT v Praze) – jednání se zúčastnili zástupci ČKAIT (Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Jan Klečka, paní Báčová), MMR (Ing. Žanet Hadžič), MPO (Ing. Petr Serafín), SPS (Ing. Vlastimil Rojík), agentura ČAS (Mgr. Zdeněk Veselý), CzBIM (Rudolf Vyhnálek), ÚRS Praha (Ing. Daniel Cihelka) a šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková; o průběhu jednání bude zveřejněn článek v časopisu Stavebnictví a také bude zveřejněna tisková zpráva; řešil se datový standard; jednání bylo úspěšné – byla domluvena další spolupráce; další jednání bude v prosinci
Různé:
 • Ing. Klečka – 9.12.2019 bude konečný návrh zákona o stavebních výrobcích do staveb
 
Úkoly z TK
– připravit k projednání možnost spolupráce Komory s Agenturou ČAS k publikaci norem s historií. Obdobně jako zákonů.
Ing. Bukovský,
Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: stálý
– TS 03 – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
 
T: leden 2020
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: stálý
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: stálý
Ing. Keim
T: stálý
– návrh na jmenování Ing. Macha do nové TNK geotechnika
Ing. Bukovský
T: stálý
– TS 02 Geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp – odeslat k tisku
Ing. Klečka
T: 5.12.2019
– pozvat Ing. Řičicu na příští zasedání TK
Ing. Wiatrová
T: 13.12.2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. J. Klečka
 
Příští setkání 13.12.2019 v 9.00 malá zasedačka