Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.8/2020 ze dne 9. 10. 2020

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.8/2020 ze dne 9. 10. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka (on-line), Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim CSc., Kateřina Pazderková, Ing. P. Sedlák, Ph.D.,

Omluveni: Ing. J. Filip Ph.D., Ing, R. Špalek, Ing. M. Drahorád, PhD., Ing. Žanet Hadžič, Ing. D. Hejduková

Hosté: Mgr. Ing. Milan Kopeček (ČKA), Ing. arch. Soukup (ČKA)

Program

1. Stavební zákon

 1. SZ 10.9 Poslanecká sněmovna, říjen projednání
 2. VM změna AO §18 odst. 2) – nahradit překrývání zmocněním komory k řešení překrývání
 3. vyhláška o dokumentaci – PBŘ nesmí obsahovat pouze a jenom požadavky HZS, ale upřesnění pro konkrétní stavbu
 4. komora musí projednat s MMR prac. skupiny pro hmotu – dokumentace a OTP
 5. prováděcí x zadávací dokumentace – zadávací dokumentace v rozsahu DPS nemůže používat odkazy na dokumentaci dílenskou a vzorkování při realizaci, může vznést požadavky na dodavatelskou dokumentaci
 6. stavební deník – účel – popis provádění prací dodávek a služeb, komunikace účastníků, klimatické podmínky a přebírání zakrývaných konstrukcí. Evidence pouze osob, které jsou odpovědné. Bez celkové evidence osob. JK zašle návrh
 7. zvážit určení norem, resp. jejich částí

 

2. Normalizace

 1. Soubor norem pro navrhování střech ČSN 73 1901–1, 2. 3 – byl vydán. Navazuje nový normalizační úkol na vypracování části 4 „Zelené“ střechy. Část 4. Specifickou část týkající pěstebního souvrství tvořící krytinu - Ing. Dostálová. Do části budou zapracovány specifické požadavky nad úroveň části 1 ČSN 73 1901.
 2. Část 5 „skleněné“ střechy připravuje, vedoucí řešitel doc. Ing. Šilarová CSc., ČVUT Praha
 3. Projednán návrh částí ČSN 73 3451. (zpracovatel PhDr.  Justa+kol.) ČSN 73 3451-1,Pokyny pro navrhování a část 2 Provádění, Hodnocení, Údržba a část 3   Část 3: Navrhování a provádění tekutých hydroizolací v interiéru pod keramickými obkladovými prvky. Část 1, obsahuje nadále pokyny řemeslné praxe, obsahuje obrázky, na která se zjevně vztahují autorská práva, obsahují návodné podrobné stavební detaily, nikoliv schématické zásady řešení. Nadále trvá původní stanovisko TK. Nově zpracovaná část 3, obdobně jako část 1 obsahuje návodná řešení, stavební detaily v podrobnostech pro PD. Není zpracována jako aplikační norma výrobků k ČSN-EN 14891. Řeší výlučně keramické obkladové prvky, tedy jen část předmětu normy částí 1. TK, zastává názor, že by problematika měla být zpracovaná jako samostatná norma, např. Hydroizolace z výrobků nanášených v tekutém stavu s využitím již zpracované části 3.
 4. Ing. L.Keim informoval o hlasování v TNK 65 k části 3. Výše uvedené normy.
 5. ČSN 73 4108 Hygienická zařízení – autoři nerespektovali připomínky MMR z 25.2:2020, bude nutno zpracovat změnu normy
 6. je nutno zpracovat pravidla pro tvorbu návrhových norem staveb
 7. nová ČSN 73 6005 – prostor uspořádání – bez stromů dle požadavku MMR
 8. nové Změny požárních norem
 9. Stanovisko připomínek k návrhům ČSN 73 3451 připraví LK, T: 12. 10. 2020
 10. stanovisko ISO 6707-1 Buildings and civil engineeringworks – Vocabulary - Part 1: General terms – projednat proč ji BIM potřebuje. Požadavek na překlad termínů pro BIM – v rozporu s našimi právními předpisy, vydat jinak než ČAS, přeložené termíny jsou v právní praxi jiného významu!!!
  termíny výkladový slovník britský, termíny jsou velmi stručné a nedostatečné, v rozporu s existujícími normami.
 11. pí Ing. Tomanová může zachovat slovník v rámci své normy – projedná s Ing. ŠT LK
 12. Byl předložen Ing. Bořkem podnět k revizi ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva, s cílem dát tuto normu do souladu s normami ČSN EN 1990, ČSN EN 1997, ČSN EN 1998, ČSN 73 0032 a ČSN 73 1004. Normy jsou v gesci TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí.

Zároveň doporučujeme opravit tiskovou chybu ČSN 73 1004 v čl. 5.5.2.3 ex=L/3 má být ey=L/3

3. Technické standardy ČKAIT

a) TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp

 • Předáno představenstvu, bez reakce.
 • Standard je v PROFESISu, po schválení Představenstvem k vydání tiskem

b) TS 03 Vzhled povrchů viditelných

 • obdržené připomínky VM a MB budou zapracovány a bude pokračováno na textu TS. Autorka dá reakci připomínkujícím na nejasnosti ohledně obsahu přílohy.

d) TS 04 Sklo ve stavebnictví – připomínky poslal VM. Budou v návrhu zohledněny

 • zatím nedořešeno:
 • jak se v TS projeví ČSN 73 1901-5

Zásady a manuál TS schvalování – napřed projednat na TK a potom projednat s předsedou

 

Komíny – vytvořit skupinu – komentář navrhování komínů – volně ke stažení – Schon a kol. chyby v PD, nutno doplnit obsah PD – účel pro AO a jejich zodpovědnost.

 

4. Řešení odpovědnosti AO při výstavbě

Kontrola projektové dokumentace a staveb – v návaznosti na usnesení SD 2020

 • metodika s JF a MD, JK
 • upřednostnit možnosti kontroly projektové dokumentace mimo ČKAIT
 • požadavky na kontrolu díla objednatelem při přejímání a spoluodpovědnost za nedostatečně kontrolované dílo zejména u veřejných zakázek
 • Veřejný zadavatel se dle odstavce (3) §36 ZoZVZ nemůže zbavit odpovědnosti za úplnost a správnost zadání – projektové dokumentace. Proto musí zadavatel zajistit kontrolu zadávací dokumentace
 • vznik pracovní skupiny – vyzvat aktivy a osobnosti
 • kontrola dále dle OZ – výzva veřejným zadavatelům ke kontrole, s tím, že si mohou objednat u AO
 • Odpovědnost autorů zůstává

 

5. BIM – návrh zákona o BIM

 • schůzka 15.9 Muřický – rozesláno – nesplněné termíny
 • v zápise ČKAIT požaduje plnění termínů, v návrhu zápisu však žádné nejsou uvedeny
  ČKAIT poslal žádost 1. 10 aby, nedílnou součástí byl přehled nesplněných termínů – to bylo odmítnuto a vyvolalo negativní reakce
  JK upozorňuje, že trvale nejsou plněny termíny na straně jedné, na straně druhé je ČKAIT v vtahován do toho, že spolupracuje, a tedy s tím ve svém důsledku souhlasí. Na schůzce 8.10 došlo přes náš nesouhlas, MMR a CZBIM ke schválení textu plnění koncepce, kde se o naší spolupráci hovoří na dokumentech, na kterých se nespolupracovalo. Navíc bylo schváleno znění textu po úpravách, které vzniknou po schválení.
 • Bylo zpracováno stanovisko, aby na výstupy odboru koncepce BIM agentury ČAS bylo dáno negativní stanovisko, že ČKAIT má trvale jiný názor na metodiky a není spoluzodpovědná za žádný výstup, upozorňuje na nasazování do pilotních projektů. V budoucnu je tu riziko, že závadné metodiky budou přetaženy do právních předpisů.
 • projektanti regulaci BIM nepotřebují, kdo jej potřebuje ten jej užívá i bez zásahů a metodik státu
 • stále nedostatečné a nevyhovující projednávání návrhů materiálů
 • Ing. Kopeček – velmi podobný názor, ale širší, ČKA podporuje ČKAIT
 • JK informoval o nabídce spolupráce na výstupech PS04 ohledně výkladu pojmů pro oceňování. Členové TK spolupráci s vzhledem tomu, jak je ČKAIT využíván v prospěch Agentury ČAS odmítli.

 

6. Různé

 • pokud někdo bude přizván, informovat tajemnici o tom, kdo je pozvaný
 • hosté od 11 hod.
 • Ing. Mgr. Milan Kopeček MBA, sekretář ČKA (BIM dále řeší Ing. Marek, Hlouch, Ing. arch. Jan. Kasl)
  • nabídka na spolupráci REKODIFIKACE v oblasti hmoty
   osoby mimo komory – „podprojektant“ (neautorizovaná osoba)
  • umožňuje podnikat vázanou živnost na základě smluvní osoby – jednoduchá stavba riziko rozšíření definice, stát vylučuje komory (podprojektanty) – nemají povinnost vzdělávání, pojištění atd. odpovědné osoby za živnost
   řešení času při přípravě i provádění stavby
  • lze dělat na přípravě vyhlášky č. 268/2009 OTP – prac. skupina společná se ČKAIT
  • řešit požadavky na předpisy do budoucna, a nikoliv jen reagovat na současný a minulý stav
  • územní požadavky - ? Jedna či dvě vyhlášky, musí být kompatibilita dat

Ing. arch. Soukup – udržitelnost – pracovní skupina ČKA

 • emise ve stavbách
 • cirkulární ekonomika
 • energetická náročnost
 • řešení odpadového hospodářství separátně MPO + MŽ, bez konzultace s komorami
 • podpora některých staveb MPO dotace např. dřevostavby, zelené stavění
 • nastartování ekonomiky zelenou cestou?!
 • recykláty – nestandardnost kvality výstupu – např. recykláty – použitelnost do nosných konstrukcí
 • Green Deal – chybí definice – udržitelnost je politický termín – parametr emise + cirkulární hospodářství – jak strategicky definovat výrobky – chybí příprava dodavatelsko-odběratelského řetězce; zneužívání myšlenky Green Deal ve stavebnictví
 • citát FSv ČVUT „důležité vymyslet metodiku, blbě, ale jednotně“ (i průkazy energetické náročnosti)
 • experimentální stavby, ale problém zavedení neb je v rozporu s požadavky funkčními a estetickými, otázka životnosti výrobků a druhu výrobků
 • MK – věcná struktura – trendy zeleno, setrvačnost právního režimu – nároky na využití konstrukce se průběžně mění, zda vůbec lze technicky a ekonomicky řešit
 • výrobky pro stavby – horizontální předpis – CPR zvláštní notifikované osoby – příloha CPR – základní požadavky pro tvorbu mandátů převedeny na požadavky na stavby i na výrobky
 • Kopeček – vše popsané – umožnit všem regulaci vlastní (obce či území)
 • LK – okna z recyklátu – výrobci vlastní výrobky recyklují, zhoršují se vlastnosti výrobku, nutné označení, výrobky jsou dražší, nutné podpory
 • VM – úpravy staveb ETICS, časovaná bomba na betonových pláštích zejména panelových domů
 • zajímavá myšlenka, kterou je nutno rozvíjet, týká se spotřeby energie v každém státě, odkupování výrobků
 • uhlíková stopa – další regulace, další daně v budoucnu
 • ČKA vytvoří pracovní skupinu, budeme a musíme spolupracovat – MPO určuje svévolně českou pozici stavebnictví
 • VM poděkování Ing. Malotína (postiženého pádem lávky) za tiskovku s lávkou v Troji
 • LB projedná s předsedou další činnost TK

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. L. Bukovský

 

 

Příští zasedání 13. 11. 2020 v 9:00 hod. velká zasedačka ČKAIT, též on-line, před začátkem TK bude zaslán odkaz