Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise ČKAIT pro ZZVZ č. 1/2020

Zápis ze zasedání komise ČKAIT pro ZZVZ č. 1/2020

Datum: 17.2.2020
Čas: 14.00 – 16.00 hod.
Místo: malá zasedačka budovy ČKAIT, 2.p.
Přítomni: Ing. Špalek, Mgr. Dvořák, Ing. Štěpán, Ing. Kubát, Ing. Klepáčková
Omluveni:

Program jednání:
 1. Zahájení
  Ing. Špalek - přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu

 2. Metodiky připravené ČKAIT
  Ing. Špalek „Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace“
  • připomínky Mgr. Studničky k poslední verzi dokumentu, které obdržel 4.2.2020, se týkají požadavku na vypuštění pojistné události a právo vyloučit z výběrového řízení takové dodavatele, kteří se v posledních letech dopustili zakázkového/profesního pochybení
  • Mgr. Dvořák dopracuje do výslední podoby a přepošle Ing. Špalkovi v čistopisu k následnému přeposlání na MMR

 3. Posouzení připravované soutěže o návrh

  Ing. Špalek - informoval o dalších dotazech Ing. Šponara, kdy poukazuje dle něj na povinnost Komory spolupracovat se státními orgány v péči o stavební kulturu.

  členové komise - konstatují, že relevantní připomínky k zadávacímu řízení Ing. Šponar obdržel; není v kompetenci Komory posuzovat právní správnost zadávacího procesu

  členové komise - diskutovali o možnosti zřízení speciální komise ČKAIT pro posuzování zadávací dokumentace; názory na postup a metodiku se různí, je nutné vyvinout širší diskusi


 4. Návrh novely ZZVZ
  Ing. Špalek - Komora obdržela k připomínkám návrh novely ZZVZ s termínem ukončení mezirezortního připomínkovacího řízení do 21.2.2020
  • návrh změn i s důvodovou zprávou byl rozeslán na všechny komorové distribuční místa; obdrželi jsme celkem 7 připomínek
  • po vzájemné diskusi rozhodli do mezirezortu odeslat dvě zásadní připomínky, konkrétně k § 40 odst. 3 a § 263 odst. 3
  členové komise

 5. Článek do Z+i „Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem?
  členové komise - se shodují v názoru, že článek může být cenným vodítkem pro AO v procesu uzavírání smluv
  • doporučují zveřejněný text zkrátit a doplnit o „ponaučení“ pro autorizované osoby
  • Mgr. Dvořák přislíbil verzi ke zveřejnění zaslat do 9.4.2020, tj. aby mohl být zveřejněn v Z+i č. 3/2020

 6. Vzorové smlouvy v němčině

  Ing. Špalek - rozeslal členům komise vzorové smlouvy bavorské komory

  členové komise - se usnesli o překladu části A - Obecné předpisy inženýrské smlouvy, části B1 - Podrobné předpisy pro inženýrské stavby a části B9 - Podrobná pravidla pro budovy a interiéry


 7. www.cenyzaprojekty.cz

  Ing. Kubát - uvítal by větší komfortnost pro AO, kdyby se data jednotlivých uživatelů ukládaly v cloudu – bylo by to nakonec k prospěchu všech jako statistická informace pro jednotlivé soutěžící

  Ing. Štěpán - předmětná webová stránka je pod patronací ČSSI, je nutné od provozovatel získat finanční nabídku na rozšíření webu - zabezpečí

  Ing. Špalek - pokud bude zvolen, předloží na jednání dubnového představenstva


 8. Různé

  Ing. Kubát - dává na zvážení, zda by Komora nemohla pro své členy zabezpečit přístup na „Zákony pro lidi“. Současný poplatek pro rozšířené vyhledávání činí pro jednotlivce 1000,- Kč včetně DPH.

  Ing. Špalek - možnost prověří u Ing. Hnízdila v návaznosti na Profesis


 9. Ing. Špalek poděkoval za účast; termín následujícího stanovil na 14.4.2020 od 13.00 hod. - kancelář Stavovského soudu, 2.p. vlevo od výtahu

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: Ing. Špalek