Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise ČKAIT pro ZZVZ č. 2/2020

Zápis ze zasedání komise ČKAIT pro ZZVZ č. 2/2020

Datum: 14.4.2020
Čas: 15.00 - 17.00 hod.
Místo: SKYPE

Přítomni: Ing. Špalek, Mgr. Dvořák, Ing. Štěpán, Ing. Kubát, Ing. Klepáčková
Omluveni:

Program jednání:

 1. Ing. Špalek - přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu
 2. Metodiky připravené ČKAIT
  Ing. Špalek „Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace“ - materiál byl MMR odsouhlasen, zveřejněn na webových stránkách Komory i ministerstva; informace pro členy ČKAIT bude i v časopise Z+i č. 3/2020
 3. Posouzení připravované soutěže o návrh
  Ing. Špalek - informoval o ukončení emailové korespondence s Magistrátem města Brna
  Ing. Štěpán - informoval o navázání kontaktů/jednání s komisí ČKA pro posuzování soutěžních podmínek; z důvodu nouzového stavu komise nezasedala, nebylo možné vznést konkrétní dotazy
 4. Návrh novely ZZVZ
  Ing. Špalek - Komora obdržela návrh vypořádání svých připomínek - § 40 odst. 3 - připomínka byla vysvětlena - vzali jsme na vědomí - § 263 odst. 3 - ze strany ČKAIT byly odeslány další doplňující argumenty - MMR vzalo zatím na vědomí
 5. Článek do Z+i „Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem?
  Mgr. Dvořák - zkrácenou verzi ke zveřejnění zaslal v požadovaném termínu; článek bude zveřejněn v Z+i č. 3/2020
 6. Vzorové smlouvy v němčině
  Ing. Špalek - členové komise obdrželi překlady částí vzorové smlouvy bavorské komory, konkrétně část A - Obecné předpisy inženýrské smlouvy a část B1 - Podrobné předpisy pro inženýrské stavby a části B9 - Podrobná pravidla pro budovy a interiéry
  členové komise - se shodují v názoru, že na základě těchto podkladů bychom měli vytvořit všeobecný smluvní standard (max. 5-6 stránek) aplikovatelný v ČR; základem by mohly být smlouvy, které obvykle využívají (odešlou Ing. Štěpánovi); nejdříve je ovšem nutné zpracovat teze (co chceme a jakým způsobem by to mělo fungovat) - doporučují ke spolupráci přitáhnout developery, architekty a veřejné investory; Komora je velký hráč, konsenzus by mohl být argumentem
 7. www.cenyzaprojekty.cz
  Ing. Štěpán - finanční nabídku na rozšíření webu řešil s provozovatelem webu - problém je zatím v kapacitě úložiště - čeká na odezvu
 8. Zákony pro lidi
  Ing. Špalek - přehled právních předpisů na Profesis je smluvně zabezpečen do konce roku 2020; možnost jiných nabídek/provozovatelů řeší Středisko vzdělávání a informací
 9. Dotazy AO
  Ing. Špalek - komise obdržela k projednání dva dotazy/stanoviska k 1. ustanovení ve smlouvě (je součástí zadávací dokumentace na projektové práce a požaduje to město jako zadavatel): Záruční doba se nesjednává, protože Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a její soulad se všemi právními a technickými předpisy až do uplynutí doby životnosti zhotovené stavby. 2. ustanovení téže smlouvy týkající se doby pojištění: Škodnými událostmi, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí doby životnosti zhotovované stavby.
  členové komise - doporučují předmětnou smlouvu nepodepisovat, není transparentní z několika důvodů a) v ustanoveních se plete záruční doba s vadou díla (PD) b) škodné události nejsou pojistitelné
 10. RSS/novinky do emailu
  členové komise - se přimlouvají za zřízení odkazu na webových stránkách ČKAIT ohledně požadavku na zasílání novinek; Ing. Špalek zařídí u ředitele kanceláře a střediska IT
 11. Závěr
  Ing. Špalek poděkoval za účast; termín následujícího stanovil na 19.5.2020 od 10.00 hod. - malá zasedačka/SKYPE - dle vládních nařízení

  Zapsala: Ing. Klepáčková
  Schválil: Ing. Špalek