Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2021 ze zasedání představenstva 18. února 2021

Zápis č. 1/2021 ze zasedání představenstva 18. února 2021

Datum a začátek jednání: 18. února 2021, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2 a eRoom ČKAIT
Přítomni:
Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – online; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - online; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer – online; Ing. František Mráz – online; Ing. Jindřich Pater; Ing. Věra Řehůřková – online; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – online.

Dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – online
Stavovský soud: Ing. Jan Korbel
Autorizační rada: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – online
Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka
Jednatel IC ČKAIT, s.r.o.: Ing. Svatopluk Zídek - online

Průběh jednání, přijaté závěry:

 1. Kontrola a schválení zápisu z 19. 11. 2020
  Představenstvo schvaluje zápis z 19. listopadu 2020 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: návrh složení komise pro technické předpisy, dokumenty a technické normy – R2101-1 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 27. 11. 2020. Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2021 – R2101-2 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 8. 12. 2020.

 2. Kontrola úkolů
  U1901-2 – Ing. Loukota – sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – podle našeho pojišťovacího makléře občanskoprávní žaloba zatím podána nebyla. Předseda jednal s Ing. Komínkem, Ing. Vítkem o znaleckém posudku – v kauze Trojská lávka.

  U2003-1 – Nové představenstvo – připravit podporu krajských soutěží Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku a návrh směrnice předat novému představenstvu – úkol ukončen.

  U2005-2 – Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík – navrhnout rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023 – pokračovat v jednání o systému vyvinutém pro politickou stranu – úkol trvá.

  U2005-3 – Ing. Motyčka – navrhnout pravidla pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o. – představil návrh pravidel s připomínkami Ing. Zídka – R2101-3 [14-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno, úkol splněn.

  U2005-4 – Ing. Drahorád – navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV – prezentoval možnosti úpravy systému CŽV – prof. Materna svolá mimořádné jednání komise CŽV, kde budou možnosti projednány – úkol trvá.

  U2006-1 – Ing. Drahorád ve spolupráci s komisí CŽV – připravit základní pravidla pořádání konferencí – návrh bude projednán na komisi CŽV – úkol trvá.

  U2006-2 – Ing. Vokurka – zkontrolovat studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 16. 2. 2021 byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 31960 20365 11595
  žádostí 497 236 261
  usazené AO 316    
  hostující 2    
  Termíny slibů v Praze jsou 25. 2., 29. 4., 1. 7., 2. 11., 30. 11. 2021. Termíny slibů v Brně jsou 12. 3., další termín budou určeny podle epidemiologické situace. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2020 (předběžné)

  Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil předběžné výsledky hospodaření ČKAIT za rok 2020. Na dnešní jednání obdrželi všichni účastníci tabulku výsledků hospodaření po kapitolách rozpočtu a porovnání s plánem.

  V mandatorní části rozpočtu, tj. v hlavní části našeho hospodaření související s členskými příspěvky, jsme dosáhli příjmy ve výši 93,3 mil. Kč. Výdaje v mandatorní části byly v režijních činnostech ve výši 33,7 mil. Kč, pojištění AO 10 mil. Kč a za odborné činnosti (vč. periodik) jsme vydali 39,1 mil. Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích byl v této části s přebytkem +10,6 mil. Kč.

  V části týkající se hospodaření ČKAIT byly příjmy ve výši 1,9 mil. Kč a výdaje 5,9 mil. Kč. Rozdíl byl -4 mil. Kč. Tudíž výsledné hospodaření skončilo s přebytkem ke zdanění ve výši 6,6 mil. Kč.


  4.2 Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v r. 2021

  Ing. Motyčka – výsledek za 01/2021 odpovídá obdobným příjmům a výdajům jako v uplynulých letech za první měsíc roku.


  4.3 Rozpočet ČKAIT na letošní rok

  Na letošní rok je rozpočet ČKAIT na úrovni Představenstva ČKAIT uzavřen. Lze ještě v rámci kapitol provádět úpravy a vytvářet rezervy. Definitivní návrh po kapitolách je však dán zveřejněním ve Výroční zprávě ČKAIT, jako podkladu pro jednání Shromáždění delegátů.


  Konference (rozpočty)

  Koncem měsíce listopadu r. 2020 byl rozeslán všem potenciálním organizátorům konferencí ČKAIT požadavek na vypracování a předání návrhu rozpočtu jejich konference se žádostí o dodání do 31.1.2021. V Ekonomické komisi bude projednán návrh kalkulací a výsledek předložíme na jednání Představenstva ČKAIT v dubnovém termínu.


  4.4 Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2022

  V současné době byly zahájeny přípravy návrhu rozpočtu na rok 2022, protože mimo jiné musí být předložen Shromáždění delegátů návrh na výši členských příspěvků. Na jednání Ekonomické komise, které bude svoláno na 16. 3. 2021, se bude řešit vliv na případnou úpravu výše členských příspěvků. Vliv valorizace platů zaměstnanců ČKAIT, zvýšení hodinových sazeb přednášejícím, zkušebním komisařům, členům komisí, členům volených orgánů atd. Kromě toho může do rozpočtu roku 2022 výrazně zasáhnout rozhodnutí o přestavbě domu ČKAIT na Sokolské.


  4.5 Hospodaření IC ČKAIT, s.r.o.

  Výsledky hospodaření v roce 2020 podle předběžných informací jednatelky Ing. Janouškové jsou následující:

  • výnosy: 19,150 mil. Kč;
  • náklady: 18,970 mil. Kč;
  • hospodářský výsledek: +0,179 mil. Kč.
  Pozn.: Protože není ještě dokončena roční účetní závěrka, může se výsledek mírně lišit.

  Návrh daňového přiznání bude zpracován v první polovině měsíce března t.r. a předpokládá se, že daňové přiznání bude podáno koncem března 2021. Předtím ještě návrh daňového přiznání bude projednán v Dozorčí radě IC ČKAIT, s.r.o., která bude svolána on-line.

  Požádat o vysvětlení o zvýšeném nákladu na periodika. Ekonomická komise zjistí důvody a bude informovat na příštím jednání – U2101-1 – Ing. Mráz.


  4.6 Pojištění Autorizovaných osob

  Podle informací pojišťovacího makléře je stav k 31.1.2021 následující:

  • vyplacené plnění = 66 439570 Kč;
  • vytvořené rezervy = 44 659 170 Kč;
  • zasloužené pojistné = 167 051 500 Kč.
  • Škodní průběh = 66,51 % (vč. připojištění a zvýšeného skupinového pojištění)
  Pozn.: Pojišťovací komise bude svolána začátkem měsíce března t.r.

  Ing. Hnízdil předložil nabídky na pojištění proti kybernetickým rizikům. Představenstvo navrhuje smlouvu uzavřít se společností GrECo – R2101-4 [14-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Doporučuje se prověřit zabezpečení dat v oblastních kancelářích.


 5. Shromáždění delegátů

  Vzhledem k současné epidemické situaci a zamítavé odpovědi Ministerstva zdravotnictví ČR na žádost o výjimku na pořádání valných hromad oblastí rozhodlo představenstvo o odložení termínu Shromáždění delegátů (SD). Místo je smluvně zajištěno opět v hotelu Pyramida, v květnu jsou volné termíny 15. 5. 2021 a 22. 5. 2021. Návrh odložit SD na 22. 5. – R2101-5 [13-2-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Pokud se situace nezlepší může o dalším odložení rozhodnout představenstvo na následujícím jednání v dubnu.


 6. Rekodifikace SZ

  Ing. Hladík informoval o vývoji návrhu nového stavebního zákona. Informoval o poslaneckých výborech, které stavební zákon projednávaly. Byly projednány dva komplexní pozměňovací zákony. Jeden byl od skupiny poslanců hospodářského výboru (HV) a Ing. Kolovratníka a druhý pozměňovací návrh skupiny poslanců výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Mgr. Kupky. Návrh poslanců HV vrací návrh do původní verze MMR před všemi změnami.

  Ing. Špalek jednal s Mgr. Kupkou, PhDr. Bartošem i s Ing. Kolovratníkem před projednáním ve výborech a informoval je o požadavcích ČKAIT. Návrh Ing. Fialy (SPD) dokonce zaváděl pokuty pro projektanty až do výše 4 mil. Kč. Tento návrh jsme rezolutně odmítli.

  Ing. Vaverka informoval o kompetenci autorizovaného inspektora v novém stavebním zákonu. Kompetence inspektorů je zúžena. Předseda nesouhlasí s tím, aby autorizovaní inspektoři kontrolovali práci autorizovaných osob.

  Ing. Hnízdil informoval o pozměňovacím návrhu poslance Profanta (ČPS) o zkrácení lhůty na zavedení „elektronického autorizačního razítka“ z původního termínu 1. 7. 2023 na 1. 7. 2021. Tento termín předseda odmítl jako nereálný. Z uvedeného důvodu požádal představenstvo o rozhodnutí o nosiči elektronického podpisu. Návrh, aby nosičem byl USB token – R2101-6 [8-2-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Představenstvo pověřuje Ing. Hnízdila a Ing. Špalka k dalšímu jednání.


 7. Dostavba budovy Sokolská 15

  Ing. Vaverka informoval o zpracované studii proveditelnosti ateliérem FAM Architekti. Propočet nákladů bude doplněn. Firma Ing. Krále zpracovává ekonomické posouzení záměru. Studie bude prezentována na Shromáždění delegátů – R2101-8 [14-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.


 8. Geomatika

  Ing. Špalek informoval o jednání s Ing. Hrdličkou, předsedou Asociace podnikatelů v geomatice a předsedou ČKA Ing.arch. Kaslem a odmítl změnu autorizačního zákona, podpořil vznik samostatné komory pod zákonem č. 200/1994 Sb. Zároveň tento názor projednal s MMR ČR.


 9. BIM

  Prof. Materna informoval o vývoji v zavádění metody BIM. Zápis z jednání komise BIM je zveřejněn na webu. Předseda poděkoval prof. Maternovi a Ing. Klečkovi za jejich činnost v oblasti BIM. Doplnění pracovní skupiny agentury ČAS pro digitalizaci stavebního řízení podle návrhu prof. Materny: Ing. Aleš Poděbrad, do pracovní skupiny agentury ČAS pro technologická zařízení Ing. Jiří Petlach – R2101-9 [15-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.


 10. Odvolací řízení

  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou tohoto zápisu.


 11. Různé, informace z jednání

  Ing. Špalek informoval o společném návrhu na změnu zákona o veřejném přístupu k informacím. Dále informoval o návrhu na vznik nového elektronického časopisu, vydávaný střediskem vzdělávání a informací. Časopis by měl mít svou redakční radu. Články budou především výstupem profesních aktivů a pracovních komisí.

  Ing. Pater informoval o posledních vydaných publikacích – liniový zákon, zdravotní technika a zásobování plynem, vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, výkon profese a členství v zastupitelstvu.

  Ing. Motyčka představil aktualizované směrnice S1 – pravidla pro služební cesty, S2 – účtová osnova, S3 – příručka zaměstnance (od 1. 4. 2021 bude vyplácen stravenkový paušál ve výši 50 % ze současné schválené hodnoty 130 Kč) a S4 – odměny za náhradu času funkcionářů – R2101-11 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Drahorád informoval o výstupu pracovní komise pro strategický plán. Požádal o prostudování zaslaného materiálu do příštího jednání představenstva. Dále předložil návrh úpravy § 9 volebního a jednacího řádu, také požádal o prostudování do příštího jednání. Dále navrhl vytvoření procesů a pravidel pro reakce na události typu pádu zastřešení v České Třebové nebo lávky v Troji.

  Prof. Kabele informoval o vývoji v energetické náročnosti budov. Aktiv bude mít jednání v březnu. Aktiv se formálně jmenuje pro energetické auditorství. Vzhledem k současné situaci nebudou velkou konferenci pořádat, ale nahradí ji webinářem.

  Ing. Vaverka informoval o důsledcích uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany se společností D.A.S. Požádáme pojišťovací makléře o upozornění D.A.S. na nežádoucí oslovování našich členů.

  Ing. Filip se dotázal, zda nemohou být technické standardy (TS) schvalovány per rollam – představenstvo může rozhodovat per rollam, tedy i o TS. Dále se dotázal na možnost odměňování zástupců členů ČKAIT v TNK. Předseda projedná možnost s generálním ředitelem ČAS Mgr. Veselým.
  Dále navrhl doplnit techniku v malé zasedací místnosti a také na oblastech pro online jednání a webináře – U2101-2.

  Ing. Šafařík informoval o dalším jednání aktivu geotechnika a plánovaném tématu jednání a snaze spojit konferenci s konferencí Statika Plzeň. Ing. Pater uvedl: RPRP a ER byla informována o požadavku na překlad publikace Geotechnical Baseline Reports for Construction: Suggested Guidelines. Bylo doporučeno publikaci objednat do knihovny.

  Ing. Hnízdil předložil ke schválení technický standard TS02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp – R2101-12 [10-4-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Loukota informoval o změně složení redakční rady (RR) časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i). Ing. Zídek rezignoval na funkci místopředsedy RR. Navrhl nového místopředsedu RR – Ing. Lemák – R2101-13 [14-0-0] - schváleno. Navrhl nového člena RR – Ing. Křeček – R2101-14 [10-4-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Hladík informoval o úmrtí Ing. Františka Bostla, dlouholetého člen StS. Dále informoval o vyhlášení soutěž PRESTA.

  Ing. Dospiva se dotázal, zda může vzniknout univerzální digitální pozadí pro webináře (především pro webináře pořádané mimo kanceláře ČKAIT) – možnost webinářové místnosti bude prověřena.

  Ing. Vokurka informoval o tom, že Autorizační rada ČKAIT funguje obdobným způsobem jako představenstvo – část je přítomna na místě, část je online. Na posledním jednání byl projednán výstup komise KARZO – nové otázky k autorizaci. Do Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) doporučuje za ministerstvo zemědělství RNDr. Punčocháře.

  Ing. Majer zaslal podklad k jednání. Doporučuje upravit systém zasílání informací – U2101-3 – Ing. Šafařík, Ing. Majer připraví nové požadavky. Zaslal návrh rozpočtu na konferenci Doprava v Olomouci. Jednají o podobě, zda konference bude jednodenní nebo dvoudenní.

  Ing. Zdařilová se dotázala, zda bude Stavba roku a porota pracovat jako v roce 2020 – ČKAIT bude nadále zastupovat Ing. Zdařilová.

  Ing. Mráz nedoporučuje budovu ČKAIT převádět na IC ČKAIT. Požádal o zaslání kalkulace na dostavbu.

  Ing. Zídek informoval o vydání, po dvouletém úsilí, publikace Výkon profese a členství v zastupitelstvu a doporučuje propagaci publikace. Dále informoval o přípravě kalendáře na rok 2022.


Přehled úkolů:
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 22.4.

U2005-2 - Ing. Šafařík, Ing. Zdařilová - Navrhnout rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023 - 22.4.

U2005-4 - Ing. Drahorád - Navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV - 22.4.

U2006-1 - Ing. Drahorád - Ve spolupráci s komisí CŽV připravit základní pravidla pořádání konferencí - 22.4.

U2006-2 - Ing. Vokurka - Zkontrolovat studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika - 22.4.

U2101-1 - Ing. Mráz - Zjistit důvody zvýšených nákladů na časopis Stavebnictví - 22.4.

U2101-2 - Ing. Hnízdil - Doplnit techniku v malé zasedací místnosti, techniku na OK pro online jednání a webináře - 22.4.

U2101-3 - Ing. Majer, Ing. Šafařík - Připravit nové požadavky na systém rozesílání informací - 22.4.


Následující zasedání: 22. 4. 2021, 24. 6. 2021, 23. 9. 2021 – OK Brno, 25. 11. 2021

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Špalek