Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2019 ze zasedání představenstva 18. dubna 2019

Zápis č. 2/2019 ze zasedání představenstva 18. dubna 2019

Datum a začátek jednání: 18. dubna 2019, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík – částečně nepřítomen - omluven; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – omluvena; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
stavovský soud: Ing. Jan Korbel – omluven
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:

 1. Kontrola a schválení zápisu z 14. 2. 2019
  Představenstvo schvaluje zápis z 14. února 2019 bez připomínek.
  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: udělit záštitu odborné konferenci BIM ve stavebnictví 2019 – R1902-1 [9-0-6] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

 2. Kontrola úkolů U1804-2 – Ing. Hnízdil – připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby – úkol trvá.
  U1805-1 – Ing. Vaverka – řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory – úkol trvá, bude řešit na koordinační radě – koordinační rada úkol řeší, připravila upomínkový dopis pro neplatiče – úkol trvá.
  U1901-1 – Ing. Pater – posoudit v Ediční radě znovuvydávání Systému řízení jakosti jak pro projektanty, tak pro stavbyvedoucí – z edičního plánu bylo vypuštěno pro nezájem, a protože pomůcka zastarala. Ediční rada úkol projednala a může se na PROFESIS vrátit, ale je nutné celou pomůcku přepracovat. Hledají se autoři. Úkol se plní.
  U1901-2 – Ing. Loukota – sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 16. 4. 2019 byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 31481 20144 11337
  žádostí 555 296 259
  usazené AO 260    
  hostující 1    
  Termíny slibů v Praze jsou 30. 5., 2. 7., 31. 10. a 28. 11. Termíny slibů v Brně jsou 21. 6. a 6. 12. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1. Výsledek hospodaření ČKAIT v roce 2018 a porovnání s rozpočtem
  Výsledné hospodaření ČKAIT bylo uvedeno již na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 30. 3. 2019. Je připraveno daňové přiznání za rok 2018 a bude podáno v měsíci červnu daňovým poradcem.
  Výsledek hospodaření ČKAIT je ziskový. Došlo k úspoře v některých kapitolách limitované části hospodaření. Navíc jsme měli vyšší příjmy v limitované části. Na jednání ekonomické komise ČKAIT provedeme podrobnější rozbor větších rozdílů v hospodaření proti rozpočtu.

  4.2. Průběžné hospodaření ČKAIT v roce 2019
  Na dnešním jednání předložil ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Ladislav Motyčka výsledky průběžného hospodaření ČKAIT k 30. 3. 2019. Výdaje v limitované části jsou čerpány ve výši 22 % rozpočtu. Příjmy v limitované části jsou naplněny ve výši 76 % rozpočtu. Ekonomické činnosti jsou v úrovni 14 % rozpočtu.

  4.3. Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2020
  Zahájili jsme přípravu návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2020. Navrhujeme projednat v Představenstvu ČKAIT, zda započítáme valorizaci mezd zaměstnanců ČKAIT i v roce 2020. Ekonomický mandatář připraví na příští jednání Představenstva ČKAIT výpočet o kolik se zvýší režijní výdaje. Na jednání Představenstva ČKAIT dne 14. 6. 2019 projednáme částky položek a kapitol, které jsou v gesci účastníků jednání Představenstva ČKAIT.

 5. Výsledky hospodaření IC ČKAIT v roce 2018
  Na Shromáždění delegátů jsme projednávali výsledky hospodaření IC ČKAIT, s. r. o., za rok 2018 a návrh daňového přiznání dle předběžného návrhu. Výsledné daňové přiznání a výsledovka vykazuje:
  1 Roční úhrn čistého obratu (příjmy) 22 386 413
  2 Výdaje 21 885 628
  3 Výsledek hospodaření 500 785
  4 Výdaje daňově neuznatelné 76 981
  5 Daňové odpisy 148 073
  6 Základ daně 577 766
  7 Základ daně po úpravě 577 000
  8 Sazba daně 19 %
  9 Daň 109 630
  10 Čistý zisk 391 155
  Návrh na rozhodnutí Představenstva ČKAIT v roli valné hromady IC ČKAIT, s.r.o.: představenstvo schvaluje výsledné hospodaření Informačního centra ČKAIT, s. r.o., v roce 2018. Představenstvo rozhodlo, že zisk z hospodaření roku 2018 nebude rozdělen a zůstane na účtu nerozděleného zisku – R1902-2 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT, s. r. o., se bude konat dne 23. 4. 2019 od 15:00 hodin v Brně.

 6. Hodnocení Shromáždění delegátů
  Předseda zhodnotil ohlasy, byly negativní, ale byly i pozitivní. Částečně to bylo způsobeno místem, které bylo na poslední chvíli změněno hotelem a již nebyla možnost na zajištění vhodnějšího sálu. Připravit do Z+i písemné diskusní příspěvky ze Shromáždění delegátů – U1902-1 – Ing. Hladík. Dále připraví návrh vyhodnocení Shromáždění delegátů podle usnesení, rozešle k připomínkám a představenstvo projedná na dalším jednání. Příští Shromáždění delegátů uspořádáme v hotelu Pyramida, ale opět ve velkém sále v termínu 28. 3. 2020.

 7. Dostavba budovy v ulici Sokolská
  Shromáždění delegátů neschválilo pokračovat v přípravách dostavby a požaduje vypracovat studii proveditelnosti pro valné hromady oblastí a Shromáždění delegátů 2020 a do té doby zastavit přípravy. Požadovaná studie proveditelnosti byla na Shromáždění delegátů jen rozpracovaná. K dopracování můžeme přizvat nezávislou osobu.

 8. Sledování norem
  Na Shromáždění delegátů nebylo schváleno vytvoření nového střediska, podle statutu Kanceláře ČKAIT. ČKAIT nebude a nemůže být tvůrcem technických norem, ale je vhodné sledovat vývoj technických norem. Personálně je možné využít středisko vzdělávání a informací, které je kontaktním místem Centra technické normalizace ČKAIT. Také máme profesní aktivy a z těchto aktivů by měly přicházet náměty, které normy a jejich obsah je třeba sledovat. Ing. Drahorád projedná záležitost s předsedu technické komise upřesnění záměru.

 9. Strategie a vize ČKAIT
  Předseda přednesl další úkol schválený Shromážděním delegátů vypracovat strategický plán na roky 2020 – 2023. Vize Komory byla definovaná při vzniku Komory a před schválením autorizačního zákona. Většinu tedy stanovuje autorizační zákon. Strategie a plán je stanovený a průběžně se naplňuje. Předseda navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která sestaví plány a úkoly, které jsou plněny s návrhy na jejich změny a důvody ke změnám a připraví návrh na nové úkoly. Pracovní skupinu povede Ing. Drahorád – U1902-2.

 10. Soutěžní řád ČKAIT
  Ing. Špalek vedl pracovní skupinu pro vytvoření soutěžního řádu ČKAIT. Po usnesení valné hromady oblasti Praha Ing. Špalek projednal s Ing. Bukovským bod usnesení, aby vyjasnil nedorozumění. Na Shromáždění byl požadavek přesto přednesen a Shromáždění delegátů návrh schválilo v upraveném znění: prověřit možnost zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ. Ing. Špalek rozeslal metodiku MMR ČR členům pracovní skupiny, v níž není uveden soutěžní řád ČKA a nelze tudíž soutěžit podle soutěžního řádu ČKA zakázky podléhající režimu ZZVZ.

 11. Informace o rekodifikaci SZ
  Ing. Hladík představil průběh připomínkování věcného záměru stavebního zákona. Středisko legislativní a právní rozeslalo věcný návrh všem oblastem a ty všem členům, kteří mají emailovou adresu. Z celkového počtu cca 29000 oslovených svou připomínku nebo připomínky zaslalo 45 autorizovaných osob. Většinu připomínek vytvořila legislativní komise. Dále prezentoval, jak byly všechny připomínky všech připomínkových míst vypořádány. V současné době na ministerstvu probíhá vypořádání zásadních rozporů, které zůstaly nevypořádány – přibližně 50 %. Tlak na dodržení časového plánu je veliký. Podle posledních informací má být předložen legislativní radě vlády v květnu.

 12. Pojištění autorizovaných osob
  Ing. Pejchal informoval o jednání pojišťovací komise, škodní průběh mírně stoupl vinou škod v připojištění, ale stále jsme pod hranicí pro navýšení pojistného. Dále informoval o počtu osob přihlášených ke zvýšenému skupinovému pojištění. Někteří již nechtějí pokračovat, ale většina pokračuje a další zájemci se přihlašují. I v tomto roce je předpoklad, že bude stanovené pojistné dosaženo. Dále informoval o nutnosti změnit proces přihlášení k individuálnímu připojištění. Pojišťovací makléř připravil novou přihlášku k individuálnímu připojištění, kde je pojistníkem ČKAIT a každou přihlášku je nutné podepsat statutárním zástupcem Komory. Předseda doporučuje dát plnou moc pojišťovacímu makléři k podepisování těchto přihlášek za ČKAIT jako pojistníka – R1902-3 – [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 13. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 14. Různé, informace z jednání
  Ing. Křeček informoval o vydání kapesního diáře pro všechny členy s vyznačením důležitých akcí Komory. Proto vyzývá všechny kolegy, aby si do příštího jednání představenstva připravili termíny, které chtějí do kalendáře zveřejnit.

  Prof. Materna informoval o iniciativě ECEC oslovit všechny europoslance před volbami do europarlamentu a požádat o stanovisko k veřejným zakázkám. Dále informoval o Inženýrském dni na téma Hospodaření vodou, bude v Brně 24. 4.

  Ing. Pater zmínil připomínku o nepružném systému PROFESIS. Každý rok se formou garantů všechny pomůcky kontrolují a zastaralé se aktualizují nebo se ze systému vypouštějí. Informoval o dalším jednání Rady pro podporu rozvoje profese, kde bude pro diskusi o změnách prostor. Dále konstatoval, že webinářů za rok 2018 proběhlo 13. Většina v oblasti Praha, ostatní oblasti vyjma Pardubic a Olomouce zatím webinář uspořádat nezkusily.

  Ing. Drahorád informoval o situaci a dění okolo pádu lávky v Troji a pádu střechy v České Třebové.

  Prof. Kabele informoval o přípravě konference Energetická náročnost budov, bude dvoudenní a bude na Václavském náměstí v Nadaci ABF.

  Ing. Zídek informoval o chystaných konferencích, Městské inženýrství Karlovarsko 2019 a konferenci Inženýrské problémy obnovy památek v Teplé. Pochválil větší zájem ze strany účastníků. Pozval všechny členy představenstva. Program pro zveřejnění bude hotov v příštím týdnu.

  Ing. Pejchal informoval o jednání komise malého a středního podnikání. Výstupem bude článek do časopisu ČKAIT, zápis bude zveřejněn na webu Komory.

  Ing. Špačková informovala o jednání horizontální pracovní skupiny číslo 33 o požárních uzávěrech, požárních dělících konstrukcích, platných atestech. Dále informovala o požadavku vypracování nového kodexu požárních norem ČSN 7308xx, konkurz vyhrála VŠB-TU Ostrava FBI a ve spolupráci s ČVUT FSv má zájem rozeslat autorizovaným osobám oblasti PBS obecný dotazník týkající se této skupiny norem.

  Ing. Najdekr si postěžoval, že je stále obtížnější zařadit studijní programy a jejich zaměření u některých žadatelů o autorizaci.

  Ing. Vaverka informoval o termínu konference Památkář a projektant v Havlíčkově Brodě, dne 21. a 22. května v Havlíčkově Brodě.

  Ing. Mandík předložil žádost o záštitu na veletrh AQUATHERM Praha 2020 – R1902-5 – [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dále informoval o vyhlášení krajské soutěže stavby roku Ústeckého kraje a o přípravách výjezdního představenstva.

  Ing. Hnízdil předložil rozhodnutí soudu v případu Ing. Gregora. Soud rozhodl mj. pozastavit činnost autorizované osoby na dobu 5 let. Představenstvo rozhodlo, podle §11 odst. 1 písm. b zákona č. 360/1992 Sb., pozastavit po tuto dobu autorizaci – R1902-6 – [12-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Loukota informoval o vyhlášení krajské soutěže Stavba roku Pardubického kraje. Dále informoval o připravovaném semináři Odpovědnost autorizovaných osob.

  Ing. Hladík informoval o spolupořádání konference Dřevostavby ve Volyni, která byla v 16. – 17. 4. Dále informoval o výsledcích v soutěži PRESTA 2016 – 2018.

  Ing. Motyčka předložil nové směrnice na rok 2019 – směrnici S1 – Pravidla pro služební cesty a odborné exkurze ČKAIT a směrnici S2 – Účtový rozvrh a střediska a zakázky ČKAIT 2019 – R1902-7 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Špalek informoval o konferenci Statika Plzeň 2019, počet účastníků byl vyšší než loni. V příštím týdnu bude soutěž Hala roku Akademik, která má záštitu ČKAIT a také finanční podporu. Dále informoval o důsledcích tiskové konference o vaznících.

  Ing. Křeček poděkoval za úspěšné konference v Plzni a Karlových Varech. Dále informoval o tom, že byl jmenován do pracovního výboru MMR ČR pro digitalizaci stavebního řízení.

 


Přehled úkolů:
U1804-2 - Ing. Hnízdil - Připravit technické řešení elektronického deníku autorizované osoby. - 14. 6.
U1805-1 - Ing. Vaverka - Řešení problému s neplacením členských poplatků autorizovanými inspektory. - 14. 6.
U1901-1 - Ing. Pater - Posoudit v Ediční radě znovuvydávání Systému řízení jakosti jak pro projektanty, tak pro stavbyvedoucí. - 14. 6.
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. - 14. 6.
U1902-1 - Ing. Hladík - Připravit do Z+i písemné diskusní příspěvky ze Shromáždění delegátů 2019. - 14. 6.
U1902-2 - Ing. Drahorád - Připravit návrh strategického plánu. - 14. 6.


Následující zasedání: 14. – 15. 6. 2019 (OK Ústí nad Labem), 19. 9. 2019, 21. 11. 2019.

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček