Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2020 ze zasedání představenstva 30. dubna 2020

Zápis č. 2/2020 ze zasedání představenstva 30. dubna 2020

Datum a začátek jednání: 30. dubna 2020, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - elektronicky; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - elektronicky; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz - elektronicky; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc. - omluven; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – částečně nepřítomen - omluven
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc. - elektronicky
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Bedrníček - částečně, Mgr. Sadílek - částečně
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 13. 2. 2020
  Představenstvo schvaluje zápis z 13. února 2020 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: udělení čestného členství ČKAIT: 9 nových čestných členů - R2002-1 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Udělení záštity konferenci Smart community 2020 a konferenci Voda 2020 – R2002-2 [11-0-4] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Vzhledem k vyhlášenému nouzového stavu Vládou ČR rozhodlo představenstvo o odložení Shromáždění delegátů 2020 – R2002-3 [14-0-1] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 16. 3. 2020.

  Poskytnutí finančního příspěvku 20.000 Kč nadačnímu fondu Fakulty stavební VUT v Brně – R2002-4 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 18. 3. 2020.

  Požádat zvolené delegáty o schválení mimořádného opatření – funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky bránící řádnému svolání usnášeníschopného Shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány – R2002-5 [13-0-2] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 19. 3. 2020.

  Delegáti hlasovali per rollam o mimořádném opatření: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky bránící řádnému svolání usnášeníschopného Shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány – pro 163/proti (nehlasovali) 37 – schváleno 23. 3. 2020.

  Sjednat u UniCredit bank termínovaný vklad s obdobným úrokem (1 %) jako na spořicím účtu u ČSOB – R2002-6 [12-0-3] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 7. 4. 2020.

  Schválení hospodaření ČKAIT v roce 2018 a rozhodnutí o nakládání se ziskem
  V průběhu prvního pololetí roku 2019 jednalo představenstvo na svých zasedáních o výsledcích hospodaření ČKAIT v roce 2018. Protože však nejsou v žádném zápise z těchto jednáních uvedeny závěry včetně výsledků hlasování, představenstvo schvaluje per rollam výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2018 a to:
      Celkový obrat        97,3 mil. Kč
      Základ daně             7,4 mil. Kč
      Daň                           1,4 mil. Kč
      Čistý zisk (po odpočtu daně)     3,4 mil. Kč

  Představenstvo rozhodlo, že zisk z hospodaření roku 2018 bude přičten k účtu nerozděleného zisku minulých let – R2002-7 [13-0-2] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 23. 4. 2020.

  Výjezdní zasedání představenstva bylo zrušeno a jednání bylo přeloženo na čtvrtek 11. 6. 2020.

 2. Kontrola úkolů
  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – dle informace našeho pojišťovacího makléře byla podána občanskoprávní žaloba o náhradu škody na oba odsouzené. Oba odsouzení podali stížnost k ústavnímu soudu – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 28. 4. 2020 byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 31809 20257 11552
  žádostí 551 304 247
  usazené AO 276    
  hostující 1    
  Termíny slibů v Praze jsou 28. 5., 2. 7., 3. 11., 1. 12. 2020. Termíny slibů v Brně jsou 26. 6., 4. 12. 2020. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Projednání účetní závěrky roku 2019
  Představenstvo ČKAIT na dnešním jednání projednalo předložené údaje o hospodaření ČKAIT v roce 2019 a souhlasí s výsledky hospodaření a návrhem daňového přiznání – R2002-8 [13-0-0]
  Představenstvo ČKAIT rozhodlo, že zisk z hospodaření roku 2019 bude přičten k nerozdělenému zisku minulých let – R2002-9 [13-0-0]
  Informační centrum ČKAIT, s.r.o., má rovněž již zpracováno daňové přiznání a po dohodě s Dozorčí radou IC ČKAIT, s.r.o., je odevzdalo k 31. 3. 2020. Rozhodnutí o nakládání s dosaženým ziskem bude projednáno na dalším jednání představenstva ČKAIT, tj. v měsíci červnu t.r.

  4.2 Úprava rozpočtu roku 2020
  Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka seznámil účastníky dnešního jednání s průběžným stavem hospodaření k 31. 3. 2020. Jedná se o čtvrtinu roku (25 % ročního rozpočtu). Výnosy z členských příspěvků jsou v úrovni 76 % ročního rozpočtu a odpovídají průběhu minulých let. Celkově jsou příjmy na úrovni 73 % ročního rozpočtu. Výdaje (mandatorní) jsou celkově na úrovni 21 %. Z toho oblasti čerpaly náklady na úrovni 26 % celkových limitů daných výdajů.

  Pro jednání Shromáždění delegátů byl připraven návrh rozpočtu na rok 2020, vypracovaný v době běžného stavu a hlavní údaje jsou uvedeny ve Výroční zprávě ČKAIT. Protože mezitím nastala neobvyklá situace, způsobená zásahem do celé naší společnosti pandemií viru COVID-19, musíme provádět průběžně revizi příjmové i výdajové části našeho rozpočtu. Zatímco příjmová část, zahrnující především členské příspěvky, nemusí být tak výrazně ovlivněna, tak výdajovou je potřeba revidovat. Proto jsme dnes zahájili doplňování informací po položkách rozpočtu s ohledem na to, co se uskutečnilo, co se nemohlo uskutečnit a co je odloženo zejména z odborných akcí.

 5. Shromáždění delegátů 2020
  Ing. Hnízdil oslovil emailem všechny delegáty a požádal je o sdělení, zda jsou ochotni se zúčastnit v termínu 23. 5. anebo v září. Prezentoval výsledek odpovědí pro oba termíny a také výsledek odpovědí po jednotlivých oblastech. Odpovědi ukázaly, že v květnu by Shromáždění nebylo usnášeníschopné, některé oblasti by zastupovali jen dva, resp. tři delegáti. Hlasování o odložení Shromáždění delegátů na 12. září – R2002-10 [9-2-2] – schváleno.

 6. Informace o stavebním zákonu
  Ing. Hladík podal informaci o aktuálním stavu přípravy nového stavebního zákona. Požadujeme, aby byl projektant účastník řízení. Požadujeme, aby se vrátila oprávnění autorizovaných inženýrů a techniků, jak je definuje současný autorizační zákon. Požadujeme, aby v tezích prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb byly požadavky podle současné přílohy číslo 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Představenstvo poděkovalo Ing. Klepáčkové za zpracování připomínek a všem, kteří připomínky zaslali.

 7. Nominace členů ČKAIT do Autorizační rady
  Funkční období Autorizační rady končí 30. 6. 2020. Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení: jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu, České komory architektů a jeden zástupce ČKAIT pro každý obor autorizace.
  Ministr zemědělství Ing. Toman nominoval stávajícího zástupce Ing. Pokorného. Ministr dopravy doc. Havlíček nominoval stávajícího zástupce Ing. Kubovského. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Dostálová nominovala Ing. Hadžič. Ministr průmyslu a obchodu doc. Havlíček nominoval stávající zástupkyni Ing. Fialovou. ČKA zatím nominaci nezaslala.
  Nominace do neobsazených oborů ČKAIT je možné zaslat řediteli kanceláře do 18. 5.

 8. Odvolací řízení
  K dnešnímu jednání odvolatel nepřevzal výzvu k doplnění odvolání.

 9. Případ Valeš
  Mgr. Sadílek seznámil přítomné s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu případu Ing. Valeše a doporučil další postup. Rozhodnutí je přílohou zápisu.

 10. Různé, informace z jednání
  Ing. Loukota informoval o svém jmenování členem TK ČAS. Informoval o výstupech Agentury ČAS týkající se BIMu. Doporučuje další postup projednat na komisi BIM. Předseda odeslal dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Muřickému, aby byl stanoven rozsah práce OTO (odborné týmy oborů) a způsob jejich honorování a OTO byly obsazeny až po splnění podmínek ČKAIT formulovaných komisí BIM a uplatněných při jednání TK.

  Ing. Mandík předložil žádost o záštitu VUT Brno, Fakulty stavební, centra AdMaS – LNG konference 2020 – R2002-12 [14-0-0].

  Ing. Pater informoval o zrušení jednání RPRP v prvním pololetí, bude jen užší Rada. Informoval o průběžné aktualizaci pomůcek v systému PROFESIS. Dále informoval o přípravě nové verze systému PROFESIS.

  Ing. Špačková se dotázala na vývoj situace ke kategorizaci staveb z pohledu PBŘ.

  Ing. Zdařilová informovala o zahájení prací na Stavbě roku Moravskoslezského kraje. Je 50 přihlášek. Dále informovala celorepublikové Stavbě roku.

  Ing. Zídek informoval o přeložení konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020, bude 2. října. Náhradní termín pro setkání v Kynšperku nad Ohří bude v pátek 4. září. Téma publikace Inženýrská komora není zatím stanoveno a je potřeba začít na publikaci pracovat, navrhuje téma: Stavíme v zahraničí. Stavba roku Karlovarského kraje byla zrušena.

  Prof. Materna navrhuje nové složení redakční rady časopisu ESB: prof. Materna, prof. Chybík, doc. Rubina, pí. Báčová, Ing. Vaverka, Ing. Šubrt – R2002-13 [12-0-0]. Dále informoval o konání videokonference na MPO k BIM 28. 5.

  Ing. Špalek předložil návrh komise ZZVZ doplnit na web možnost zasílat novinky. Ing. Hnízdil informoval o RSS, která poskytuje totéž alternativním způsobem, který webové stránky již umožňují. Dále komise ZZVZ projednala problematiku adhesních smluv a pan Mgr. Dvořák bude výstup publikovat v Z+i. Dále komise připraví vybrané vzory smluv, které se zveřejní v systému PROFESIS. Dále informoval o zveřejnění metodiky ČKAIT projektových prací pro veřejné zakázky malého rozsahu na webu MMR.

  Ing. Motyčka informoval o článku daňového poradce o DPH, byl zveřejněn na webu a bude publikován v Z+i.

  Ing. Hladík doplnil číselné údaje o připomínkách ke stavebnímu zákonu. V dubnu jme zaslali opětovně 121 zásadních a 38 doporučujících připomínek. K tezím prováděcích vyhlášek jsme zaslali 26 zásadních připomínek. Ke změnovým zákonům 40 zásadních a 18 doporučujících připomínek.

  Ing. Křeček informoval o jednání s předsedou CACE a předložil návrh dopisu. Členové s dopisem souhlasí, bude odeslán. Dále informoval o žádosti děkanky Západočeské univerzity, fakulty aplikovaných věd o podporu akreditace oboru Městské inženýrství.

Přehled úkolů:
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 11. 6.


Následující zasedání: 11. 6. 2020, 24. 9. 2020, 19. 11. 2020
Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček