Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2020 ze zasedání představenstva 11. června 2020

Zápis č. 3/2020 ze zasedání představenstva 11. června 2020

Datum a začátek jednání: 30. dubna 2020, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
Představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - omluven; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – omluven; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater – omluven; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

Dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – omluven
Stavovský soud: Ing. Jan Korbel
Autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 30. 4. 2020
  Představenstvo schvaluje zápis z 30. dubna 2020 bez připomínek.
  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: nevydávat v letošním roce publikaci Stavební kniha – R2003-1 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.
  Návrh složení Autorizační rady ČKAIT – R2003-2 [14-0-1] [pro-zdržel se-proti] - schváleno per rollam.

 2. Kontrola úkolů
  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – oba odsouzení podali stížnost k ústavnímu soudu, ústavní soud zamítl dovolání Ing. Škorpila v trestním řízení. Občanskoprávní řízení nebylo zahájeno – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace k 9. 6. 2020, byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 31876 20339 11537
  žádostí 580 332 248
  usazené AO 277    
  hostující 2    
  Termíny slibů v Praze jsou 2. 7., 3. 11., 1. 12. 2020. Termíny slibů v Brně jsou 26. 6., 4. 12. 2020. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Výsledky hospodaření ČKAIT k 30. 5. 2020
  Ing. Motyčka, ekonomický mandatář ČKAIT, předložil na dnešním jednání tabulku výsledků hospodaření ČKAIT k 30. 5. 2020 (42 % ročního rozpočtu). Celkové mandatorní příjmy činí 86,5 mil. Kč (92 %), mandatorní výdaje 28 mil. Kč, tj. cca o 10 mil. Kč méně, než předpokládá rozpočet. Z toho oblasti čerpaly výdaje ve výši cca 38 % ročního rozpočtu. Ekonomická část rozpočtu: výdaje v této části rozpočtu jsou na úrovni 28 % ročního rozpočtu.
  Pozn.: na Shromáždění delegátů dne 12. 9. 2020 předložíme do návrhu usnesení: SD souhlasí s hospodařením ČKAIT za období 04/2020 – 08/2020.

  4.2 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021
  V tomto období každoročně začínáme připravovat návrh rozpočtu na další rok, v tomto případě na rok 2021. Protože však bude 12. 9. 2020 Shromáždění delegátů, které mimo jiné zvolí nové členy Představenstva ČKAIT, a také rozhodne o výši členských příspěvků na rok 2021, tak pozdržíme přípravu návrhu rozpočtu a necháme ji na starosti novým členům Představenstva.
  Pozn.: návrh Představenstva ČKAIT pro Shromáždění delegátů je ponechat dosavadní výši členských příspěvků.

  4.3 Návrh na doplnění Směrnice k přihláškám do soutěží Stavba roku
  Návrh na doplnění Směrnice k přihláškám do soutěží Stavba roku ponecháme na rozhodnutí nového Představenstva ČKAIT – U2003-1.

  4.4 Výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., v roce 2019
  Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o., korespondenčním způsobem projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2019 a návrh daňového přiznání, které bylo odevzdáno Finančnímu úřadu 30. 3. 2020.
  Na dnešním jednání bylo předloženo daňové přiznání IC ČKAIT, s.r.o., s přílohami. Rozhodující údaje daňového přiznání:

  Roční úhrn čistého obratu21.934.000 Kč
  Výsledek hospodaření514.986 Kč
  Daňově neuznatelné výdaje48.208 Kč (daňový základ 563.000)
  Daňové odpisy majetku98.121 Kč
  Daň106.970 Kč
  Čistý zisk408.016 Kč

  Představenstvo ČKAIT v roli valné hromady Informačního centra ČKAIT, s.r.o., schválilo výsledky hospodaření a rozhodlo, že zisk roku 2019 zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let – R2003-3 [12-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Informační centrum ČKAIT bude pořádat 15. 9. 2020 oslavu 20 let své činnosti. ČKAIT zakoupí 100 vstupenek na tuto akci – R2003-4 [12-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Ing Zídek jako jednatel Informačního centra ČKAIT požádal o další, resp. větší prostory. V budově už bohužel žádné volné prostory nejsou. Prostory pro Informační centrum ČKAIT jsou v návrhu dostavby budovy předkládaném Shromáždění delegátů.

 5. Autorizační rada ČKAIT
  Ing. Křeček představil návrh nového složení Autorizační rady, který byl zaslán ministryni ke jmenování s předpokládaným termínem 1. 7. 2020 – viz bod 1 – R2003-2.

 6. Rekodifikace stavebního zákona
  Ing. Hladík informoval o vývoji návrhu nového stavebního zákona. Okomentoval jednotlivé připomínky, které jsme předkladateli zaslali. Uvedl, které naše připomínky byly akceptovány a které akceptovány nebyly s odůvodněním MMR ČR. Představenstvo poděkovalo Ing. Hladíkovi a Ing. Klepáčkové za jejich práci na přípravě stavebního zákona.

 7. Návrh novely zákona o požární ochraně staveb
  Ing. Špalek informoval o vývoji novely zákona o požární ochraně staveb. ČKAIT v návrhu připomínkovala zejména možnost zpracovávat požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) odborně způsobilou osobou s oprávněním HZS ČR u jednoduchých staveb zařazených v kategorii 1. ČKAIT je názoru, že PBŘ má zpracovávat jen autorizovaná osoba ČKAIT.

 8. Prezentace ČKAIT v médiích
  Ing. Křeček informoval o tiskové konferenci Zadržíme vodu u nás? Pro tuto tiskovou konferenci jsme zaplatili službu ČTK: živý video přenos na webu a Facebooku ČKAIT s propagací ve výstupech ČTK a dalších médiích. Představenstvo doporučilo využít služeb ČTK pro další tiskové konference a prezentaci ČKAIT. Ing. Loukota informoval o zasílání newsletteru na nová čísla Zprávy a informace ČKAIT. Rozesílání bylo rozšířeno o zasílání na stavební úřady a na obce.

 9. Příprava na Shromáždění delegátů
  Nový termín Shromáždění delegátů je smluvně zajištěný dodatkem ke smlouvě. Složení komisí (mandátová, návrhová, volební) je připraveno a na místě může být doplněno nebo upraveno. Podklady byly všem delegátům zaslány. Minimálně 21 dnů před jednáním zašleme všem delegátům novou pozvánku. S právním zástupcem bude projednáno, jaké další podklady je nutné delegátům zaslat – U2003-2 – Ing. Hnízdil.

 10. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou tohoto zápisu.

 11. Různé, informace z jednání
  Ing. Loukota informoval o zrušení většiny seminářů v oblasti Pardubice v době nouzového stavu. Navrhl uspořené prostředky využít pro digitalizaci dokumentací panelových soustav. Ing. Loukota, člen TK ČAS, informoval o vývoji a plnění vládní strategie zavedení BIM v ČR.

  Ing. Vaverka se dotázal na nabídku seminářů o BIM od sdružení CzBIM. Prof. Materna uvedl, že je vypsán úvodní kurz formou webináře, který uspořádá SVI a následné specializované kurzy mohou uspořádat a hradit jednotlivé oblastní kanceláře, pokud bude mít oblast a její členové zájem.

  Ing. Mandík informoval o vyhlášení nového ročníku Dopravní stavba roku.

  Ing. Špačková informovala o jednání výboru OK Praha. Informace o usnesení z valných hromad nebudou posílány všem delegátů, informace budou podány na SD formou diskusních příspěvků.

  Ing. Pejchal informoval o výjimečném způsobu vyhlášení nového ročníku Ceny Inženýrské komory 2020 formou tiskové zprávy s ohledem na odložené Shromáždění delegátů na září. Dále informoval o pojištění autorizovaných osob, o škodním průběhu základního pojištění, resp. se skupinovým zvýšeným pojištěním resp. s individuálním pojištěním.

  Ing. Zdařilová informovala o ukončeném termínu přijímání přihlášek do soutěže Stavba roku, je přihlášeno 75 různorodých staveb. Dále informovala o změně názvu SFRB na Státní fond rozvoje investic.

  Ing. Zídek informoval o změně termínů akcí: 4. 9. bude setkání inženýrů a techniků severozápadu v Kynšperku. V dopravní hale NTM bude 9. 9. představena publikace Technologie prací na železničním svršku. Oslava 20 let IC ČKAIT bude 15. 9. 2020. Konference Městské inženýrství Karlovarsko bude 2. října 2020. Konference Inženýrské problémy obnovy památek v Plasích bude 13. – 15. 5. 2021.

  Prof. Materna informoval o žádosti Ing. Ruseva o finanční podporu na mezinárodní konferenci s účastí zástupců V4. V září budeme mít mnoho přeložených akcí, které pro nás budou důležitější, bylo přijato rozhodnutí konferenci nepodpořit. Dále informoval o pozvání na jednání V4 do Maďarska v termínu 8. – 11. 10. 2020 – delegace ve složení prof. Materna, Ing. Křeček, Ing. Špalek byla představenstvem schválena.

  Ing. Špalek informoval o jednání komise ZZVZ, členové připravují vzory smluv. Dále informoval o webu cenyzaprojekty.cz a navrhne majitelům webu rozšířit o funkci ukládání rozpracovaného projektu. Navrhuje uspořádat na podzim tiskovou konferenci na téma BIM a digitalizace.

  Ing. Mráz informoval o jednání s ministerstvy o spolupráci na přípravě vysokorychlostních tratí.

  Ing. Hladík informoval o uspořádání semináře o BIM již v únoru. Informoval o pozvání na společné jednání do Lince 7. 7. 2020 s Rakouskou komorou CT.

  Ing. Zdařilová sdělila, že má výhrady k TS 02, budou zaslány k vypořádání technické komisi. Po vypořádání bude TS02 schválen per rollam.

  Ing. Hnízdil předložil za omluveného Ing. Patera jeho informace o činnosti ER a RPRP. Představenstvo vzalo informace na vědomí.


Přehled úkolů:
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 24. 9.
U2003-1 - Nové představenstvo - Připravit podporu krajských soutěží Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku a návrh směrnice předat novému představenstvu - 24. 9.
U2003-2 - Ing. Hnízdil - Projednat s právním zástupcem jaké podklady je nutné delegátům zaslat na odložené SD - 10. 7.


Následující zasedání: 24. 9. 2020, 19. 11. 2020
Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček