Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 5/2020 ze zasedání představenstva 24. září 2020

Zápis č. 5/2020 ze zasedání představenstva 24. září 2020

Datum a začátek jednání: 24. září 2020, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - omluven; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – částečně nepřítomen – omluven
Stavovský soud: Ing. Jan Korbel
Autorizační rada: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 11. 6. 2020 a 12. 9. 2020
  Představenstvo schvaluje zápis z 11. června 2020 a 12. září 2020 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: Zda pozastavit autorizaci Jiřímu Čermákovi na základě usnesení o zahájení trestního řízení za podvod – R2005-1 [6-0-9] [pro-zdržel se-proti] – neschváleno per rollam.

  Návrh jmenovat do funkce předsedy Autorizační rady ČKAIT Ing. Adama Vokurku, Ph.D., a do funkce místopředsedy Ing. Vladimíra Šišmu – R2005-2 [13-0-2] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Spolufinancovat s NPÚ částkou 40.000 Kč přípravu a natáčení videí na téma „Vápno a vápenné malty v péči o historické stavby“, která budou k dispozici všem členům ČKAIT – R2005-3 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Udělit titul čestný člen Ing. Miroslavu Najdekrovi, CSc., za mnohaletou práci předsedy AR ČKAIT – R2005-4 [13-0-2] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Udělit záštitu ČKAIT mezinárodnímu veletrhu Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2021 – R2005-5 [13-0-2] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Pozastavit autorizaci Ing. Jaroslava Dlabáčka, čl. č. 0600353. Skutkově byl pan Dlabáček rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 4. 2018, č. j. 4 T 5/2017-4932 uznán vinným pro zločin dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku a za tento čin odsouzen mj. k trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání autorizovaného inženýra ve výstavbě na 5 let. V souladu s rozsudkem trvá trest zákazu činnosti od 7. 11. 2018 do 7. 11. 2023. Na tuto dobu pozastavit autorizaci – R2005-6 [11-0-4] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

  Udělit záštitu Grand Prix architektů Obce architektů – R2005-7 [11-0-4] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam 6. 9. 2020.

  Ing. Špalek navrhl udělit titul čestný předseda Ing. Pavlu Křečkovi – R2005-11 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 2. Volba místopředsedů
  Ing. Špalek navrhl zvolit místopředsedou pro ekonomiku Ing. Františka Mráze – R2005-13 [12-2-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Ing. Špalek navrhl zvolit místopředsedou pro legislativu Ing. Františka Hladíka – R2005-14 [10-2-2] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Ing. Špalek navrhl zvolit místopředsedou Ing. Jindřicha Patera – R2005-15 [9-3-1] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 3. Kontrola úkolů
  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – oba odsouzení podali stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud zamítl dovolání Ing. Škorpila i Ing. Khola v trestním řízení. Občanskoprávní řízení zatím nebylo podáno – úkol trvá.

  U2003-1 – Nové představenstvo – Připravit podporu krajských soutěží Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku a návrh směrnice předat novému představenstvu.

  U2003-2 – Ing. Hnízdil – Projednat s právním zástupcem jaké podklady je nutné delegátům zaslat na odložené SD – úkol splněn.

  Sledovat posuzování trestně právní odpovědnosti autorizovaných osob – U2005-1 – Ing. Drahorád.

  Ing. Loukota informoval o průběhu soudního projednávání případu pádu lávky v Troji. Další jednání je stanoveno na 4. a 5. listopadu. Ing. Špalek připomněl tiskovou konferenci ČKAIT na toto téma před zahájením soudního řízení.

 4. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace k 23. 9. 2020, byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 32010 20429 11581
  žádostí 649 341 308
  usazené AO 306    
  hostující 2    
  Termíny slibů v Praze jsou 3. 11., 1. 12. 2020. Termín slibu v Brně je 4. 12. 2020. Informace byla vzata na vědomí. Sliby v roce 2021 v Praze budou nadále v Betlémské kapli.

 5. Hodnocení Shromáždění delegátů
  Shromáždění delegátů 2020 bylo zlomové, vyměnila se třetina představenstva, velmi výrazně se obměnil Stavovský soud a částečně se obměnila dozorčí rada. Jednání bylo regulérní a průběh byl poklidný. Elektronické hlasovací zařízení se osvědčilo. Zpětná vazba z volební komise – sčítání volební komise bylo zdlouhavé. Navrhuje se najít jiný způsob, kde bude rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby – U2005-2 – Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík. Smluvně zajistit SD 2021 v termínu 27. 3. 2021.

 6. Rozdělení úkolů
  Prof. Materna – CŽV, BIM, ESB, mezinárodní vztahy (ECEC, ECCE), pojišťovací komise, redakční rada ESB, ekonomická komise.

  Ing. Hladík – předseda legislativní komise, rekodifikace SZ.

  Ing. Pater – RPRP, ER, Cena Inženýrské komory, řády ČKAIT, redakční rada Z+i, komise CŽV, BOZP na staveništi.

  Ing. Mráz – předseda ekonomické komise, předseda DR IC ČKAIT, RR Stavebnictví, pojišťovací komise.

  Ing. Dospiva – aktiv TZS a TPS, RPRP, ekonomická komise.

  Ing. Drahorád – strategický plán, aktiv statika, technická komise, Cena Inženýrské komory.

  Ing. Filip – strategický plán, komise ZZVZ, soulad soutěžního řádu s ČKA, soutěž o návrh na inženýrské stavby, technická komise.

  prof. Kabele – aktiv energetického auditorství.

  Ing. Loukota – ekonomická komise, aktiv dopravní stavby, pojišťovací komise, předseda RR Z+i, komunikace ČKAIT s laickou a odbornou veřejností, digitalizace SZ, komise BIM.

  Ing. Majer – aktiv DS, pojišťovací komise, strategický plán, komise BIM.

  Ing. Řehůřková – aktiv pozemních staveb, implementace krajských soutěží do celostátní soutěže Stavba roku, standardy výkonů, záštity a nadace, komise BIM, legislativní komise.

  Ing. Šafařík – aktiv geotechnika, ekonomická komise, řády ČKAIT, DR IC ČKAIT.

  Ing. Vaverka – dostavba budovy Sokolská, pracovní skupina autorizovaných inspektorů, Cena Inženýrské komory, standardy.

  Ing. Zdařilová – Stavba roku, bezbariérové užívání staveb, RR Z+i, aktiv městského inženýrství, Cena Inženýrské komory, komise SFPI.

  Ing. Špalek – rekodifikace SZ, konference, ceny za projekty, vyhláška o dokumentaci staveb, specializace pro požární inženýrství, trestní odpovědnost AO, komunikace.


  Ing. Špalek doporučuje upravit schéma profesních aktivů ČKAIT s výstupem do odborných konferencí po vzoru aktivu statika s výstupem v konferenci Statika staveb Plzeň. Dobře funguje aktiv městského inženýrství s konferencí Městské inženýrství Karlovarsko. Doporučuje propojit činnost profesních aktivů s oblastními kancelářemi a konference organizovat ve spolupráci s nimi.

 7. Ekonomický blok
  7.1 Průběžný stav hospodaření ČKAIT v roce 2020 a porovnání s rozpočtem
  Na dnešním jednání předložil ekonomický mandatář Ing. Ladislav Motyčka výsledky hospodaření ČKAIT k30. 8. 2020 (67 % ročního rozpočtu). Příjmy mandatorní části hospodaření byly plněny na 96 % ročního rozpočtu a z toho příspěvky členů na 99 %. Výdaje mandatorní části rozpočtu byly celkově čerpány v úrovni 51 % ročního rozpočtu. ČKAIT vykazuje proti rozpočtu r. 2020 úspory ve výši cca 14 mil. Kč, což je poznamenáno nemožností uskutečnit řadu odborných akcí vlivem celostátních opatření proti pandemii.
  Ing. Mráz navrhl, aby ekonomickým mandatářem byl nadále Ing. Motyčka – R2005-16 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  7.2 Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
  Ing. Mráz seznámil nové členy Představenstva ČKAIT s rolí a posláním tohoto podnikatelského subjektu založeného v minulosti ČKAIT a plně vlastněném ČKAIT. Proto funkci valné hromady tohoto s.r.o. vykonává představenstvo ČKAIT. Tento podnikatelský subjekt není zahrnut v rozpočtu ČKAIT, a tím ani jeho hospodaření.
  Funkci jednatele a ředitele tohoto s.r.o. vykonává Ing. Šárka Janoušková a druhého jednatele Ing. Svatopluk Zídek. Ing. Mráz navrhl, aby Ing. Zídek byl nadále jednatelem IC ČKAIT, s.r.o., a byl zván k jednáním představenstva ČKAIT – R2005-17 [13-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Členy Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., byly předchozím představenstvem ČKAIT zvoleni Ing. Mráz, Ing. Motyčka a Ing. Mandík. Představenstvo ČKAIT rozhodlo odvolat Ing. Mandíka, a místo něj byl jmenován nový člen představenstva Ing. Šafařík – R2005-18 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., svolá Ing. Mráz na 11. 11. 2020 od 10 hodin do Prahy.

  7.3. Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2021
  Zásady sestavení návrhu rozpočtu:
  1. příjmovou část tvoří hlavně členské příspěvky a ty byly Shromážděním delegátů dne 12. 9. 2020 schváleny v nezměněné základní výši, tj. 3.000 Kč,
  2. za jednotlivé kapitoly či položky kapitol rozpočtu odpovídá některý člen představenstva ČKAIT, či jiného orgánu ČKAIT, anebo představenstvem pověřená osoba. Za kapitoly týkající se výdajů středisek kanceláře ČKAIT v Praze odpovídají vedoucí středisek a vrcholově ředitel kanceláře. Protože byly zvoleny nové orgány ČKAIT a také byla jmenována nová Autorizační rada, tak dojde k některým změnám odpovědných osob,
  3. kromě toho se ustavuje nové složení profesních aktivů a pracovních komisí a část jejich členů není v představenstvu a ani v jiném voleném orgánu ČKAIT. Pak mohou vzniknout výdaje spojené s cestováním a za náhradu času podle směrnice ČKAIT. Za výdaje odpovídá vždy předseda příslušného aktivu, resp. komise a musí potvrzovat kanceláři ČKAIT oprávněnost nárokovaných náhrad.
  Všichni účastníci dnešního jednání obdrží tabulku s kapitolami a položkami nového rozpočtu a doplní svůj návrh na výši výdajů v rámci své odpovědnosti.
  Ing. Špalek navrhl, aby ekonomický mandatář s daňovým poradcem zpracovali návrh pravidel pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o. – U2005-3 – Ing. Motyčka.

 8. Pojištění AO a znalců – dodatek č. 4 smlouvy
  Pojišťovací komise spolu s pojišťovacím makléřem připravuje návrh dodatku č. 4 k pojistné smlouvě týkající se pojištění odpovědnosti soudních znalců, kteří se stanou členy ČKAIT. Návrh bude k dispozici v průběhu měsíce října.
  Informace o stavu pojištění autorizovaných osob od 1. 1. 2011 do 22. 9. 2020 byla zaslána v podrobném podkladu pojišťovacího makléře firmy GrECo. Škodní průběh vč. připojištění a zvýšeného skupinového pojištění je pod hranicí stanovenou smlouvou, která má vliv na cenu pojištění.

 9. Dostavba budovy v ulici Sokolská
  Studie bude dopracována a předložena na Shromáždění delegátů 2021.

 10. Naplňování schváleného strategického plánu
  Ing. Drahorád představil možnosti naplňování schváleného plánu v oblasti komunikace se členy. Ing. Špalek informoval o rozpracovaných krocích k naplňování plánu v tomto bodě zpracovaných střediskem vzdělávání. Ing. Špalek bude jednat s PR agenturou o možnostech zajistit službu externím subjektem. Na příštím jednání budou možnosti projednány. Ing. Drahorád dále představil možnosti zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV – U2005-4 – Ing. Drahorád.

 11. Informace o rekodifikaci SZ
  Ing. Hladík informoval o vývoji návrhu stavebního zákona a změnových zákonů. Informace o vývoji je zveřejněna v Z+i číslo 4. Vývoj je průběžně aktualizován na webu Komory v článku Rekodifikace veřejného stavebního práva. Další informace bude zveřejněna v Z+i číslo 5.

 12. Elektronické autorizační razítko
  Ing. Hnízdil informoval o změně autorizačního zákona a nutnosti zabezpečit technické řešení elektronického razítka. Představil dvě nabídky, jejich výhody a nevýhody. Další informace bude podána po schválení stavebního zákona.

 13. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou tohoto zápisu.

 14. Různé, informace z jednání
  Prof. Materna informoval o podpisu memoranda s ČKA, ČAS a ČKAIT o přípravě datového standardu BIM.

  Ing. Pater informoval o tom, že nejsou po volbách v představenstvu zastoupeny obory geotechnika, stavby pro plnění funkce lesa, zkoušení a diagnostika staveb, a požární bezpečnost staveb. Z oblastí nejsou zastoupeny Hradec Králové a Liberec. Doporučil členům, aby se seznámili s pomůckou pro nového člena.

  Ing. Vokurka informoval o jednání nové Autorizační rady. Pracují na revizi zkušebních otázek a seznamu zkušebních komisařů. Na jednání s GŘ HZS ČR bude za AR Ing. Kratochvíl, který je autorizovaný inženýr v oboru PBS. Informoval o stanoviscích AR ke studijním oborům.

  Ing. Drahorád informoval o podnětu k doplnění právních předpisů, že se mají provádět prohlídky staveb jako prevence havárií stavebních konstrukcí. Dále informoval o betonových předpjatých spínaných vaznících, které zastřešují mnoho hal a v poslední době dvě zastřešení zkolabovala. Doporučuje znovu na nebezpečí upozornit článkem v tisku.

  Ing. Filip informoval o jednání výboru OK Ústí nad Labem a dobré spolupráci se stavebním úřadem.

  Ing. Řehůřková požádala o složení komisí a jejich úkolů.

  Ing. Šafařík informoval o delegování práv na neautorizované osoby, zejména u TDS. V živnostenském zákoně je uvedeno, že není nutná autorizace pro volnou živnost.

  Ing. Vaverka informoval o podpisu memoranda s Národní sportovní agenturou, ČKA a ČVUT.

  Ing. Zdařilová informovala o Stavbě roku, porota objela všechny stavby a slavnostní vyhlášení bude 15. 10. v Betlémské kapli.

Přehled úkolů:
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové - 19. 11.
U2003-1 - Nové představenstvo - Připravit podporu krajských soutěží Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku a návrh směrnice předat novému představenstvu - 19. 11.
U2005-1 - Ing. Drahorád - Sledovat posuzování trestně právní odpovědnosti autorizovaných osob - 19. 11.
U2005-2 - Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík - Navrhnout rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023 - 19. 11.
U2005-3 - Ing. Motyčka - Navrhnout pravidla pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o. - 19. 11.
U2005-4 - Ing. Drahorád - Navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV - 19. 11.


Následující zasedání: 19. 11. 2020, 18. 2. 2021, 22. 4. 2021, výjezdní - červen 2021 (OK HK), 23. 9. 2021, 25. 11. 2021.

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Špalek