Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 6/2020 ze zasedání představenstva 19. listopadu 2020

Zápis č. 6/2020 ze zasedání představenstva 19. listopadu 2020

Zápis č. 6/2020 ze zasedání představenstva 19. listopadu 2020 Datum a začátek jednání: 19. listopadu 2020, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2, resp. eRoom.
Přítomni:
Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – částečně nepřítomen – omluven; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – omluven
Stavovský soud: Ing. Jan Korbel
Autorizační rada: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 24. 9. 2020
  Představenstvo schvaluje zápis z 24. září 2020 bez připomínek.
  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: Zda podepsat dodatek č. 4 pojistné smlouvy, který umožní připojištění soudním znalcům – R2006-1 [11-0-4] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam.

 2. Kontrola úkolů
  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – oba odsouzení podali stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud zamítl dovolání Ing. Škorpila i Ing. Khola v trestním řízení. Občanskoprávní řízení zatím nebylo podáno – úkol trvá.

  U2003-1 – nové představenstvo – připravit podporu krajských soutěží Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku a návrh směrnice předat novému představenstvu – bude projednáno na jednání předsedů OK – úkol trvá.

  U2005-1- Ing. Drahorád - sledovat posuzování trestně právní odpovědnosti autorizovaných osob – případ lávky v Tróji probíhá. Důležitá je komunikace Komory o odpovědnosti autorizovaných osob.

  U2005-2 - Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík - navrhnout rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023 – nalezeny byly dva systémy, u obou je podmínka chytrý telefon. Jeden používají svazy, druhý vyvinula politická strana – připraví podklady na další jednání – úkol trvá.

  U2005-3 - Ing. Motyčka - navrhnout pravidla pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o. – zpracoval návrh, který bude projednán na příštím jednání – úkol trvá.

  U2005-4 - Ing. Drahorád - navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV – má připravený e-learningový kurz se SŽDC, který bude uznatelnou referencí ve veřejných zakázkách – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace k 13. 11. 2020, byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 31984 20402 11582
  žádostí 463 258 205
  usazené AO 311    
  hostující 2    
  Termíny slibů v Praze jsou 1. 12. 2020. Termín slibu v Brně je 4. 12. 2020. Informace byla vzata na vědomí. Sliby v roce 2021 v Praze budou nadále v Betlémské kapli.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Stav hospodaření ČKAIT k 30. 10. 2020
  Ing. Motyčka, ekonomický mandatář ČKAIT, předal všem účastníkům přehled výsledků hospodaření ČKAIT k 31. 10. 2020 a porovnání s rozpočtem.
  K 30. 10. 2020 je teoretické plnění ročního rozpočtu 83 %. Příjmy limitované části rozpočtu byly plněny na 98 % (pozn: z toho členské příspěvky byly splněny). Výdaje limitované části rozpočtu byly čerpány ve výši 69 % celkového rozpočtu. Oblasti čerpaly výdaje v úrovni 76 % ročních limitů stanovených rozpočtem. S ohledem na letošní koronavirová opatření vlády se nemohla uskutečnit řada odborných akcí, konferencí a seminářů, proto jsou výrazné úspory na výdajích v limitované části rozpočtu. Lze očekávat vysoký základ daně na závěr roku – 7 až 9 mil. Kč.

  4.2 Stav hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., k 30. 10. 2020
  Ing. Janoušková, jednatelka, uvedla stav k 31. 10. 2020. Ztráta činí 190 tis. Kč. Pozn.: je to ovlivněno abnormální situací, protože firma nemohla uskutečnit řadu vzdělávacích akcí. Nové datum jednání Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., je 9. 12. 2020.

  4.3 Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2021
  Na dnešní jednání představenstva ČKAIT obdrželi všichni pozvaní jako podklad první celkový návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2021. Jsou do něj zapracovány následující zásady:
  • Vytvoření nových položek pro práce komisí, které nejsou tvořeny výhradně členy představenstva, a to komise pojišťovací, komise ekonomické a pracovní komise „Strategie ČKAIT“.
  • V kapitole A.4.5 Odborná činnost ČKAIT vč. oblastí jsou vloženy nové položky týkající se pořádání konferencí organizovaných oblastní kanceláří Praha.
  Při dnešním jednání vznikly návrhy na částečné úpravy rozpočtu, které budou zapracovány a výsledný návrh odeslán všem členům představenstva ČKAIT ke schválení per rollam. Termín: do 27. 11. 2020. Odpovídá: Ing. Mráz.

  4.4 Návrh hospodaření IC ČKAIT, s.r.o. v roce 2021
  Předpoklad pro rok 2021 – jednatelka IC ČKAIT, s.r.o., Ing. Janoušková má připraven k projednání s Dozorčí radou návrh rozpočtu na rok 2021. V něm se předpokládá příjem celkově ve výši 21,7 mil. Kč a výdaje 21,5 mil. Kč. Hospodářský výsledek by měl být +0,2 mil. Kč. Podrobněji bude návrh rozpočtu na rok 2021 projednán Dozorčí radou dne 9. 12. 2020.
  Připravit základní pravidla pořádání konferencí – U2006-1 – Ing. Drahorád ve spolupráci s komisí CŽV, kam byl kooptován.

 5. Pojištění AO a znalců – dodatek č. 4 smlouvy
  5.1 Stav pojistných událostí (hodnocení pojišťovacího makléře k 13. 11. 2020)
  • Vyplacené plnění = 58 523 114 Kč
  • Vytvořené rezervy = 41 826 570 Kč
  • Zasloužené pojistné = 160 626 998 Kč
  • Škodní průběh = 62,47 % (vč. připojištění a zvýšeného skupinového).
  Průběh škodních událostí je příznivý, nebude dle Pojistné smlouvy zvyšována sazba výše pojistného za člena.

  5.2 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě
  Dodatek začleňuje nově do pojistné smlouvy možnost pro soudní znalce v oboru stavebnictví, kteří jsou či budou autorizovanou osobou, sjednat si skupinové připojištění do výše škodní události 2 resp. 5 mil. Kč. Případné jiné výše limitů pojistného plnění mohou být řešeny individuálním připojištěním. Dodatek číslo č. 4 k pojistné smlouvě byl uzavřen, upraven registrační formulář a přihlášky k individuálnímu připojištění. Informace o nové možnosti byla rozeslána všem členům.

 6. Dostavba budovy v ulici Sokolská
  Ing. Vaverka informoval o jednání pracovní skupiny, o úpravě podmínek zadání. Upravené zadání bylo projednáno s arch. Nasadilem a objednáno zpracování studie proveditelnosti. Zpracovat ekonomiku nulové varianty i dostavby. Na VH budeme o dostavbě budovy informovat.

 7. Informace o rekodifikaci SZ
  Ing. Hladík informoval o prvním čtení v PSP ČR a o výsledcích jednání. Ing. Špalek informoval o svém jednání s Ing. Pavlovou, Ing. Hadžič, jednání Hospodářského výboru. Je domluvené jednání s Ing. Kolovratníkem, Mgr. Kupkou a PhDr. Bartošem. Ing. Loukota doporučuje požádat o jednání s Ing. Fialou – předsedou hospodářského výboru PSP ČR a projednat naše připomínky.
  Ing. Hladík informoval o zákonech, které ČKAIT připomínkovala, které nepřipomínkovala, které připomínkovala, přestože ČKAIT nebyla vyzvána.

 8. Komunikace ČKAIT se členy a veřejností
  Ing. Špalek informoval o vývoji metodiky komunikace ČKAIT, kterou rozpracovalo Středisko vzdělávání a informací. Dále informoval o jednání s PR agenturou, která nám pomůže komunikovat v celostátních médiích. Nabídku teprve očekáváme. Plán je navázat spolupráci na několik měsíců, a pokud bude spolupráce plnit cíl, bude prodloužena na delší období.

 9. Nová specializace „požární specialista“
  Ing. Špalek informoval o jednání s GŘ HZS, další jednání bude 27. 11. Autorizační rada dostala úkol vypracovat poklady ke zkouškám. Ing. Kratochvíl je v autorizační radě za obor požární bezpečnost staveb, proto tento úkol dostal k řešení. Zpracoval návrh požadavků na autorizované osoby resp. uchazeče pro jednotlivé kategorie staveb, návrh postupu udělení specializace pro stávající členy i pro nové uchazeče. AR zpracovává postup průběhu zkoušení uchazečů pro stavby 3. kategorie. Změny nebudou mít dopad do autorizačního zákona, ale pravděpodobně do autorizačního řádu.

 10. Různé, informace z jednání
  Ing. Špalek informoval o jednání s Ing. Hadžić o povinném elektronickém stavebním deníku pro nadlimitní veřejné zakázky a jak bude AO razítkovat. Dále jednal o pravidelné kontrole staveb podle návrhu Ing. Drahoráda a o problémových předpjatých betonových vaznících. Dále informoval o jednání s Ing. Hrdličkou a arch. Kaslem o komoře geodetů. Ing. Špalek doporučil založit komoru geodetů v zákoně č. 200. Činnosti geodetů nejsou vybranou činností ve výstavbě a zařazení do zákona č. 360 je nelogické. Dále informoval o jednání s Mgr. Veselým z ČAS o možnosti prodeje tištěných norem prostřednictvím IC ČKAIT, s.r.o. Požádal přítomné o návrhy nových členů do komise malého a středního podnikání.

  Ing. Pater informoval o návrhu složení ediční rady ČKAIT. Dále informoval o návrhu složení rady pro podporu rozvoje profese – R2006-2 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Informoval o ukončení spolupráce se společností Grand, s.r.o., koncem roku 2020 a o přípravě nového portálu na adrese profesis.ckait.cz

  Ing. Majer prezentoval návrh zralostního modelu ČKAIT. Nejprve se musí stanovit kritéria a stanovit body a v ročních cyklech vyhodnotit plnění cílů. Bude projednáno po zaslání metodiky a návrhu kritérií na dalším jednání.

  Ing. Motyčka informoval o metodě dělení limitu pro oblastní kanceláře. Rozdělení je podle počtu členů, podle fixních nákladů, podle nákladů na odbornou činnost. Bude projednáno na jednání předsedů oblastí.

  Ing. Drahorád informoval o své účasti v porotě architektonické konstrukční soutěže.

  Ing. Filip informoval o své činnosti v komisi ZZVZ a práci na soutěžním řádu. Do konce listopadu porovná soutěžní řády ČKA a ČKAIT.

  Ing. Vaverka se dotázal na pořádání valné hromady v roce 2021. Projednáme s právním zástupcem, jak prodloužit funkce předsedů oblastí.

  Ing. Hnízdil předložil počty delegátů podle počtu členů oblastí – R2006-3 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Bude zasláno předsedům oblastí. Dále předložil návrh na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům v HPP. Představenstvo doplnilo požadavek na min. 1 rok v pracovním poměru a výši 500 Kč/měsíc – R2006-4 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Hladík požádal, aby komise mohly zápisy schvalovat per rollam. Představenstvo souhlasí, aby komise a aktivy hlasovaly per rollam. Výsledky hlasování budou potvrzeny na dalším osobním jednání.

  Ing. Mráz předložil návrh složení ekonomické komise – R2006-6 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dále předložil návrh složení pojišťovací komise – R2006-7 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Prof. Materna informoval o žádosti náměstka Muřického o jmenování dalšího zástupce do pracovní skupiny BIM Ministerstva průmyslu a obchodu, navrhuje Ing. Klečku. Dále předložil návrh složení komise CŽV s doplněním Ing. Drahoráda – R2006-8 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dále předložil návrh složení komise BIM – R2006-9 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dále předložil návrh složení poroty pro udělení Ceny Inženýrské komory – R2006-10 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Informoval také o podepsání dohody s ASCE.

  Ing. Řehůřková předložila žádosti nadací o podporu: Stanislava Hanzla R2006-11 [13-0-1] [pro-zdržel se-proti] – schváleno, Františka Faltuse – R2006-12 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno, Zvoníčkova nadace R2006-13 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dále předložila žádost o záštitu konferenci Izolace 2021 – R2006-14 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Zdařilová informovala o vyhlášení Stavby roku. Nebylo vyhlášení v Betlémské kapli, vyhlášení bylo formou krátkých videí v mediích.

  Ing. Šafařík navrhuje, aby Autorizační rada překontrolovala studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika – U2006-2 – Ing. Vokurka.

  Ing. Pater navrhl udělit tři čestná členství – R2006-15 [12-2-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

Přehled úkolů:
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové.

U2003-1 - Nové představenstvo - Připravit podporu krajských soutěží Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku a návrh směrnice předat novému představenstvu.

U2005-2 - Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík - Navrhnout rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023.

U2005-3 - Ing. Motyčka - Navrhnout pravidla pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o.

U2005-4 - Ing. Drahorád - Navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV.

U2006-1 - Ing. Drahorád ve spolupráci s komisí CŽV - Připravit základní pravidla pořádání konferencí

U2006-2 - Ing. Vokurka - Zkontrolovat studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika


Následující zasedání: 18. 2. 2021, 22. 4. 2021, výjezdní červen–červenec 2021, 23. 9. 2021, 25. 11. 2021.

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Špalek