Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č. 11/2017 ze dne 06. června 2018

ZÁPIS č. 11/2017 ze dne 06. června 2018

Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Bado, J. Muller (SVI ČKAIT)
 
1)  Zahájení:
 
Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty.
Připomenul, že aktivy jsou ustanoveny jako pracovní a pomocné aktivy pro příslušnou odbornost. Dále konstatoval své podivení nad skutečností, že k rozeslanému návrhu MDS ČR novely vyhl. č. 146/2008 Sb. nereagoval ani jeden člen Aktivu. Tato skutečnost byla konstatována i na jednání P ČKAIT.
Celkem na ČKAIT došlo 90 připomínek, 45 předala ČKAIT jako zásadních, většina byla akceptována.
 
2)  Kontrola závěrů z 10. jednání ADS dne 24.10.2017:
 
Žádný nový úkol nebyl na jednání uložen.
 
3)  Pracovní část
 
3.1. Úkol z RPRP ČKAIT ze dne 09. 05. 2018
 
a) Ověřit pomůcku na Profesisu  MP 1.2.3. Dokumentace pro stavby drah a na dráze.
 
01/11-2018 – Ing. Mráz a Ing. Stoulil prověří existující pomůcku z hlediska aktuálnosti a případná doporučení předají prostřednictvím Ing. Mandíka RPRP a SVI ČKAIT.
 
b) Na jednání byla vyslovena žádost „malých investorů“ (obcí) vůči ČKAIT na zpracování metodické pomůcky (MP) pro činnost TD na dopravních stavbách v jejich investorství. Tato povinnost vyplývá z novely Stavebního zákona, musí se jednat o AO.
 
K tématu se otevřela široká diskuze přítomných. Vyplynulo z ní konstatování, že pomůcka nemůže být pro uživatele dogma, jen pomoc. Investor si vždy musí z MP upřesnit potřebu dle konkrétní stavby.
 
Závěr: na Profesisu existuje MP 9.2., týkající se výkonu činnosti TD na malých stavbách. Dále v vyšly v Z+i č. 2/2018 články o TDS. Metodická pomůcka a uvedené články poskytují dostatek informací pro činnost TD. Pokud by ČKAIT uvažovala o vydání samostatné publikace, je možné uvedené podklady plně použít a členové komise je považují tak jako tak za dostatečné.
 
 
 
3.2. Novela vyhlášky č. 146/2008 Sb.
 
Členové ADS s pozvánkou obdrželi elektronicky nový návrh vyhlášky MD ČR a tabulku s přehledem vypořádání připomínek ČKAIT k vyhlášce. Zaslané materiály prostudují a případné návrhy předají Ing. Mandíkovi pro konečné vypořádání.
 
Ing. Loukota připomenul, že s ohledem na stále větší počet „společných řízení“ se snižuje význam vyhl.146/2008 Sb., v daném případě se používá vyhl. č. 499/2006 Sb.
 
Ing. Vorel konstatoval, že vyhláška je zbytečně složitá, některé požadavky jsou u malých dopravních staveb nepřiměřené. Cílem by mělo být zjednodušení přípravy a urychlení. U veřejně přístupných účelových komunikací by měl být postup silně zjednodušený. V textu je sice uvedeno „použít přiměřeně“, ale ze zkušeností úředníci vyžadují více než je skutečně nutné. Mělo by být jednoznačné co platí pouze pro malé investory – obce.
 
Konstatuje se že mnoho záleží na úředníkovi, na školeních by jim mělo být vysvětleno, že mají požadovat je co je skutečně nutné.
 
02/11-2018 Všichni členové ADS obdrželi elektronicky podklady z vypořádání připomínek ČKAIT zpracovatelem (MD ČR) a nový text návrhu vyhlášky. Je třeba případné podněty předat obratem písemně Ing. Mandíkovi pro konečné vypořádání.
 
3.3. Vysokorychlostní tratě - informace
 
Ing. Mráz a Ing. Stoulil informovali o současném stavu. SŽDC je aktivnější než MD. MD ČR zajistilo poradce pro výstavbu VRT – profesor Andrew McNaughton z Anglie, dne 14. 06. 2018 s ním bude na MD ČR konference (pořadatel TOP EXPO Praha).
 
Dne 29. 06. 2018 je jednání mezirezortní komise.
 
4. Diskuze
 
Ing. Horák informoval o konferenci ředitelů projekčních kanceláří dne 05. 06. Na Hradě. Tyto akce probíhají od roku 2015. Bylo by žádoucí aby se ČKAIT zapojila, je nutné „tlačit“ na posilování naší profese.
 
Ing. Mandík informoval o tom, že ještě v letošním roce vyjde DVD Doprava, neboť se z důvodu času a náročnosti nepovedlo v termínu uvést elektronickou podobu. Obsah bude ale převážně v PDF.
 
Ing. Novotný konstatoval, že Komora by se měla ještě hlouběji zabývat školením a vzděláváním členů.
 
Ing. Bado otevřel problém vzdělávání v ČKAIT. Podle něj je mnoho obecných akcí, je třeba umožnit i specializované akce. Po dlouhé debatě k obsahu existujících odborných akcí, pořádaných ČKAIT. Dohodnut postup u železničního stavitelství.
 
03/11-2018 Do podzimního zasedání ADS připraví členové ADS návrhy témat a specielně semináře se zaměřením na železniční stavitelství. ADS by se pak ujal organizace takového semináře pro všechny zájemce, uskutečnění v Praze, zasedací místnost ČKAIT. Důvodem je malý počet případných zájemců s touto úzkou specializací.
 
 
                                                                                              Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                                                 vedoucí Aktivu DS