Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 28.1.2020

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 28.1.2020

Program jednání:
 1. Zahájení
  prof. Kabele
  • přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu;
  • kontrola zadaných úkolů ze zápisu 4.12.2019
   • 2/2017 – trvá
   • 1/2018 – trvá
   • 3/2018 – trvá
   • 12/2018 – trvá
   • 6/2019 – splněno
   • 7/2019 – trvá
   • 8/2019 – trvá
   • 9/2019 – trvá
   • 10/2019 – trvá
   • 11/2019 - trvá

 2. Projednání aktuálních témat a úkolů
  • 2/17 - Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
   Ing. Šubrt
   • byla schválena novela zákona č. 406/2006 Sb. s účinností od 25.1.2020; novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. čeká na vypořádání připomínek; bude sledovat případné novely vyhlášek o energetických auditech, kontroly kotlů a kontroly klimatizací
   • navrhuje, aby se metodika zpracovávala až v návaznosti na schválená znění prováděcích vyhlášek

  • 1/18, 3/18, 12/18 - Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
   prof. Kabele
   • informuje o pracích FSv ohledně porovnání výpočtů třech obytných budov; výsledky zatím nebyly prezentovány
   • další data zatím nejsou zapotřebí
   Ing. Šubrt
   • navrhuje, aby byly dílčí výsledky prezentovány na jednání komise

  • 2/20 - konference „Energetická náročnost budov“
   prof. Kabele
   • je nutné rozhodnout, zda se uskuteční konference 2020 anebo se připraví cyklus přednášek pro jednotlivé oblasti

   členové komise
   • přítomní podpořili uskutečnění konference (za účasti zástupců státní správy a DO) s tím, že přípravu zabezpečí SVI ČKAIT; do příštího jednání členové komise navrhnou termín konference, rozsah a obsah přednášek se jmény přednášejících

  • 7/19 - Dobíjecí stanice x vnitřní prostředí budov
   prof. Kabele
   • je nutné problematiku dobíjecích stanic sledovat se zaměřením se na energetiku a vnitřní prostředí budov (řešení infrastruktury, hašení, manipulace)
   arch. Smola
   • doporučuje navázat kontakt s městem Litoměřice, oslovit zainteresované k napsání článku do Stavebnictví

  • 8/19 - Odborná exkurze ČKAIT
   pí Báčová
   • navrhuje v rámci odborné exkurze komise navštívit berlínskou vilu Tugendhat (energeticky soběstačný dům s elektromobilitou)

  • 9/19, 10/19, 3/20 - Osvěta v oblasti větrání ze strany ČKAIT
   Ing. Šubrt
   • navrhuje průzkum nemocnosti žáků v závislosti na řízeném na neřízeném větrání (předloží rozsah a obsah prací s cenovou kalkulací)
   prof. Kabele
   • i na základě výše uvedeného výzkumu a jeho výsledků, navrhnout pro školy systém/postup osvěty v oblasti větrání a osvětlení v prostředí s minimální energetickou náročností
   členové komise
   • navrhují k tématu uspořádat tiskovou konferenci, kde by se prezentovaly i příklady nesprávného využívání řízeného větrání

  • 11/19 - Indikátor chytrého řešení budov
   prof. Kabele
   • připravovaná směrnici EK pro indikátor chytrého řešení budov s minimální energetickou náročností zatím nebyla zveřejněna, veřejné projednávání je stanoveno na květen 2020

 3. Různé
  1/20 - prof. Kabele
  • ČKAIT obdržela 22.1.2020 email z Nizozemska – výzkumní pracovnice žádá o diskusi ohledně zkušeností ČR u implementace směrnice EPBD II; Ing. Hnízdil požádal komisi o reakci/zpracování odpovědi.
  prof. Kabele
  • dle statistického přehledu (zpracovaný Ing. Klepáčkovou), týkajícího se počtu vydaných oprávnění MPO pro energetické specialisty vztažených k počtu autorizovaných osob ČKAIT dle oblastních kanceláří a autorizačních oborů, je z celkového počtu oprávnění 49% vydaných pro členy ČKAIT
  4/20 - pí Báčová
  • navrhuje, aby členové komise připravovali články do periodik Komory s konkrétní aktuální tematikou
  p. Jindrák
  • navrhuje zabývat se problematikou větrání historických budov
  5/20 - prof. Kabele
  • navrhuje porovnat zpracování PENB ve státech V4
  arch. Smola
  • zdůrazňuje, aby se studentům vštěpovalo propojování estetična s technickou stránkou projektu (od první skice)

 4. Přehled úkolů
  • 2.17 - Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
   Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola
   termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek

  • 1.18 - Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
   Zodp.: členové komise
   termín: rok 2020

  • 3.18 - Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
   Zodp.: členové komise
   termín: rok 2020

  • 12.18 - Zpracovat návrh metodického pokynu „Obecná pravidla na řízené větrání“ ve formě technického standardu pro zveřejnění na Profesis.
   Zodp.: p. Jindrák
   termín: 10.3.2020

  • 7.19 - V souvislosti s problematikou dobíjecích stanic zaměřit se na vnitřní prostředí budov. Navázat kontakt s městem Litoměřice – článek do Stavebnictví.
   Zodp.: členové komise, Litoměřice – arch. Smola
   termín: rok 2020

  • 8.19 - Zjistit možnosti návštěvy berlínské vily Tugendhat.
   Zodp.: pí Báčová
   termín: 10.3.2020

  • 9.19 - Zpracovat rozsah a obsah prací s cenovou kalkulací pro průzkum ohledně nemocnosti žáků u řízeného a neřízeného větrání.
   Zodp.: Ing. Šubrt
   termín: 12.2.2020

  • 10.19 - Osvěta ve školách s minimální energetickou náročností (větrání/osvětlení). Zodp.: členové komise, termín: rok 2020

  • 11.19 - Zabývat se problematikou indikátorů chytrého řešení budov.
   Zodp.: členové komise
   termín: rok 2020

  • 1.20 - Připravit návrh odpovědi pro nizozemskou výzkumnici.
   Zodp.: prof. Kabele
   termín: 7.2.2020

  • 2.20 - Příprava konference „Energetická náročnost budov 2020“.
   Zodp.: členové komise, pí Báčová (projednání přípravy s Ing. Hejdukovou)
   termín: 10.3.2020

  • 3.20 - Připravit tiskovou konferenci „Řízené větrání v školách“.
   Zodp.: členové komise
   termín: rok 2020

  • 4.20 - Připravit článek do Z+i č. 2/2020 s informacemi vyplývajícími z aktuálně schválených právních předpisů.
   Zodp.: Ing. Šubrt
   termín: 3.3.2020

  • 5.20 - Porovnat zpracovávání PENB ve státech V4.
   Zodp.: členové komise
   termín: rok 2020

 5. Závěr
  prof. Kabele poděkoval za účast. Termín příštího jednání PS stanovil na 11.3.2020 od 16.00 hod – FSv ČVUT.

  Zapsala: Ing. Klepáčková
  Schválil: prof. Kabele