Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 15. 6. 2020, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 15. 6. 2020, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni: M. Trnka, L. Vejvara, V. Honzík, V. Mach, M. Drahorád, P. Jiříček, P. Bek, L. Bukovský, B. Gregor, V. Zima, J. Kozák, J. Chaloupský, S. Rada
(viz prezenční listina)
Hosté: -
 

 1. Strategický plán
  MDr informoval o stavu příprav Strategického plánu a jeho nejbližších cílech ve vztahu k oblasti působnosti Aktivu. V současnosti se jedná pouze o pracovní materiál, který čeká na schválení Shromážděním delegátů. Po schválení materiálu budou zahájeny další práce.
   
 2. Trestní kauzy
  Byl diskutován dopis od soudu v kauze Česká Třebová. Další činnost ČKAIT je do doby zahájení občansko-právního procesu problematická. Bylo konstatováno, že ČKAIT by měla v rámci občansko-právního procesu zaslat vyjádření k celé kauze příslušnému soudu a znovu zopakovat, že odpovědnost musí být na všech osobách, které se na havárii a jejích příčinách podíleli.
  MDr informoval o průběhu a výsledcích tiskové konference (TK) k pádu Trojské lávky. Soud byl odročen na září tohoto roku (15. až 18. 9.). Ohlas na TK byl ze strany médií značný.
   
 3. Třídy následků a jejich definice coby podkladu pro návrh konstrukce
  MDr prezentoval dosavadní výsledky řešení, které vyústili v návrh podrobnějšího materiálu pro zatřídění staveb do tříd následků jako podkladu pro další činnosti AO (návrh konstrukce podle EN, stanovení úrovně kontroly PD, stanovení požadavků na provádění a kontrolu staveb). Principy materiálu byly projednány a budou zapracovány do aktualizovaného materiálu na příští jednání Aktivu.
   
 4. Problematika typových předpjatých vazníků SPP
  Předpjaté vazníky SPP - doplnění textové části k fragmentům typové dokumentace má na starosti kolega Hejl. S ohledem na nepřítomnost ing. Hejla bylo odloženo na další jednání Aktivu. S. Rada následně doplní aktuální informace na základě své praxe, kterou prezentoval na jednání.
   
 5. Problematika posouzení betonových nosných konstrukcí po požáru
  L. Vejvara podrobně informoval o problematice hodnocení betonových konstrukcí z hlediska odolnosti konstrukce po požáru. V posudcích zcela běžně chybí odpovídající zkoušky a následně posouzení konstrukce v návaznosti na skutečný stav a teplotu konstrukce dosaženou během požáru. Nutno pracovat s podklady od HZS - zpráva HZS odpovídá potřebám zpracovatele, ne potřebám pro hodnocení konstrukce. Řadu informací je nutno doplnit nebo odhadnout na základě podrobného ohledání a zkoušek in situ.
  L. Vejvara ve spolupráci s ing. Petrášem připravují vystoupení na konferenci Statika 2020. Na základě vypracovaných posudků ČVUT v Praze se předpokládá rovněž zpracování metodiky pro hodnocení konstrukcí po požáru (bude vydáno případně jako TS ČKAIT), která musí rovněž obsahovat doporučení stran stanovení účinků a expozice požáru (teplota + doba působení), rozsahu diagnostických prací, vhodných metod a principů jejich vyhodnocení.
   
 6. Problematika zelených střech na panelových domech
  L. Vejvara informoval, že je připraven článek do časopisu Stavebnictví, snaha je publikovat jej i v masmédiích tak, aby byla s tímto tématem a jeho důsledky oslovena i široká veřejnost, architekti a stavební úřady. Problematika únosnosti, deformací a uspořádání konstrukce je v tomto případě zcela zásadní a rozhoduje o realizovatelnosti celého stavebního záměru. Současně s nutnou odolností nosné konstrukce je nutno uvážit i koncepční záležitosti jako přístup na střechu, požární bezpečnost apod.
  Bylo konstatováno, že je nutno dodržovat zásadu, že statický výpočet je nutný v případě, že dochází k zásahu do NK, ke změně zatížení nebo změně užívání stavby. Nejlépe by bylo patrně vydat metodický pokyn pro MMR/stavební úřad, a to v návaznosti na přípravu revize vyhlášky 268. V rámci ČKAIT je možno dát návrh na nový článek týkající se mechanické odolnosti a stability (L. Bukovský - dodat formulaci pro nutné přepočty NK - T. polovina července).
  L. Vejvara rovněž informoval, že v komorových periodicích vyjde ještě článek od R. Špalka.
   
 7. Různé
  L. Vejvara upozornil na typickou situaci, kdy se na stavebním úřadě sejde několik posudků s různým výsledkem na (např. při havarijním stavu) - kdo a jak tuto situaci rozhodne, když stavební úřad nemá potřebnou odbornost?
   
 8. Termín dalšího jednání
  Termín dalšího jednání byl dohodnut na 14. 9. 2020 v 10:00.


  Zapsal: M. Drahorád