Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání 10:00, 9. 3. 2020, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Zápis z jednání 10:00, 9. 3. 2020, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni: M. Trnka, T. Novotný, D. Lemák, L. Vejvara, V. Honzík, J. Vrba, M. Drahorád, S. Rada, P. Jiříček, V. Bureš, J. Hejl
(viz prezenční listina)
Hosté: -
 

 1. Třídy následků a jejich definice coby podkladu pro návrh konstrukce
  Jako základní podklady pro jednání byly rozeslány materiály získané v rámci diskuzí v roce 2019 (L. Vejvara) a materiály získané z Kloknerova ústavu. K materiálům bylo konstatováno, že jejich rozsah neumožňuje projednání bez podrobného předchozího studia podkladových materiálů je problematické, a bylo proto dohodnuto, že diskuze k tomuto tématu bude držena na příštím jednání aktivu.
  K přípravě prvního návrhu základního materiálu k projednání byl pověřen P. Jiříček.
   
 2. Problematika typových předpjatých vazníků SPP
  Na jednání byly diskutovány revidované podkladové materiály získané/poskytnuté z různých zdrojů během roku 2019 a uspořádané do jednotné formy P. Jiříčkem (viz podkladové materiály). Bylo dohodnuto, že k podkladovým materiálům bude připraven doprovodný text, kde budou shrnuty základní předpoklady návrhu, běžné použití a současně i doporučení k provádění hodnocení těchto konstrukcí, jejich diagnostice a návrhu oprav.
  Přípravou materiálu byl po dohodě pověřen J. Hejl. Předpokládá se, že na materiálu se budou podílet i další členové aktivu, kteří mají s tímto druhem konstrukcí zkušenosti (např. S. Rada).
   
 3. Problematika střešní dřevěných panelů DART
  M. Drahorád byl v průběhu února 2020 kontaktován ing. Weiglem ve věci systematických poruch odolnosti lehkých střešních plášťů DART (dřevěné prefabrikované střešní panely používané pro zastřešení průmyslových hal). Podkladové materiály byly členům Aktivu rozeslány elektronicky a obsahují základní popis systému a podrobnou specifikaci zastižených poruch. Z hlediska odolnosti systému zastřešení se jedná o systémové vady vedoucí k silné degradaci nosné konstrukce panelů (kondenzace vody v místě spojů panelů v důsledku chybějící parozábrany s následujícím totálním rozpadem dřevěných nosných prvků).
  Na základě diskuze bylo konstatováno, že se jedná o zásadní téma zejména s ohledem na možné následky těchto poruch. Riziko poruchy roste s klesající odborností uživatele/správce. Jako nejvhodnější řešení se jeví bez zbytečného prodlení informovat odbornou veřejnost (např. časopis Stavebnictví) a následně i stavební úřady. M. Trnka nabídl publikaci tématu v časopisu Stavebnictví, M. Drahorád předá kontakt na ing. Weigla, který předběžně souhlasil s přípravou článku.
   
 4. Problematika posouzení betonových nosných konstrukcí po požáru
  Úkol trvá, zpracovatelé připravují materiál k tématu (V. Honzík a L. Vejvara).
   
 5. Problematika zelených střech na panelových domech
  V. Honzík a L. Vejvara upozornili na další z problematických témat poslední doby, zelené střechy, které někteří architekti propagují na stávajících panelových domech. Problematika souvisí zejména s odolností stropních/střešních panelů systému, když lze konstatovat, že u většiny stávajících staveb je střešní konstrukce navržena pouze na zatížení vlastní tíhou a sněhem. Obecně lze konstatovat, že toto zatížení je významně menší než zatížení od zelené střechy.
  V diskuzi bylo konstatováno, že v obvyklých případech stávající konstrukce na zvýšené zatížení nevyhoví a je třeba ji zesílit, nebo nahradit novou. To je ovšem v rozporu s praxí některých stavebních úřadů, které nevyžadují na tyto úpravy vydání stavebního povolení, i když se bezpochyby jedná o zásah do nosné konstrukce, resp. změnu zatížení stávající konstrukce. Bylo dohodnuto, že k tématu připraví V. Honzík a J. Vrba článek do odborného periodika. Následně bude problematika vhodným způsobem komunikována se stavebními úřady tak, aby pro tyto úpravy bylo vždy vyžadováno stavební povolení.
   
 6. Různé
  Ing. Bureš informoval školení HZS, které proběhlo v Libereckém kraji pod záštitou ČSSI a požádal o informace ke spolupráci dalších oblastí s HZS v příslušných krajích. Bylo konstatováno, že ČKAIT řešila obdobnou situaci v Praze, kde s HZS existuje smlouva o spolupráci.
   
 7. Termín dalšího jednání
  Termín dalšího jednání byl dohodnut na 25. 5. 2020 v 10:00. Tento termín byl následně v návaznosti na situaci kolem COVID 19 posunut na 15. 6. 2020.

 


Zapsal: M. Drahorád