Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Přítomní: Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Špačková, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, doc. Kuda, doc. Papež, Jendruščák, Pastuszek, Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Bijok (OK ČKAIT Ostrava)
 
Omluvení: Ing. Šafránek, doc. Masopust, Ing. Řičica, Mgr. Machačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Štěpán
 
 
1. Zahájení a informace k činnostem (Ing. Pater, členové RPRP, vedoucí pracovních skupin)
 
 • Ing. Pater připomenul minulé zasedání RPRP dne 9. 5. 2018 v Praze a jednání zúžené RPRP dne 12. 6. 2018 s GRAND České Budějovice. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na web stránkách ČKAIT ve složce: Aktivity/Profesní rada RPRP.
 • SoD a licenční smlouva s GRAND ČB bude podepsána v souladu se zápisem na období r. 2019 a 2020 předsedou ČKAIT na konci r. 2018 – zajistí SVI a KK ČKAIT Praha.
 • Současně byly připomenuty závěry z jednání ER ze dne 9. 5. 2018 v KK ČKAIT Praha. ER na činnost RPRP úzce navazuje vydavatelským plánem knižních verzí/publikací pomůcek pro AO - viz zápisy na webu ČKAIT. Další jednání ER je svoláno po RPRP dne 22. 11. 2018 v KK ČKAIT Praha.
 • Na programu RPRP podle pozvánky z 08/2018 bylo hodnocení PROFESIS 2018 (vč. novinek), stav aktualizace stávajících pomůcek, náměty nových pomůcek, vyřazení neaktuálních pomůcek, shrnutí stavu činnosti pracovních skupin (rad, komisí, profesních aktivů, specifických skupin), čerpání rozpočtu pracovních skupin 2018 a výhled 2019, činnost garantů pomůcek, statistika používání PROFESIS vč. vstupů do pomůcek.
 • Podány informace o stavu v oblasti STANDARDŮ PS, TZS. Textové části jsou již umístěny na online PROFESIS v pomůcce A 4.1 vč. ekonomických kapitol umožňujících výpočet projekčních nákladů podle koeficientu pracnosti dané stavby.
 • Podány informace o novelizaci stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb. a 4. 503/2006 Sb. – knižní provedení obdržela každá AO. Vyhláška č. 146/2008 Sb. k DS je v procesu novelizace a bude v knižním provedení rozesílána AO v Z+i 05/2018 ev. 1/2019.
 • Podána informace SVI ČKAIT o definitivním ukončení vydávání DVD PROFESIS a o zavedení off-line (ke stávajícímu on-line), který si může každá AO nainstalovat do PC – případné dotazy při technických problémech směřovat na SIT ČKAIT. Pro potřeby popularizace PROFESIS přes orgány ČKAIT byla zavedena v omezeném počtu dárková verze PROFESIS na flash (k dispozici na SVI ČKAIT a v kancelářích ČKAIT).
 • Podána informace TK - Ing. Bukovský k Technickém standardu č. 01 Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností. TS je umístěn na on-line PROFESIS. Ediční plán TS je prezentován v zápise z TK č. 6/2018 ze dne 14. 9. 2018 – RPRP doporučila knižní vydávání TS.
 • Podána zpráva o činnosti AInsp z 10/2018 – Ing. Vaverka. V současnosti eviduje Koordinační rada celkem 73 AInsp (60 z ČKAIT, 13 z ČKA). Zápisy ze schůzek AInsp jsou umístěny na webu ČKAIT.
 • Podána informace o změně v přístupu k technickým normám (po zrušení vyhlášky č. 486/2008 Sb.) přes ČAS – Česká agentura pro standardizaci. Ceník lze získat na www.agentura-cas.cz.
 • Proveden rozbor přístupu ČKAIT a VŠ k BIM z porady na VŠB TUO dne 25. 9. 2018 v rámci CŽV – doc. Kuda, Prof. Materna.
 • Proveden rozbor stavu členské základny ČKAIT – Ing. Zimová. K 11. 9. 2018 celkem 31 250 AO, 451 podaných nových žádostí, 8 hostujících, 250 usazených a 125 čestných členů.
 • Podána informace o putovní výstavě České a slovenské stavby století 1918 až 2018 –
Ing. Janoušková
 • Průběžná informace o přístupu ČKAIT k zavedení elektronického SDe – Ing. Křeček
 • Odborný program se sestával z návštěvy AIRJob Mošnov (stavba roku), položení pietního věnce u památníků zříceného mostu Studénka za účasti starosty města Lubomíra Šobicha,
Rozboru výstavby Klimkovického tunelu – Ing. Bijok a Lázní Klimkovice – Ing. Vaverka.
 • Prezentaci různých typů panelových domů provedl Marián Lipták – www.panelaky.info.
 • RPRP obdržela řadu podkladů; prorektor VŠB-TUO doc. Kuda předal publikaci: Univerzita a umění.
 
2. Hodnocení období 05/2018 - 10/2018 (Ing. Pater)
 
 • Členové RPRP se aktivně zapojovali do prezentace oborů a specializací médiích ČKAIT: v Z+i a ve Stavebnictví. SVI ČKAIT informuje pravidelně v každém Z+i o PROFESIS v samostatné rubrice.
 • Ani v tomto období se nerozjely v potřebné úrovni webináře; ralizováno pouze v RK ČKAIT Praha, a OK Pardubice - umístěno na web PROFESIS ve složce: Studijní materiály.
 • Provedeno seznámení RPRP se stavem čerpání rozpočtu ČKAIT za 01 až 10/2018.           
 
3. Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS k 10. 10. 2018 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • Zástupci SVI ČKAIT podali informaci o průběhu aktualizací stávajících pomůcek
PROFESIS. Po diskuzi byl materiál upraven do stavu k 10. 10. 2018. Upřesnění byli noví garanti za pomůcky - viz Příloha.
 • Aktualizace navržené autory a SVI pro r. 2018 jsou postupně instalovány na online PROFESIS.RPRP opětovně potvrdila, že tituly, které vyžadují aktualizaci, a tato nebude v potřebné době
provedena, budou ze systému dočasně vyřazeny - garantům nebude vyplácena žádná částka. Pomůcky obsahující již neplatné předpisy jsou uloženy na CD, popř. DVD z minulých let na SVI ČKAIT.
 • Kontrolní uzávěrka aktualizací pomůcek dodaných do SVI ČKAIT pro zbytek r. 2018 byla stanovena na 11/2018.
 • Vedoucí aktivů v RPRP byli vyzvání ke zvýšení aktivity směrem k autorům pomůcek. Aktivita některých původních autorů ve smyslu aktualizace je takřka nulová.
 • V r. 2019 bude nutno aktualizovat pomůcky především k novelám stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (viz upozornění při otevření on-line nebo off-line verze. Obdobně bude nutno postupně toto zohledňovat (nebo při dotisku) u stávajících a nových pomůcek vydávaných SVI a IC ČKAIT knižně.
 
4. Návrhy na nové pomůcky PROFESIS 2018/2019 po 10. 10. 2018 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • Zástupci SVI ČKAIT byla předložena tabulka návrhů na nové pomůcky zpracována SVI ČKAIT podle došlých návrhů členů RPRP. Tabulka byla na místě upravena a doplněna podle návrhů přítomných členů RPRP ke stavu po 10. 10. 2018  - viz Příloha.
            RPRP doporučila oslovit příslušné odborníky a rozšířit počet pomůcek z oblasti BIM.

5. Ustavené Profesní aktivy a specifické skupiny
 
 • Vedoucí všech ustavených Profesních aktivů, komisí a pracovních skupin jsou členy RPRP.
 • Profesní aktivy vykazují činnost a umísťují zápisy přes SIT ČKAIT na web ČKAIT.
 • Vedoucí aktivů byli opětovně vyzvání k doplňování aktivů z řad odborníků z OK a RK, z orgánů ČKAIT a ze zkušebních komisí a to z řad projektantů i stavbyvedoucích.
 • Vedoucí aktivů přebírají zodpovědnost za sledování vývoje a potřeb oboru/specializace, za návrhy nových pomůcek, včetně případných autorů i za iniciaci jejich aktualizací, za propagaci oborů a specializací v časopisech ČKAIT.
 • Požadavky na orgány ČKAIT nutno předávat na příslušný orgán vždy přes KK ČKAIT Praha (Ing. Hnízdi)l.
 • Pro formální podporu (zápisy, občerstvení, rezervace místnosti apod.) jsou pro Profesní aktivy k dispozici na vyžádání zástupci SVI ČKAIT.
 
 
6. Různé
 
6.1 Informace z oblasti právních předpisů
Členové RPRP se podílejí na přípravě novel některých zákonů, např.: o stavebních výrobcích, o vyhrazených technických zařízeních, o vodách a dalších.
6.2 Informace z aktivů
Zástupci aktivů/garanti podali stručné informace o činnosti profesních aktivů.
6.3 Informace pro nové členy
Pro zlepšení orientace nových členů o činnosti ČKAIT se připravuje na IC ČKAIT - Ing. Janoušková k vydání leták, který bude předáván při slibech v Praze a v Brně novým členům ČKAIT.
 
7. Finanční zajištění RPRP v r. 2018
 
Financování odborné činnosti RPRP, aktivů a pracovních skupin bylo v  rozpočtu ČKAIT na r. 2018
zajištěno. Ve IV. Q r. 2018 bude projednán představenstvem ČKAIT návrh rozpočtu ČKAIT na r. 2019, který bude předložen ke schválení na SD v 03/2019.
Rozdělení úhrad v rozpočtu ČKAIT zůstává pro r. 2018 jako:
 
 • v rámci rozpočtu ČKAIT - Střediskem vzdělávání a informací jsou hrazeny aktualizace a nové materiály po odsouhlasení Ing. Hejdukovou (zakázka č. 40/861);
 
 • v rámci rozpočtu odborné činnosti ČKAIT - Projekty profesní rady je hrazena činnost v RPRP po odsouhlasení Ing. Paterem (zakázka č. 50/522); prokazatelné náklady za činnost v RPRP formou DPP ev. fakturace hradí KK ČKAIT Praha po odsouhlasení předsedou RPRP Ing. Paterem vždy za konkrétní pololetí;
Za II. pol. 2018 bude tato oblast upřesněna Ing. Paterem na KK ČKAIT do 15. 12. 2018 a následně uhrazena podle zapojení a účasti členů RPRP do činnosti;  
 • v rámci rozpočtu ČKAIT je hrazena činnost aktivů a pracovních skupin po odsouhlasení
vedoucím aktivů, pracovních skupin (č. zakázek upřesněna vedoucím v předešlých zápisech RPRP).
 

8. Závěr
 
 1. Další jednání RPRP se předpokládá v 04 ev. 05/2019 v KK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou podle kalendáře akcí ČKAIT.
 2. Zasedání ER proběhne 22. 11. 2018 v KK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou.
 
 
Přílohy - Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS k 10. 10. 2018
 
- Návrhy na nové pomůcky PROFESIS k 10. 10. 2018
 
 
 
Zpracoval: Ing. Jindřich Pater, př RPRP                                               Ostrava, 30. 11. 2018