Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 30. 5. 2019

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 30. 5. 2019

Přítomní: Ing. Pater, doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Šafránek, Ing. Drahorád, Ing. Serafín, Ing. Klepáčková, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Zimová, Ing. Hejduková,
Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, Charousková (přebírá agendu po Ing. Karasové), Jendruščák,Ing. Frýba (zástup Ing. Čmelíka), Ing. Mandík, Ing. Pejchal
 
Omluvení: Ing. Křeček, Prof. Materna, Mgr. Machačková, Ing. Horák, Ing. Hladík, Prof. Kabele, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing. Čmelík, Ing. Vaverka, doc. Kuda, Ing. Dospiva
 
 
1. Zahájení a informace k činnostem (Ing. Pater, členové RPRP, vedoucí pracovních skupin)
 
 • Ing. Pater připomenul minulé zasedání RPRP 9. až 10. 10. 2018 v Ostravě, jednání
zúžené RPRP 14. 3. 2019 s GRAND České Budějovice v Č. Budějovicích, jednání SD 30. 3. 2019, setkání čestných členů 22. 5. 2019 a jednání s předsedy kanceláří dne 29. 5. 2019. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na web stránkách ČKAIT ve složce: Aktivity/Profesní rada RPRP.
 • SoD a licenční smlouva s GRAND ČB byla podepsána na období r. 2019 a 2020 předsedou ČKAIT na konci r. 2018.
 • Současně byly připomenuty závěry z jednání ER z 22. 11. 2018 v KK ČKAIT Praha. ER na činnost RPRP úzce navazuje vydavatelským plánem knižních verzí/publikací pomůcek pro AO - viz zápisy na webu ČKAIT. Další jednání ER je svoláno po RPRP 30. 5. 2019 v KK ČKAIT Praha.
 • Na programu RPRP podle pozvánky z 03/2019 bylo hodnocení PROFESIS 2019 (vč.
novinek), stav aktualizace stávajících pomůcek, náměty nových pomůcek, vyřazení
neaktuálních pomůcek, shrnutí stavu činnosti pracovních skupin (rad, komisí, profesních aktivů, specifických skupin), čerpání rozpočtu pracovních skupin 2018, I. pol. 2019 a výhled 2020 a činnost garantů pomůcek.
 • Ing. Horák požádal o uvolnění z Rady; RPRP bere na vědomí a děkuje za dlouholetou velmi precizní spolupráci nejen s Radou ale i dalšími orgány ČKAIT.
 • SIT prezentovalo statistiku používání PROFESIS vč. vstupů do pomůcek (aktivních je 13 072 licencí, za 01 až 04/2019 vstup 324 licencí, od 31. 10. 2018 do 30. 4. 2019 evidováno 27 611 návštěv PROFESIS). RPRP, po diskuzi k zvýšení využívání PROFESIS, schválila doporučení možnosti zveřejnění částí PROFESIS zdarma pro veřejnost.
 • Podány informace o stavu v oblasti STANDARDŮ PS, TZS. Textové části jsou již umístěny na online PROFESIS v pomůcce A 4.1 vč. ekonomických kapitol umožňujících výpočet
projekčních nákladů podle koeficientu pracnosti dané stavby. Část pro obor PS je zaktualizována, do konce 07/2019 bude zaktualizována i část pro obor TZS. Byly předány podklady pro zpracování části i pro obor G.
 • SLP prezentovalo stav REKODIFIKACE stavebního práva a postupy ČKAIT v připomínkovém řízení. Byla připomenuta novelizace vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb pod č. 251/2018 Sb. (obdrží AO v oboru DS v rámci Z+i 3/2019 a stanovený počet výtisků i kanceláře ČKAIT). Podána průběžná informace o přístupu ČKAIT k zavedení elektronického SDe.
 • Podán návrh SVI ČKAIT na ukončení vydávání dárkové verze PROFESIS na flash
PROFESIS (nevyužívá se).
 • Podána informace TK - Ing. Bukovský k plánu prací na Technických standardech pro r. 2019/2020 (doposud vydáno elektronicky i knižně č. 01/2018 ,,Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností,,. TS je umístěn na on-line PROFESIS.
 • Podána informace TK a SIT o ,,Sponzorovaných normách,, a bylo vzato na vědomí jejich další  kontinuální umísťování na PROFESIS. Ceník norem lze získat na www.agentura-cas.cz.
 • SA prezentovalo rozbor stavu členské základny ČKAIT (k 16. 4. 2019 celkem 31 481 AO, 555 podaných nových žádostí, 1 hostující, 260 usazených a 134 čestných členů).
 
2. Hodnocení období 10/2018 - 05/2019 (Ing. Pater)
 
 • Členové RPRP se aktivně zapojovali do prezentace oborů a specializací médiích ČKAIT: v Z+i a ve Stavebnictví. SVI ČKAIT informuje pravidelně v každém Z+i o PROFESIS v samostatné rubrice.
 • V roce 2018 se neuplatnily v potřebné úrovni webináře; realizovány pouze v RK ČKAIT Praha (11x), OK Pardubice (2x); záznamy umístěny na web PROFESIS ve složce ,,Studijní materi
ály,,. RPRP doporučila KCŽV zkrátit délku potřebnou pro přidělování kreditů CŽV.
 • Provedeno seznámení RPRP se stavem čerpání rozpočtu ČKAIT za 01 až 12/2018, I. pol. 2019 a výhled na r. 2020.           
 
3. Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS k 30. 5. 2019 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • Zástupci SVI ČKAIT podali informaci o průběhu aktualizací stávajících pomůcek
PROFESIS. Po diskuzi byl materiál upraven. Upřesnění byli noví garanti za pomůcky –
viz Příloha.
 • Aktualizace navržené autory a SVI pro r. 2019 jsou postupně instalovány na online
PROFESIS.
 • RPRP opětovně potvrdila, že tituly, které vyžadují aktualizaci, a tato nebude v potřebné době
provedena, budou ze systému dočasně vyřazeny - garantům nebude vyplácena žádná částka. Pomůcky obsahující již neplatné předpisy jsou uloženy na CD, popř. DVD z minulých let na SVI ČKAIT.
 • Kontrolní uzávěrka aktualizací pomůcek dodaných do SVI ČKAIT pro zbytek I. pol. 2019 byla stanovena na 06/2019.
 • Vedoucí aktivů v RPRP byli vyzvání ke zvýšení aktivity směrem k autorům pomůcek. Aktivita některých původních autorů ve smyslu aktualizace je takřka nulová. Vedoucí aktivů upozornili na problém s nízkou sazbou za zpracovávání nových pomůcek a aktualizací stávajících v PROFESIS.
 
4. Návrhy na nové pomůcky PROFESIS 2018/2019 po 30. 5. 2019 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • SVI ČKAIT předložilo tabulka návrhů na nové pomůcky zpracovánou podle došlých návrhů členů RPRP. Tabulka byla na místě upravena a doplněna podle návrhů přítomných členů RPRP ke stavu po 30. 5. 2019  - viz Příloha.
 • RPRP doporučila oslovit příslušné odborníky a rozšířit počet pomůcek z oblasti BIM.
 • Zástupci oboru G projevili zájem se zapojit do pomůcky A 4.1 Standardy; budou jim předány podklady z oboru PS a TZS.

  5. Ustavené Profesní aktivy a specifické skupiny
 
 • Vedoucí všech ustavených Profesních aktivů, komisí a pracovních skupin jsou členy RPRP.
 • Profesní aktivy vykazují činnost a umísťují zápisy přes SIT ČKAIT na web ČKAIT.
 • Vedoucí aktivů byli opětovně vyzvání k doplňování aktivů z řad odborníků z OK a RK, z orgánů ČKAIT a ze zkušebních komisí a to z řad projektantů i stavbyvedoucích; Př ČKAIT doporučilo, aby PS sestavená ze ,,stavbyvedoucích,, byla vytvořena při KPMSP (Ing. Pejchal).
 • Vedoucí aktivů přebírají zodpovědnost za sledování vývoje a potřeb oboru/specializace, za návrhy nových pomůcek, včetně případných autorů i za iniciaci jejich aktualizací, za propagaci oborů a specializací v časopisech ČKAIT.
 • Požadavky na orgány ČKAIT nutno předávat na příslušný orgán vždy přes KK ČKAIT Praha
(Ing. Hnízdi).
 • Pro formální podporu (zápisy, občerstvení, rezervace místnosti apod.) jsou pro Profesní aktivy k dispozici na vyžádání zástupci SVI ČKAIT.
 • Vedoucí byli vyzvání k řádnému předávání zápisů na SIT (Jendruščák) k umísťování na web CKAIT; k zápisům nezveřejňovat podpisové listy s kontaktními údaji (GDPR).
 • Vedoucí byli vyzvání k dodržování rozpočtu schváleném pro činnost.
 
 
6. Různé
6.1 Informace z oblasti právních předpisů
Členové RPRP se podílejí na přípravě novel některých zákonů, např.: o stavebních výrobcích, o
vyhrazených technických zařízeních, o vodách a dalších, památkový zákon, autorský zákon apod.
6.2 Informace z aktivů
Zástupci aktivů/garanti podali stručné informace o činnosti profesních aktivů.
6.3 Informace pro nové členy
Pro zlepšení orientace nových členů o činnosti ČKAIT se připravuje na IC ČKAIT (Ing. Janoušková) k vydání leták, který bude předáván při slibech v Praze a v Brně novým členům ČKAIT.
 
7. Finanční zajištění RPRP v r. 2019
 
Financování odborné činnosti RPRP, aktivů a pracovních skupin bylo v  rozpočtu ČKAIT na r. 2019
zajištěno. Ve II. pol. 2019 bude projednán představenstvem ČKAIT návrh rozpočtu ČKAIT na r. 2020, který bude předložen ke schválení na SD v 03/2020.
Rozdělení úhrad v návrhu rozpočtu ČKAIT zůstává pro r. 2020 stejné jako pro r. 2019:
 
 • v rámci rozpočtu ČKAIT - SIV jsou hrazeny aktualizace a nové materiály po odsouhlasení Ing. Hejdukovou (zakázka č. 40/861);
 
 • v rámci rozpočtu odborné činnosti ČKAIT - Projekty profesní rady je hrazena činnost v RPRP po odsouhlasení Ing. Paterem (zakázka č. 50/522); prokazatelné náklady za činnost v RPRP formou DPP ev. fakturace hradí KK ČKAIT Praha po odsouhlasení předsedou RPRP vždy za konkrétní pololetí;
Za I. pol. 2019 bude tato oblast upřesněna Ing. Paterem na KK ČKAIT do 15. 7. 2019
 a následně uhrazena podle aktivity, zapojení a účasti členů RPRP do činnosti;  
 
 • v rámci rozpočtu ČKAIT je hrazena činnost aktivů a pracovních skupin po odsouhlasení
vedoucími aktivů, pracovních skupin (č. zakázek upřesněna vedoucím v předešlých zápisech RPRP).
 

8. Závěr
 
 1. Prověřit s GRAND ČB možnost rozšíření rubriky PROFESIS ,,Právní předpisy,, o EN ev. ES a ESd (doporučena spolupráce s TK - Ing. Keim.
 2. Doplnit rubriku ,,Časopisy,, o proklik na média ČAS.
 3. Posoudit možnost zpřístupnění určitých částí PROFESIS zdarma veřejnosti (spolupráce s GRAND ČB, zejména ohledně rubriky ,,Právní předpisy,, a její propojování s pomůckami PROFESIS).
 4. Pokračovat v PROFESIS v zařazování prokliků na metodiky ministerstev k výstavbě spolupráce s SLP ČKAIT).
 5. RPRP doporučila k projednání na Př ČKAIT/EK navýšení sazeb pro odborníky spolupracující s ČKAIT.
 6. Ukončení vydávání dárkové verze PROFESIS.
 7. Další jednání RPRP proběhne 15. až 16. 10. 2019 v OK ČKAIT Ostrava - bude upřesněno pozvánkou. Na programu bude hlevní bod: Zkvalitnění PROFESIS – členové RPRP připraví náměty a připomínky.
 8. Zasedání ER proběhne 15. 11. 2019 v RK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou.
  
 
Přílohy - Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS k 30. 5. 2019
 
- Návrhy na nové pomůcky PROFESIS po 30. 5. 2019
 
 
 
Zpracoval: Ing. Jindřich Pater, př RPRP                                               Ostrava, 8. 7. 2019
                  Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT