Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018

Přítomní: Ing. Křeček, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Řičica, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Mgr. Machačková, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek,
Ing. Špačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Dospiva, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Bukovský, Ing. Štěpán
 
Omluvení: Prof. Materna, Ing. Chromý, Ing. Karasová, Ing. Šafránek, doc. Kuda, doc. Papež, doc. Masopust, Jendruščák
 
1. Zahájení a informace k činnostem (Ing. Pater, členové RPRP, vedoucí pracovních skupin)
 • Ing. Pater připomenul minulé zasedání RPRP dne 5. až 6. 9. 2017 v Ostravě a Třinci a jedná-ní zúžené RPRP dne 22. 11. 2017. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na web stránkách ČKAIT ve složce: Aktivity/Profesní rada RPRP.
 • SoD a licenční smlouva s GRAND ČB byla podepsána nově dne 1. 12. 2016 na r. 2017 až 2018. Další jednání ke smluvním vztahům proběhne 12. 6. 2018 v KK ČKAIT Praha.
 • Současně byly připomenuty závěry z jednání ER ze dne 19. 10. 2017 v Praze. ER na činnost RPRP úzce navazuje vydavatelským plánem knižních verzí/publikací pomůcek pro AO - viz zápisy na webu ČKAIT. Další jednání ER je svoláno následně po RPRP dne 9. 5. 2018 v Praze.
 • Na programu RPRP podle pozvánky ze dne 9. 4. 2018 bylo hodnocení PROFESIS 2017 (vč.
novinek), stav aktualizace stávajících pomůcek, náměty nových pomůcek, vyřazení neaktuál-ních pomůcek, shrnutí stavu činnosti pracovních skupin (rad, komisí, profesních aktivů, speci-fických skupin), čerpání rozpočtu pracovních skupin 2018 a výhled 2019, činnost garantů po-můcek, statistika používání PROFESIS vč. vstupů do pomůcek - viz Přílohy.
 • Byly podány informace o stavu v oblasti STANDARDŮ PS, TZS. Textové části jsou již umístě-ny na online PROFESIS v pomůcce A 4.1 vč. ekonomických kapitol umožňujících výpočet pro-jekčních nákladů podle koeficientu pracnosti dané stavby.
 • Byly podány informace o novelizaci stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
 • Byla podána informace o definitivním ukončení vydávání DVD PROFESIS a o zavedení off-line (ke stávajícímu on-line), který si může každá AO nainstalovat do PC – případné dotazy při technických problémech směřovat na SIT ČKAIT. Pro potřeby popularizace PROFESIS přes orgány ČKAIT byla zavedena v omezeném počtu dárková verze PROFESIS na flash (k dispozici na SVI ČKAIT a v kancelářích ČKAIT).
 
.
2. Hodnocení období 09/2017 - 05/2018 (Ing. Pater)
 
 • Členové RPRP se aktivně zapojovali do prezentace oborů a specializací médiích ČKAIT: v Z+i a ve Stavebnictví.
 • Ani v tomto období se nerozjely v potřebné úrovni webináře; ralizováno pouze v RK ČKAIT Praha, a OK Pardubice - umístěno na web PROFESIS ve složce: Studijní materiály (pouze 2 webináře z r. 2017).
 
3. Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS ke 9. 5. 2018 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • Zástupci SVI ČKAIT podali informaci o průběhu aktualizací stávajících pomůcek
PROFESIS. Po diskuzi byl materiál upraven do stavu k 9. 5. 2018. Upřesnění byli noví garanti   za pomůcky - viz Příloha.
 • Aktualizace navržené autory a SVI pro r. 2018 jsou postupně instalovány na online
 
PROFESIS.
 
 
 • RPRP opětovně potvrdila, že tituly, které vyžadují aktualizaci, a tato nebude v potřebné době
provedena, budou ze systému dočasně vyřazeny - garantům nebude vyplácena žádná částka. Pomůcky obsahující již neplatné předpisy jsou uloženy na CD, popř. DVD z minulých     let na SVI ČKAIT.
 • Kontrolní uzávěrka aktualizací pomůcek dodaných do SVI ČKAIT pro zbytek r. 2017 byla sta-novena ke 30. 6. 2018
 • Vedoucí aktivů v RPRP byli vyzvání ke zvýšení aktivity směrem k autorům pomůcek. Aktivita některých původních autorů ve smyslu aktualizace je takřka nulová.
 • V r. 2018 bude nutno aktualizovat pomůcky především k novelám stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (viz upozornění při otevření on-line nebo off-line verze. Obdobně bude nutno postupně toto zohledňovat (nebo při dotisku) u stávajích a nových pomůcek vydávaných SVI a IC ČKAIT knižně.
 
4. Návrhy na nové pomůcky PROFESIS 2017 po 4. 9. 2017 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)
 
 • Zástupci SVI ČKAIT byla předložena tabulka návrhů na nové pomůcky zpracována SVI ČKAIT podle došlých návrhů členů RPRP. Tabulka byla na místě upravena a doplněna podle návrhů přítomných členů RPRP ke stavu po 9. 5. 2018 - viz Příloha.
 • RPRP opětovně doporučila SVI ČKAIT oslovit příslušné odborníky a rozšířit počet pomůcek z oblasti BIM.
 
5. Ustavené Profesní aktivy a specifické skupiny
 
 • Poslední schůzka s vedoucími Profesních aktivů proběhla dne 22. 11. 2017 v KK ČKAIT Pra-ha.
 • Profesní aktivy již vykazují činnost a umísťují zápisy přes SIT ČKAIT na web ČKAIT.
 • Doposud nezahájila činnost pracovní skupina: Zemědělské stavby - vedoucí Ing. Vaverka; by-lo rozhodnuto, že PS se ruší a příslušná položka z rozpočtu ČKAIT na r. 2018 se přesouvá pro potřeby TK ČKAIT.
 • Vedoucí aktivů byli opětovně vyzvání k doplňování aktivů z řad odborníků z OK a RK, z orgánů ČKAIT a ze zkušebních komisí a to z řad projektantů i stavbyvedoucích.
 • Vedoucí aktivů přebírají zodpovědnost za sledování vývoje a potřeb oboru/specializace, za návrhy nových pomůcek, včetně případných autorů i za iniciaci jejich aktualizací, za propagaci oborů a specializací v časopisech ČKAIT.
 • Požadavky na orgány ČKAIT nutno předávat na příslušný orgán vždy přes KK ČKAIT Praha
 (Ing. Hnízdi)l.
 • Pro formální podporu (zápisy, občerstvení, rezervace místnosti apod.) jsou pro Profesní aktivy k dispozici na vyžádání zástupci SVI ČKAIT.
 
6. Různé
 
6.1 Informace z komisí
Předsedové orgánů ČKAIT: ER ČKAIT (Ing. Pater), IC ČKAIT (Ing. Janoušková), SVI (Ing. Hejduko-vá), SA (Ing. Zimová) podali stručné informace o činnosti středisek KK ČKAIT Praha za období od 09/2017 do 05/2018.
 
6.2 Informace z aktivů
Zástupci aktivů/garanti podali stručné informace o činnosti profesních aktivů.
 
6.3 Informace z MPO ČR
Ing. Pater podal informace o činnosti pracovních skupin při Radě vlády pro stavebnictví ČR, kde jsou aktivně zapojení členové orgánů ČKAIT a pracovních skupin ČKAIT (rady, komise). Na MPO se při-pravuje zcela nový zákon ,,O stavebních výrobcích …,, - zastoupení za ČKAIT Ing. Bukovský, Ing. Pater.
 
6.4 Technické standardy
 
Vedoucí Technické komise (Ing. Bukovský) informoval o návrhu TK na Statut člena technické normali-zační komise za ČKAIT u ÚNMZ. Práce na zpracování pilotního Technického standardu ČKAIT (TS 01/2017 - Stanovení minimální návrhové světlé výšky místnosti) ukončeny; TS budou urychleně ze strany SVI ČKAIT umístěny na PROFESIS.
 
6.5 Informace pro nové členy
Pro zlepšení orientace nových členů o činnosti ČKAIT je připraven ve spolupráci SA (Ing. Zimová,
Ing. Pater) a IC ČKAIT (Ing. Janoušková) k vydání leták, který bude předáván při slibech v Praze a v Brně. Finální verzi vydá do prvních termínů slibů na podzim 2018 IC ČKAIT.
 
6.6 Mimořádný přístup do PROFESIS
Účastníci RPRP - členové ČSSI požádali o přístup do PROFESIS i pro členy ČSSI, kteří nejsou AO; RPRP tento požadavek doporučila (obdoba MMR, MPO ČR) a vyzvala presidenta ČSSI Ing. Vokurku k předání potřebných kontaktních údajů.
 
7. Finanční zajištění RPRP v r. 2018
 
7.1 Financování odborné činnosti
Financování odborné činnosti RPRP, aktivů a pracovních skupin bylo v rozpočtu ČKAIT na r. 2018
zajištěno. Ze strany profesních aktivů ale není rovnoměrně čerpáno - viz informace o čerpání položek v I. pol. 2018.
 
Rozdělení úhrad v rozpočtu ČKAIT zůstává pro r. 2018 jako:
 • v rámci rozpočtu ČKAIT - Střediskem vzdělávání a informací jsou hrazeny aktualizace a nové materiály po odsouhlasení Ing. Hejdukovou (zakázka č. 40/861);
 • v rámci rozpočtu odborné činnosti ČKAIT - Projekty profesní rady je hrazena činnost v RPRP po odsouhlasení Ing. Paterem (zakázka č. 50/522); prokazatelné náklady za činnost v RPRP formou DPP ev. fakturace hradí KK ČKAIT Praha po odsouhlasení předsedou RPRP Ing. Pa-terem vždy za konkrétní pololetí;
Za I. pol. 2018 bude tato oblast upřesněna Ing. Paterem na KK ČKAIT do 15. 7. 2018 a ná-sledně uhrazena podle zapojení a účasti členů RPRP do činnosti;
 • v rámci rozpočtu ČKAIT je hrazena činnost aktivů a pracovních skupin po odsouhlasení
vedoucím aktivů, pracovních skupin (č. zakázek upřesněna v předešlých zápisech RPRP);
 • Př ČKAIT dne 26. 4. 2018 schválilo Ekonomická pravidla ČKAIT pro r. 2018 a dále..
 
8. Závěr
 
8.1 Další jednání RPRP se předpokládá ve dnech 9. až 10. 10. 2018 v OK ČKAIT Ostrava - bude upřesněno pozvánkou.
 
8.2 Zasedání ER proběhne 22. 11. 2018 v KK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou.
 
Přílohy - Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS k 9. 5. 2018
- Návrhy na nové pomůcky PROFESIS k 9. 5. 2018
 
Zpracoval: Ing. Jindřich Pater, př RPRP Ostrava, 30. 6.2018