Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 5. až 6. 9. 2017

Zápis z jednání Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 5. až 6. 9. 2017

Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Jendruščák, Ing. Vaverka, doc. Kuda, Mgr. Machačková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, doc. Papež, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Jarcovjáková, Jarolímová, doc. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Pejchal, Pastuszek, Ing. Smiga

Omluvení: Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Mandík, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Štěpán, Ing. Hnízdil, Ing. Řičica, doc. Masopust, Ing. Janoušková, Ing. Bijok, Ing. Dospiva 1. Zahájení a informace k činnostem (Ing. Pater, členové RPRP, vedoucí pracovních skupin)

  • Ing. Pater připomenul minulé zasedání RPRP dne 11. 5. 2017 v Praze a jednání zúžené RPRP dne 11. 5. 2017 a 16. 8. 2017 v Praze. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na web stránkách ČKAIT ve složce: Aktivity/Profesní rada RPRP. Součástí jednání zúžené RPRP dne bylo i jednání s GRAND České Budějovice (spoluzpracovatel PROFESIS) - viz Příloha č. 1 a č. 2.
  • SoD a licenční smlouva s GRAND ČB byla podepsána nově dne 1. 12. 2016 na r. 2017 až 2018.
  • Současně byly připomenuty závěry z jednání ER ze dne 9. 5. 2017 v Praze. ER na činnost RPRP úzce navazuje vydavatelským plánem knižních verzí/publikací pomůcek pro AO - viz zápisy na webu ČKAIT. Další jednání ER je svoláno na den 19. 10. 2017 v Praze.
  • Publikace ALMANACH 2017 připravovaná k 25. výročí vzniku ČKAIT na IC ČKAIT dokončena, bude zveřejněna dne 19. 9. 2017 na SV Letňany Praha For Arch. Almanach obdrží každá AO v rámci dodání Z+i 4/2017 v 10/2017.
  • Na programu RPRP podle pozvánky z 25. 8. 2017 bylo hodnocení DVD PROFESIS 2016 (vč.
   novinek), stav aktualizace stávajících pomůcek, náměty nových pomůcek, vyřazení neaktuálních pomůcek, shrnutí stavu činnosti pracovních skupin (rad, komisí, profesních aktivů, specifických skupin), čerpání rozpočtu pracovních skupin 2017 a výhled 2018, činnost garantů pomůcek, statistika používání PROFESIS vč. vstupů do pomůcek.
  • Byly podány informace o stavu v oblasti STANDARDŮ PS, TZS. Textové části jsou již umístěny na online PROFESIS v pomůcce A 4.1; dokončují se do obou STANDARDŮ ekonomické části tak, aby byly navěšeny v 10 - 11/2017.
  • Byly podány informace o stavu novelizace stavebního zákona, o zákonu o zadávání veřejných
   zakázek a jejich prováděcích vyhlášek.
  • GRAND ČB připravuje změnu prostředí (Context 4) pro svůj produkt EPIS i DVD PROFESIS; v rámci úprav rubriky ,,Obecné právní předpisy,, bude zavedena možnost vyhledávání směrnic a nařízení EU. PROFESIS 2017 bude mít řadu úprav, změn rubrik a názvů vedoucích k jeho zpřehlednění.

 2. Hodnocení období 05/2017 - 09/2017 (Ing. Pater)

  • Členové RPRP se aktivně zapojovali do prezentace oborů a specializací: v Z+i a ve
   Stavebnictví).
  • V r. 2017 se doposud nerozjely v potřebné úrovni webináře; zavedeno v RK ČKAIT Praha, odzkoušeno v OK ČKAIT Olomouc a Pardubice - umístěno na web PROFESIS ve složce: Studijní materiály (Jendruščák). Prozatím umístěny pouze 2 webináře (Pojištění profesní odpovědnosti, PBS). Předpokládá se celkem 5 webinářů za r. 2017.


 3. Aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS ke 4. 9. 2017 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)

  • Zástupci SVI ČKAIT podali informaci o průběhu aktualizací stávajících pomůcek
   PROFESIS. Po diskuzi byl materiál upraven ve stavu ke 4. 9. 2017. Upřesnění byli noví garanti za pomůcky (Ing. Pánek, Ing. Pejchal, Ing. Špačková, Ing. Vokurka - viz Příloha č. 3.
  • Aktualizace navržené autory a SVI pro r. 2017 jsou postupně instalovány na online
   PROFESIS.
  • Aktualizaci MP 3.1 a 3.2 Autorizovaná osoba v posici zaměstnance zpracuje
   JUDr. Adámková.
  • RPRP rozhodla, že tituly, které vyžadují aktualizaci, a tato nebude v potřebné době
   provedena, budou ze systému dočasně vyřazeny - garantům nebude vyplácena žádná částka. Pomůcky obsahující již neplatné předpisy jsou uloženy na CD, popř. DVD z minulých let na SVI ČKAIT.
  • Uzávěrka aktualizací pomůcek dodaných do SVI ČKAIT pro zbytek r. 2017 byla stanovena
   k 31. 10. 2017.
  • Vedoucí aktivů v RPRP byli vyzvání ke zvýšení aktivity směrem k autorům pomůcek. Aktivita některých původních autorů ve smyslu aktualizace je takřka nulová.
  • V r. 2018 bude po vydání novely SZ a novel jeho prováděcích vyhlášek potřeba aktualizovat velké množství pomůcek PROFESIS.


 4. Návrhy na nové pomůcky PROFESIS 2017 po 4. 9. 2017 (Ing. Hejduková, Ing. Karasová)

  • Zástupci SVI ČKAIT byla předložena tabulka návrhů na nové pomůcky zpracována SVI ČKAIT podle došlých návrhů členů RPRP. Tabulka byla na místě upravena a doplněna podle návrhů přítomných členů RPRP ke stavu po 4. 9. 2017 - viz Příloha č. 3.
  • Právní poradenství a oponentace pro nové pomůcky bude řešena ad hog spolupráci s externisty: Mgr. Dvořák, Mgr. Macháčková, Mgr. Toman, Ing. Serafín, JUDr. Grulich, JUDr. Adámková, JUDr. Banyaiová apod. podle konkrétního zaměření pomůcky.
  • RPRP doporučila SVI ČKAIT oslovit příslušné odborníky a rozšířit počet pomůcek z oblasti BIM.

 5. Ustavené Profesní aktivy a specifické skupiny

  • Poslední schůzka s vedoucími Profesních aktivů proběhla dne 11. 5. 2017 v rámci jednání RPRP.
  • Všechny Profesní aktivy již vykazují činnost a umísťují zápisy přes SIT ČKAIT na web ČKAIT (Jendruščák); dostatečně není evidována činnost aktivu PS, přestože aktivy probíhají.
  • Doposud nezahájila činnost pracovní skupina: Zemědělské stavby - vedoucí Ing. Vaverka; bude prodiskutováno na Př ČKAIT dne 14. 9. 2017 - pokud nebude zahájena činnost, bude vyřazena příslušná položka z rozpočtu ČKAIT na r. 2018.
  • Vedoucí aktivů byli opětovně vyzvání k doplňování aktivů z řad odborníků z OK a RK, z orgánů ČKAIT a ze zkušebních komisí a to z řad projektantů i stavbyvedoucích.
  • Vedoucí aktivů přebírají zodpovědnost za sledování vývoje a potřeb oboru/specializace, za návrhy nových pomůcek, včetně případných autorů i za iniciaci jejich aktualizací, za propagaci oborů a specializací v časopisech ČKAIT.
  • Požadavky na orgány ČKAIT nutno předávat na příslušný orgán vždy přes KK ČKAIT Praha
   (Ing. Hnízdi)l.
  • Pro formální podporu (zápisy, občerstvení, rezervace místnosti apod.) jsou pro Profesní aktivy k dispozici na vyžádání zástupci SVI ČKAIT (Ing. Hejduková).
  • Tabulka složení RPRP 2017 (33 členů) upravena - KPMSP místo Ing. Mitrengy převzal Ing. Pejchal a stal se tak současně členem RPRP.

 6. Různé

  1. Informace z komisí
   Předsedové orgánů ČKAIT: ER ČKAIT (Ing. Pater), IC ČKAIT (Ing. Janoušková), SIT (Jendruščák), SVI (Ing. Hejduková), SA (Ing. Zimová) podali stručné informace o činnosti středisek KK ČKAIT Praha za období od 05 do 09/2017.

  2. Informace z aktivů
   Zástupci aktivů/garanti podali stručné informace o činnosti profesních aktivů. Samostatné jednání s vedoucími profesních aktivů (bez dalších členů RPRP) je svoláno na 22. 11. 2017 v Praze od 10.00 hod.

  3. Informace z MPO ČR
   Ing. Pater podal informace o činnosti pracovních skupin při Radě vlády pro stavebnictví ČR, kde jsou aktivně zapojení členové orgánů ČKAIT a pracovních skupin ČKAIT (rady, komise). Na MPO se připravuje zcela nový zákon ,,O stavebních výrobcích …,, - zastoupení za ČKAIT Ing. Bukovský, Ing. Pater.

  4. Technické standardy
   Vedoucí Technické komise Ing. Bukovský informoval o návrhu TK na Statut člena technické normalizační komise za ČKAIT u ÚNMZ - nutno předložit Př ČKAIT. Pokračují práce na zpracování pilotního Technického standardu ČKAIT (TS 01/2017 - Stanovení minimální návrhové světlé výšky místnosti) - nutno předložit Př ČKAIT. Případné požadavky na pokrytí nákladů v r. 2018 nutno předložit Př ČKAIT.

  5. Informace pro nové členy
   Pro zlepšení orientace nových členů o činnosti ČKAIT je připraven ve spolupráci SA (Ing. Zimová,
   Ing. Pater) a IC ČKAIT (Ing. Janoušková) k vydání leták, který bude předáván v r. 2018 při slibech v Praze a v Brně.

 7. Finanční zajištění RPRP v r. 2017

  1. Financování odborné činnosti
   Financování odborné činnosti RPRP, aktivů a pracovních skupin bylo v  rozpočtu ČKAIT na r. 2017
   zajištěno. Ze strany profesních aktivů ale není rovnoměrně čerpáno. Podána informace o návrhu položek na r. 2018 (shodnost s r. 2017) - případné požadavky musí vedoucí uplatnit v průběhu 09 a 10/2017, nejpozději na schůzce v Praze dne 22. 11. 2017 pro možnost projednání na Př ČKAIT dne 23. 11. 2017 - viz Příloha č. 4 a č. 5.

   Rozdělení úhrad v rozpočtu ČKAIT zůstává pro r. 2018 jako v r. 2017:

   • v rámci rozpočtu ČKAIT - Střediskem vzdělávání a informací jsou hrazeny aktualizace a nové materiály po odsouhlasení Ing. Hejdukovou (zakázka č. 40/861)

   • v rámci rozpočtu odborné činnosti ČKAIT - Projekty profesní rady je hrazena činnost v RPRP po odsouhlasení Ing. Paterem (zakázka č. 50/522)

   Prokazatelné náklady za činnost v RPRP formou DPP ev. fakturace hradí KK ČKAIT Praha po
   odsouhlasení předsedou RPRP Ing. Paterem vždy za konkrétní pololetí.
   Za II. pol. 2017 bude tato oblast upřesněna Ing. Paterem na KK ČKAIT k 31. 12. 2017 a následně uhrazena podle zapojení a účasti členů RPRP do činnosti.

   v rámci rozpočtu ČKAIT je hrazena činnost aktivů a pracovních skupin po odsouhlasení
   vedoucím aktivů, pracovních skupin (č. zakázek upřesněna v předešlých zápisech RPRP)

 8. Závěr

  1. V rámci odborné části jednání RPRP proběhla exkurze do TŽ a.s. Třinec - návštěva Muzea TŽ vč. přijetí GŘ Ing. Janem Czudkem, diskuze na MÚ Třinec - starostka RNDr. Palkovská a diskuze s fou KIHUT s.r.o. Třinec (údržba a opravy v TŽ) - řed. Ing. Kohut. Předány byly informační materiály ČKAIT.
  2. Další jednání RPRP se předpokládá v 03/2017 v KK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou.

  3. S vedoucími aktivů (samostaně mimo RPRP) proběhne schůzka 22. 11. 2017 od 10.00 hod. v KK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou.

  4. Zasedání ER proběhne 19. 10. 2017 v KK ČKAIT Praha - bude upřesněno pozvánkou.


Zpracoval: Ing. Jindřich Pater, př RPRP Ostrava, 28. 9. 2017