Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání RPRP dne 16. 12. 2020

Zápis z jednání RPRP dne 16. 12. 2020

Přítomní: Ing. Pater, Ing. Řičica, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Hejduková, Ing. Špačková, Ing. Hnízdil, Ing. Dospiva, Charousková, Ing. Čmelík, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing. Křeček, Ing. Bukovský, Ing. Mandík, Ing. Janoušková, Ing. Kaderka

Online: Ing. Serafín, prof. Materna, doc. Kuda, Koutník, Ing. Kubát, Ing. Špalek

Omluvení: Ing. Pejchal, Ing. Hladík, Ing. Mráz, prof. Kabele, Ing. Drahorád, Mgr. Machačková, Ing. Vůjtěch

Ukončena činnost: doc. Masopust, Ing. Zimová, Ing. Chromý, Ing. Vaverka, doc. Papež, Pastuszek, Ing. Horák, Ing. Šafránek, Ing. Klepáčková, Jendruščák, Ing. Frýba, doc. Ficek, Ing. Karasová, Ing. Klepáčkocvá


 1. Stručný přehled průběhu jednání
  • Zasedání RPRP bylo 1. zasedání RPRP v novém složení schváleném 19. 11. 2020 na novým Představenstvem ČKAIT (zvoleným na SD ČKAIT v 09/2020).

  • Zasedání proběhlo podle programu z 21. 11. 2020 zaslaného všem členům nové RPRP 19. 11. 2020 (příl. č. 1).:

  • Připomenuto minulé regulérní zasedání původní RPRP z 10/2019 v OK ČKAIT v Ostravě a jednání zúžených RPRP v době Covid 19 v r. 2020. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na webu ČKAIT ve složce: Struktura ČKAIT/Profesní rada RPRP (příl. č. 2).

  • Prodiskutován Přehled pracovníků technické podpory profesních aktivů ze strany SVI ČKAIT (příl. č. 3).

  • Prodiskutovány požadavky na činnost členů RPRP (příl. č. 4).

  • Podána informace o Statistice zásahů do PROFESIS v r. 2020 (příl. č. 5).

  • Návštěvnost PROFESIS v roce 2020 opět narostla oproti předchozím obdobím.

  • Smluvní zajištění přístupu k právním předpisům u firmy GRAND České Budějovice k 31. 12. 2020 ukončeno; byl zrealizován přechod na veřejně přístupné stránky www.zakonyprolidi.cz

  • Podána informace o rozsahu a obsahu nové verze PROFESIS 21 (příl. č. 6)

  • Systém je založen na otevřeném softwaru, který je responsivní a umožňuje uživatelům přístup k informacím z počítače, tabletu i chytrého telefonu kdekoliv bez omezení. Portál je přístupný celé široké odborné veřejnosti ve veřejné správě, ve firmách, ve školách i v soukromí bez po-třeby zadávání hesla (zásadní změna oproti předchozím verzím PROFESIS) na adrese: https://profesis.ckait.cz.

  • Podána informace o novém bookletu PROFESIS 21, který bude vložen pro informaci členské základny do Z+i 6/2020 (příl. č. 7).

  • Předložen a prodiskutován Stav pomůcek PROFESIS k 16. 12. 2020 vč. nového přiřazení ga-rantů – předsedům profesních aktivů, komisí (příl. č. 8).

  • Podány informace o stavu pomůcky Standardy služeb PS, TZS A 4.1 PROFESIS vč. Kalku-lačky A 4.2 a o nabídce PA Geotechnika na vypracování podkladů za Geo (Ing. Remeš).

  • PA – PS diskutuje návrh vzorových Všeobecných obchodních podmínek a smluv

  • Prezentován rozbor stavu členské základny ČKAIT (k 11/2020 celkem 31 984 AO, 463 poda-ných nových žádostí, 2 hostující, 311 usazených a 143 čestných členů). Prozkoušeno v r. 2020 bylo s ohledem na Covid 19 oproti předpokladům méně adeptů na vstup do ČKAIT.

  • Prodiskutováno čerpání Rozpočtu 2020 s konstatováním, že s ohledem na C 19 oproti před-pokladům indikováno nízké čerpání pro neuskutečnění řady zamýšlených jednání aktivů.

  • Plán rozpočtu profesních aktivů a komisí pro r. 2021 bude pro upřesněn po projednání v Před-stavenstvu v 02/2021.

  • Pracovní skupiny vyzvány k aktivitě na úseku organizace odborných konferencí ve spolupráci s kancelářemi ČKAIT

  • Prodiskutován požadavek PA Geotechnika na překlad a zařazení publikace ,,Geotechnical-basedlinereports,, do pomůcek PROFESIS, který bude v dalším řešit prof. Materna

  • Prodiskutován požadavek na tvorbu a zařazení pomůcky Terminologický slovník do PROFE-SIS a následné vydání v knižní podobě, který bude řešen až po nabytí platnosti nového SZ.

  • Podána informace o přihláškách do soutěže Cena IK 2020 uplatněna výzva k zvýšení aktivity kanceláří ČKAIT na tomto úseku.

  • Upozorněno na nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (baterie, pneumatiky, fotovoltaické panely, elektrozařízení apod.) a při-pravovanou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s uvedenými zákony

  • Připomenuty nové vyhlášky č. 503 až č. 508/2020 Sb. související se zákonem č. 254/2019 Sb. – znalci a znalecké posudky a z toho vyplývající podmínky pro činnost znalců ve vazbě na Profesní komory ustavené ze zákona; ČKAIT bude ve svých orgánech problematiku řešit.

  • Podána informace o průběhu CŽV a vytvoření nového vzdělávacího portálu eduk ČKAIT (viz výzva SVI ČKAIT na kanceláře ČKAIT z 5. 11. 2020).

  • Podána informace o stavu jednání s GŘ HZS v oblasti MV ČR připravované ,,Kategorizaci staveb 0, I, II a III v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) z pohledu PBŘ a dozoru HZS nad požární bezpečností.

  • Podána informace o plánu tvorby dalších Technických standardů v technické komisi; v připo-mínkovém řízení je TS Návrh skleněných prvků ve stavebnictví

  • V roce 2020 se v Covid 19 ve větší míře uplatnily webináře ČKAIT

  • Podána informace o Právní poradně (Brno – JUDr. Kuzmová, Praha Mgr. Macháčková) a o změně vedoucí SLP (Mgr. Dalešická místo Ing. Klepáčkové) od 01/2021.

  • Poukázáno na vývoj projednávání návrhu nového SZ ve sněmovně a jeho výborech; upozór-něno na vydané ÚZ č. 1369 – SZ, vyhlášky a další předpisy, cena 273 Kč

  • VH ČKAIT v r. 2021 proběhnou podle situace Covid 19; kanceláře budou včas informovány z KK ČKAIT Praha.


 2. Závěr
  1. Členům nové RPRP předány jmenovací dekrety; předseda RPRP projedná kooptaci do RPRP ještě zástupce MZe ČR (vodohospodářské stavby).

  2. Členové RPRP byli vyzvání k naplňování činnosti ve vazbě na příl. č. 4.

  3. SVI ČKAIT bude ve spolupráci s KCŽV dále aktivizovat rozvinutí webinářů a zavedení e-learningu eduk ČKAIT.

  4. Předsedové PA a komisí vyzváni ke zvýšení aktivity směrem k vydávání pomůcek PROFESIS.

  5. Předsedové PA a komisí vyzváni k doplňování Profesních aktivů odborníky z jednotlivých oborů a specializací.
   KPMSP byla vyzvána k rozšíření vazeb na stavbyvedoucí firem, asociace a sdružení z oblasti realizace staveb.

  6. Předsedové PA a komisí vyzváni k předávání zápisů na SIT ČKAIT k umístění na web Komory.

  7. Předsedové PA a komisí vyzváni k zpracování podkladů pro VZ 2020 do 7. 1. 2021.

  8. Další jednání RPRP proběhne v 05/2021 v KK ČKAIT v Praze - ev. změna bude upřesněna pozvánkou.

Zpracoval:
Ing. Jindřich Pater, př RPRP ČKAIT Ostrava, 28. 1. 2021
Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT