Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 10/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.10.2021

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jan Bořek, Ing. Vojtěch Ježek

Online: Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michal Perlík, Ing. Ilona Koubková, Ph.D.,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 1. Příprava Valné hromady 2022
  • VH oblasti Praha bude 11.1.2022
  • sál v Kongresovém centru je rezervován
  • Ing. Perlík navrhl check list organizace přípravy VH 2022
  • do konce listopadu se musí připravit pozvánky na VH
  • členové oblasti Praha budou vyzváni, aby předložili body k jednání na VH
  • 14 dní před VH bude členům oblasti Praha rozeslán návrh a zdůvodnění podnětů k projednání
  • je třeba připravit usnesení VH
  • v den před VH budou pozváni na online schůzku členové, kteří podali návrhy k projednání
  • usnesení VH bude posláno všem na oblastem ČKAIT, aby o něm informovali své členy před SD
 2. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2021
  1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT
   • semiáře a webináře probíhají dle možností kapacity sálu v budově ČKAIT
   • konference Instalace požárně bezpečnostních zařízení v nových budovách proběhla 11.10.2021
   • konference Jakost pozemních staveb změna termínu a rozsahu – bude 10.11.2021
   • výbor oblasti Praha bude podporovat konferenci Geotechnika v Brně
   • Ing. Bořek uspořádá seminář/webinář
   • Ing. Bořek navrhl a zajistí organizaci exkurze do Papíren v Drážďanech a do Nemocnice Náchod
  2. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
   • členové výboru spolupracují s redakcemi odborných časopisů.
  3. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
   • spolupráce pokračuje
  4. Spolupráce se středními a vysokými školami
   • Ing. Trnka bude kontaktovat do konce roku střední školy s nabídkami přednášek
   • školám budou rozdávány publikace vydané komorou za poslední rok
  5. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí
   • spolupráce funguje, Ing. Bukovský zajišťuje aktualizaci smlouvy o spolupráci ČKAIT a HZS
  6. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN.
   • předpisy realizuje Technická komise s předsedou Ing. Ladislavem Bukovským. Chybí aktivní účast členů ČKAIT na přípravě a úpravách norem, je potřeba lidi motivovat k činnosti
  7. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
   • bude svolán kulatý stůl BIM na popud MPO, kam budou pozváni pracovníci MMR na téma Stavební řízení
  8. Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)
   • Ing. Komínek informoval o nových stavbách v Praze
   • Gremiální rada IPR PRAHA se sejde v listopadu
  9. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO
   • výbor jednohlasně odsouhlasil dát na web oblasti Praha ČKAIT seznam advokátů, pro pomoc AO, členové přinesou na příští výbor kontakty projednané s advokáty
 3. Vyhodnocení SD
  • Seznámení SD se musí lépe připravit a organizovat
  • Případné body k projednání na SD 2022 se musí stanovit na VH 2022, dát k diskusi na ostatní oblasti ČKAIT
  • výbor navrhuje, aby se ustanovila komise na řešení havárií pro oblast Praha poté co tuto iniciativu neodsouhlasilo SD
 4. Výjezdní zasedání výboru oblasti Praha
  • Výjezdní zasedání budou pokračovat v roce 2022 jako v minulých letech, plánují se na jaro a podzim 2022. První výjezdní zasedání bude v Berouně
 5. FB oblasti Praha ČKAIT
  • Ing. Perlík informuje, že skupina na FB funguje 2 roky, má více než 500 členů, jsou na ní zveřejňovány informace o vzdělávacích akcích a odborné diskuse, členy skupiny jsou i aktivní členové jiných oblastí ČKAIT
 6. Různé
  • členové výboru odsouhlasili odměny pro přednášející na konferenci 11.10.2021 Instalace požárně bezpečnostních zařízení v nových budovách
  • Cena pro neAO při vstupu na seminář/webinář zůstává 500kč
  • Členové výboru pověřili předsedu výboru, aby podle potřeby přiznával odměny tajemnici a administrativní pracovnici
  • 13.12.2021 bude zasedání výboru po skončení pokračovat při vánočním posezení v restauraci Šenkovna Wine Pub

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci a s úsměvem se s přítomnými rozloučil.

Termíny zasedání výboru OK Praha vždy v 16 hod. 8.11., 13.12. 2021

 

Zapsal: K. Pazderková

Schválil: L. Bukovský