Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konaného dne 7.1.2021

Přítomni:  Ing. Bijok, Ing. Bura, Ing. Dospiva, Ing. Zdařilová, Dr.Ing. Novotný, Ing. Čech, Ing. Hudeček, Ing. Bílková

Nepřítomni: Ing. Gilar

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

     Zápis ze schůze výboru konané dne 3. 12. 2020 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob

    V měsíci lednu se nebude konat žádná odborná akce.    

3.  Příprava VH

Termín konání:       19. 1. 2021 (úterý) zrušen

Nebyla udělena výjimka Ministerstvem zdravotnictví ČR pro konání valných hromad ČKAIT. Členům ČKAIT toto bylo sděleno mailem dne 5. 1. 2021, těm, kteří mail nemají ( 113 osob ) bylo zasláno poštou.

Náhradní termíny:   22. 2. 2021 (pondělí), 8. 3. 2021 (pondělí), 19. 4. 2021

Místo konání:          Dům kultury města Ostravy, společenský sál

O konání v některém z náhradních termínů budeme členy včas informovat

Co to znamená pro činnost výboru: (sdělení ředitele kanceláře)

Vážený pane předsedo,

jelikož jsme nedostali výjimku MZd na pořádání valných hromad (VH), tak nám současná opatření brání jejich pořádání a tedy i volbám v plánovaném termínu.

Funkční období je v organizačním řádu stanoveno v odst. 8: Pokud není uvedeno jinak, je funkční/volební období všech orgánů tříleté.

Na nastalou situaci a opatření však reaguje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2  § 20 odst. 1 tohoto zákona uvádí:

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob. Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

Vaše funkční období (předseda a výbor) je tímto zákonem prodlouženo do doby konání VH, kterou musíte uspořádat do 3 měsíců po skončení opatření bránící její pořádání.

4. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava

Dne 6. 1. 2021 se zúčastnil Státnic na Fakultě stavební - katedře konstrukcí Ing. Bijok, člen VR.  

Státnice proběhly podle všech hygienických předpisů platných pro zkoušení na VŠ, přičemž celkový průběh byl poněkud stručnější. Nebylo to ale na úkor obhajob ani zkoušek. Bylo to poprvé v historii co se Státnic účastním, že z 8mi absolventů skončilo 6 s hodnocením výborně. Doufám, že tito absolventi za čas rozšíří naše řady a na stavařinu se budou nadále hlásit žáci se zájmem o obor!

    Ing. Zdařilová „pohlídá“ aby tabulka se seznamem absolventů pro ocenění DP ČKAIT byla správná a zavčas.       

5. Nové žádosti         

    Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly  zaslány žádosti 1104363 – 1104367 + 2
    obnovené žádosti.

 6. Různé

MS Teams – Bijok, Dospiva, Zdařilová, Bílková, Čech

Skype – Novotný, Čech

Google meet - Bílková

Neví – Bura, Hudeček

Připojení přes eroom ČKAIT v prostředí Moodle - Zdařilová

Pokusíme se tedy připravit videokonferenci v prostředí Moodle nebo MS Teams, podle toho co se ukáže jednodušší. Bijok pošle všem informace. Následně prosím, abyste se na to pak zavčas připravili.

  • Ing. Bura - Do diskuze stále platí moje poznámka o tom, že na stavebním úřadě v Petřvaldě nechce nikdo pracovat (kromě zatím těch stávajících). Vidím v tom do budoucna dost velký problém a to nejen v Petřvaldě a nový stavební zákon v tomto není spasitelný. Slibované zrychlení a zjednodušení řízení a povolování vítám, pokud se podaří prosadit, ale kde brát ty úředníky (poloviční právníky)?  Snad ti noví absolventi, se kterými se Svaťa potkal.
  • Ing.Čech – doporučuje pozvat na výbor  Ing. Oto Roháče, kterého dobře zná od dob, kdy  byli spolu na MIÚ. Byl pak náměstkem na OKD Doprava a dál u nějakých konzultačních inženýrských firem, mimo jiné připravoval projekt Karoliny. Nyní je v aktivním důchodu. Má zájem o práci ve výboru resp. v orgánech či aktivech komory.

         Přítomní reagovali na možnost schůzky s Ing. Roháčem kladně.

  • Ing. Dospiva - S panem Ing. Oto Roháčem nemám problém, na posledním představenstvu se probírala ne zrovna ideálně fungující „Komise pro malé a střední podnikání“. Chybí v ní lidé z praxe a zkušeností s realizací staveb, stavbyvedoucí, atd. možná to bude parketa pro něho. Můžeme to s ním projednat, jestli o tuto práci bude mít zájem. Je to jedna z možností.

        Jak jsem informoval po jednání představenstva a po poradě předsedů oblasti - připravuje se soutěž o nejlepší stavbu za posledních 30 let. Měly být zaslány informace z Prahy, jak bude výběr probíhat. Asi ale ještě nic nepřišlo. Termín předání má být v 03/2021. Vím, že je na to čas, ale všechno rychle běží. Nevím jestli v kanceláři jsou kompletní výsledky vítězů všech ročníků soutěže „Stavba MS kraje“.

  • Ing. Bijok – seznam staveb zajistí za všech 14 ročníků.

 

Příští schůze výboru se uskuteční  dne 4. 2. 2021   (ve čtvrtek) v 15.00 hod

osobním setkáním nebo videokonferencí dle covidové situace

 

Zapsala: Jarcovjáková, Bijok