Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.1. 2021

Zápis č. 1/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.1. 2021

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Jan Bořek

Online: Ing. Jaroslav Synek Ph.D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Marek Novotný Ph.D., Ing. Radek Hnízdil Ph.D.

 

 1. Ing. Bukovský informoval, že kancelář ředitelství ČKAIT nemá kapacity  pro zpracování přihlášených zájemců a vyzkoušených z regionu Čechy, a proto bude kancelář OK Praha (paní Pavelková) i nadále pomáhat kanceláři komory  ČKAIT. Nezbytné práce pro kancelář oblasti zajistí na dohodu pí. Ing. Tvarůžková.

 

 1. Vzdělávání
 • Tajemnice Pazderková informuje členy, že na první pololetí roku 2021 má OK Praha již zajištěno 33 přednášek pro členy ČKAIT
 • Na dalších přednáškách se pracuje.
 • BIM několik obecných školení, nebudeme školit konkrétní SW

 

3. Konference Jakost ve stavebnictví 11. a 12. 11. 2021

 • do března je třeba vytvořit program konference
 • do května je třeba sepsat podmínky konference
 • členové výboru odsouhlasili, že na konferenci se budou moci prezentovat komerční firmy formou stánků v předsálí. Členové výboru prověří zájem o prezentaci.
 • Ing. Bukovský informuje o jednání o finanční podpoře konference z MMR a MPO
 • Ing. Bořek navrhl o téma geometrická přesnost staveb

 

4.Příprava Valné hromady (VH)

 • Valná hromada se 2. 2. 2021 z hygienických důvodů konat nebude. Kancelář OK bude informovat emailem všem členy OK Praha a oznámí na webu ČKAIT
 • rezervované další náhradní termíny VH jsou: 9. 3.,13. 4. a 11.5. 2021 v Kongresovém centru. Zatím se další termín konání VH určovat nebude. Výbor bude jednat aktuálně dle možností. Výbor před VH zašle novou pozvánku.
 • Návrhová komise Ing. Bedrníček a Ing. Synek.
 • mandátová komise Ing. Bořek, Ing. Libor Pokorný a Bc. Petr Šmejkal
 • na VH je nedostatek přihlášených kandidátů do výboru. Předseda výboru všechny vyzval, aby oslovili možné kandidáty, další oslovení a žádost o náměty k projednání na VH bude obsílce
 • Členové výboru navrhli do pozvánky na VH k projednání na SD, aby se SD konalo ve všední den.

 

5. Různé

 • výborem byl projednán návrh na využívání kanceláří OK Praha pro redakci časopisu Stavebnictví – členové nesouhlasí, prostory pro redakci má zajistit kancelář ČKAIT nebo IC ČKAT s. r. o.  

 

 • Výbor navrhuje, aby ve velké zasedací síni v budově ČKAIT byl nainstalován velký monitor pro videokonferenční jednání, předseda projedná s ředitelem kanceláře
 • Ing. Trnka st. bude vest komisi k projednání kausy „Česká Třebová“, bude s ním, členy výboru a dalšími zainteresovanými osobami uspořádána videokonference. Výsledkem jednání by mělo být stanovisko k posudkům i rozsudkům v tomto případě.
 • Normalizace vytvořit podmínky pro tvůrčí činnost a hájení oprávněných zájmů zástupců ČKAIT v TNK

 

Předseda poděkoval přítomným za aktivní práci a s úsměvem se s přítomnými rozloučil.

 

Předpokládané jednání výboru 1.2. 2021 se ruší, protože nebude plánovaná VH.

Příští zasedání výboru OK Praha bude 8.2. 2021 od 16 hodin.

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Bukovský