Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 5. 3. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Šmiřák
Hosté: Ing. Daniel Pieszka, Ing. Vlastimil Reichel

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
  Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 2. 2020 byl schválen bez připomínek

 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
  • Realizované akce
   • Seminář na téma „ Ocelové konstrukce pro neoceláře“ se uskutečnil 17. 2. 2020
    ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: Dr. Ing. Tomáš Novotný. Celková účast 47 osob
   • Seminář na téma „ Větrání chráněných únikových cest“ se konal 24. 2. 2020
    ve školící místnosti Ostravia, a.s.. Odborný garant: doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA – děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství. Celková účast 49 osob.
  • Připravované akce
   • Seminář na téma SZ - informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek) se uskuteční dne 9. 3. 2020 v DT Ostrava. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová z MSK. K dnešnímu dni je přihlášeno 160 osob
   • Seminář na téma „ Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ je připravován na 16. 3. 2020 v DT Ostrava. Odborný garant: Ing. Jan Zajíček. Přihlášeno je 80 osob.

 3. Shromáždění delegátů

  Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu dne 28. 3. V Praze. Zvolení delegáti obdrží pozvánky, výbor oblasti vyzývá všechny, aby si již rezervovali tento termín a Shromáždění se zúčastnili, budou probíhat volby do orgánů ČKAIT. K dnešními dni se nikdo neomluvil.


 4. Nové žádosti
  Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104296 – 1104319 a 5 obnovených žádostí.

 5. Různé
  • Výsledky hospodaření za 01/2020 jsme zatím neobdrželi
  • Nové webové stránky ČKAIT byly spuštěny 17. 2. 2020
  • Výbor oblasti navrhl na udělení Česného členství Ing. Zdeňka Hudce
  • Výbor oblasti odsouhlasil příspěvky na odbornou exkurzi do Izraele 10-ti členům ČKAIT ve výši Kč 2 000,-/osobu
  • Ing. Petr Dospiva, Ph.D., - info o
   • stížnosti Ing. Chlebka na VH 2020. Stížnost byla postoupena do KK Praha a je v řešení
   • nový děkan na VŠB, TU Ostrava, Fakulta strojní - prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
   • zajistí aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci
   • nezúčastní se malé „V4“
  • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – upozornila, že v Usnesení z VH 21.1.2020 nejsou uvedeni jmenovitě kandidáti do volených orgánů ČKAIT – doplnit
  • Ing. Vlastimil Reichel – návrh na exkurzi na Heřmanickou hořící haldu, max. počet osob 10-15.

Příští jednání výboru se uskuteční 4. 6. 2020 (ve čtvrtek) v 15.00 hod v zasedací místnost OK ČKAIT Ostrava, 28. října 150

Zapsala: Jarcovjáková