Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2021

Zápis č. 3/2021

z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava uskutečněného formou videokonference dne 4. 3. 2021

Přítomni:  Ing. Bijok, Ing. Bura, Ing. Dospiva, Ing. Zdařilová, Dr.Ing. Novotný, Ing. Čech, Ing. Hudeček, Ing. Bílková, Ing. Pater

Nepřítomni: Ing. Gilar – omluven nemoc

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

     Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 2. 2021 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob

 • Připravované akce:

Webinář na téma „ Základy a realizace střech s povlakovou hydroizolační vrstvou“ je připravován na 24. 3. 2021. Přednášející Ing. Lukáš Klement, stavebniny DEK Opava. O akreditaci byl požádán dodatečně, nyní je uveřejněn na našich web. stránkách v termínové listině.

 • Realizované akce:
 • Dne 9. 2. 2021 se uskutečnil webinář na téma: „Aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona“, přednášející: Ing. Jiří Kozelský, ved. odboru
  stavebního řádu a přestupků z Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bylo přihlášeno 412 členů a sledujících pak bylo 391.
 • Další webinář se uskutečnil 17. 2. 2021 na téma “ Lehké tvárnice ztraceného bednění z polystyrenu“, firma Izobeton, přednášející: p. Tvrdoň, Kudrfalec a Masný. Přihlášeno bylo 142, sledujících pak 115 členů.

3.  Příprava VH – předpokládaný termín je září 2021

4. Nové žádosti         

    Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly  zaslány žádosti 1104381 – 1104390 + 4 obnovené žádosti ( zkoušky probíhají v Praze i v Brně )

     6. Různé

 • Výsledky hospodaření za 01/2021 jsme dosud neobdrželi

Informace k nouzovému stavu od 1.3. do 28.3.2021 uveřejněné na webu Komory

Kolegyně a kolegové,

ve věci nouzového stavu zaměřte svoji pozornost na stránky https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/sluzby

 • Z popsaného vyplývá:
 • projektovat a obdobné činnosti lze provádět bez omezení,
 • stavět a opravovat stavby lze bez omezení,
 • nelze zvát zákazníky do provozoven k jednání a pod., 
 • je nutno zajistit hygienická opatření jak pro zaměstnance, tak pro další osoby (OSVČ), které spolupracují, ale lépe omezit všechny osobní kontakty, v nezbytných případech kontaktů zajistit všechna hygienická opatření!
 • Další informace jsou na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-26 (resp. novější) a v denních informacích, prioritní informace - životní situace jsou https://covid.gov.cz/.

 Uvedený výklad byl potvrzen informačním portálem MPO ČR, Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

 V rámci diskuze zazněla hlavní témata

 • povinný autorský dozor
 • změny ve znalecké činnosti

Hudeček:

Považuje AD za potřebný, ale nikoliv povinný – stavba má dostatek kontrolních mechanizmů a dozorců

Čech:

      AD není potřebné dát povinně ze zákona, ale autor posledního stupně PD musí být povinen uzavřít smlouvu na výkon AD, když bude stavebníkem k jejímu uzavření vyzván (otázkou je, jak vyřešit případný rozpor, zejména asi cenový. Možná tak, že AD bude mít právo nastavit svůj režim kontrol podle finančního limitu stanoveného stavebníkem. Je vidět, že v tomto případě by byl žádoucí ceník, jaký mají advokáti). V zákoně by pak mělo být, že v případě, že stavebník smlouvu s AD neuzavře (tj. prokazatelně písemně nepoptá tak, že od AD bude mít převzetí poptávky potvrzeno), pak je za výsledek stavby plně zodpovědný on spolu se zhotovitelem. Takže zhotovitel stavby by pak měl mít ve své smlouvě se stavebníkem, za co nebude v případě absence AD nést zodpovědnost.

Bílková:

      Nesouhlasí s povinným AD

      Zajímá se o vývoj v oblastí znalců

Pater:

      Informuje, že příprava k autorizačním zkouškám běží formou webinářů

      Doplnil info Čecha ohledně činnosti skupiny Bim a ČAS

      Ohledně AD – projektant by měl být informován o zahájení a kolaudaci stavby

      Informoval o úpravách v činnosti znalců

      Neustále přetrvává problém elektronické formy autorizačního razítka kolize s povinností el. Stavebního deníku u nadlimitních staveb

Bura:

      Rovněž upozornil na problém nadlimitních zakázek a použití el. podpisu a elektronického stavebního deníku

      K AD – nepovažuje za nutné aby dozor vykonával autor projektu, ale je nutné aby na průběh stavby nějaký projektant dohlížel

Dospiva:

      Doporučuje AD

      Info o snaze digitalizovat časopisy

      Ministerstvo nereaguje na návrh spolupráce a vytvoření pracovní skupiny ohledně činnosti znalců

      Na letošním SD bude schvalována dostavba budovy ČKAIT v Praze

Zdařilová:

      Info o připravované změně sčítání hlasů v rámci SD – probíhá jednání ve věci el. systému, který by mohl být nasazen i na VH. Pro přípravu nového čísla Z+i byl zaslán na OK námět ohledně přípravy Stavby roku MSK a webináře Judikatura ke SZ (Ing. Kozelský) - na základě podkladů bude připraven článek o všech krajských soutěžích stavby roku a k Judikatuře samostatný text Ing. Kozelského. Námět na samostatný webinář/seminář otázek a odpovědí k judikatuře ke SZ. Info o stavbě roku MSK.

Novotný:

      Info o snaze Ing. Drahoráda o možnosti zohlednit u VZ účast AO na školeních.

 

Příští schůze výboru se uskuteční  dne 1. 4. 2021   ( ve čtvrtek  ) v 15.00 hod

 videokonferencí

 Zapsala: Jarcovjáková, Bijok