Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 6/2020

Zápis č. 6/2020

Zápis č. 6/2020 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konaného dne 1. 10. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Jindřich Pater

 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

     Zápis ze schůze výboru konané dne 10. 9. 2020 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob

 • Realizované akce
  Seminář plánovaný na 23. 9. 2020 byl z důvodu Covid – 19 na základě požadavku odborného garanta Ing. Jaroslava Maňase zrušen. Nesouhlasil s tím, že by byl nahrazen webinářem. Preferuje osobní kontakt
 • Připravované akce
  Seminář na téma „Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení“ připravovaný na 5. 10. 2020 bude nahrazen webinářem. Přihlášení účastníci byli o této změně informováni mailem

  Do konce měsíce října by měl být sestaven plán odborných akcí na 1. pololetí 2021.

  Náměty předejte OK do 15. 10. 2020.

3.  Shromáždění delegátů

 • Shromáždění delegátů se uskutečnilo v náhradním termínu dne 12. 9. 2020.

  Za OK Ostrava se zúčastnilo 12 delegátů. Kromě již dříve omluvených se  ještě omluvili z účasti doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. a Ing. Daniel Pieszka.

  Na Shromáždění delegátů byly kromě jiného volby do ústředních orgánů.

  Za naši oblast byli zvoleni 3 kandidáti do představenstva ČKAIT: Ing. Pater, Ing. Dospiva, Ph.D.  a Ing. Zdařilová, Ph.D. Do Dozorčí rady byl zvolen Ing. Pieszka a do Stavovského soudu Ing. Šmiřák.

4. Nové žádosti         

    Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104356 – 1104362.
 

5. Různé

 • Výsledky hospodaření za 01-08/2020 čerpáno celkem na 61 %, z toho režijní náklady na
  72 %, odborná činnost 45 %

 

Příští schůze výboru se uskuteční 5.11.2020   ( ve čtvrtek  ) v 15.00 hod. v zasedací místnost OK ČKAIT Ostrava, 28. října 150, Ostrava.

 

Zapsala: Jarcovjáková