Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 8/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 14.9. 2020

Zápis č. 8/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 14.9. 2020

Zápis č. 8/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT
 ze dne 14.9. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský (částečně, zdržení u soudu), Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka, CSc. ml.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Marek Novotný Ph.D., Ing. Jaroslav Jelínek

 

 1. Prohlídka nových kanceláří OK Praha – Členové výboru se seznámili s prostory nových kanceláří OK Praha a vyslovili spokojenost s rekonstrukcí kanceláří.
 2. Projednání náplně práce administrátorky p. Pavelkové – ředitel kanceláře ČKAIT požaduje, aby paní Pavelková vykonávala práci pro kancelář ČKAIT práce pro Autorizační radu.  Viz příloha zápisu.
 3. Vyhodnocení Shromáždění delegátů – diskuse nad novými členy představenstva, politování, že OK Praha nemá v představenstvu zastoupení úměrné počtu členů a velikosti oblasti.
 4. Ing. Špačková Vladimíra odchází z výboru OK Praha – Ing. Vladimíra Špačková informovala členy výboru, že již dále nemůže vykonávat funkci člena výboru OK Praha, protože uspěla ve volbě do Stavovského soudu. Se všemi členy se rozloučila.
 5. Konference o Požární ochraně v nadaci ABF – informuje Ing. Špačková – sál v nadaci ABF je zarezervován, je potřeba zjistit, zda by konference mohla být i webinářem s ohledem na opatření proti Covidu-19 v ČR.
 6. Příprava akcí 2020
  1. konference Jakost ve stavebnictví, konference bude 2- denní a uskuteční se mimo Prahu. Členové výboru navrhnou přednášející – do příštího zasedání výboru. IC při této příležitosti vydá knihu – Dozory na stavbách, která bude mít společné téma s konferencí. Členové se rozhodnou, zda by na konferenci měli být prezentace komerčních firem. Ing L. Bukovský prověří možnosti dotací od státní správy a záštity.
  2. Vzdělávání – tajemnice Pazderková informuje, že vzhledem k situaci se mnoho lidí odhlašuje ze seminářů. Z toho důvodu se přednášky budou konat formou seminářů i webinářů. Tajemnice zajistí brigádníka (studenta) na moderování.
 7. Zabezpečení webinářů – zabezpečení je na dobré úrovni. Pracovníci IT umí zajistit podmínky pro přednášející. Registrovaným bude psát tajemnice do emailu, aby nepsali do chatovacího okna pozdravy a podobné formality, ale jen dotazy a připomínky k přednášce – to ulehčí přednášejícím přehlednost v chatu i v souvislosti s výkonem funkce moderátora.
 8. Stížnosti členů na kvalitu projektové dokumentace – stížnost Ing. Bořka a dalších AO na zásadní nedostatky projektové dokumentace výbor projednal. Závěr: Výbor odkazuje Ing. Bořka na řády ČKAIT a má se obrátit se stížností na Dozorčí komisi. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o velký problém, který by měl být řešen v souladu s usnesením SD 2020 v rámci celé komory.
 9. Příprava VH 2021
  • Zjistit, zda mají v Kongresovém centru hlasovací zařízení.
  • Příští VH je volební.
  • Výbor diskutuje, jak vyzývat zájemce o kandidaturu.
  • Každý člen výboru doporučí 2-3 zájemce /výzva pro další zájemce.
  • Po VH večer, by měla být diskuse se všemi členy OK Praha do 21:30h
  • Připravit dotazník pro členy – připomínky, náměty, každý navrhující, který musí přednést svůj příspěvek na VH předen navrhne text, který bude vložen do pozvánky na VH
  • Dát do programu VH zprávu o BIM – prezentaci činnosti členů OK Praha v různých orgánech
 10. Různé
  • Ing. Trnka vyzývá Ing. Synka aby udělal seminář/webinář na téma: Cena projektové dokumentace
  • Na příští zasedání pozvat Ing. Roberta Špalka – informace o koncepci ČKAIT
  • Na příštím zasedání proběhne slavnostní rozloučení s Ing. Špačkovou
  • Na všechna zasedání výboru zvát Ing. Michala Drahoráda
  • Členové výboru požadují 20 ks knihy Mosty v české republice pro prezentaci ČKAIT a 70 ks kalendářů ČKAIT na rok 2021 – zajistí K. Pazderková
  • Prověřit technické detaily osazení soda baru k přednáškové místnosti a výběr nejefektivnějšího nájmu přístroje, zajistit úpravy šatního mobiliáře, aby bylo možno soda bar osadit.

 

Příští zasedání bude 12.10.2020 v 16:30

Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 8. schůze výboru tohoto roku s úsměvem ji ukončil.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. L. Bukovský