Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 9/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 12.10. 2020

Zápis č. 9/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 12.10. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Marek Novotný Ph.D.

Hosté: Ing. Špačková, Ing. Michal Drahorád, Ing. Pavel Křeček

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Jaroslav Jelínek

 

 1. Ing. Křeček, který byl představenstvem jmenován čestným předsedou ČKAIT a poradcem předsedy informoval výbor o možnostech OK Praha v oblasti vzdělávání a financí.

 2. Ing. Drahorád informoval členy výboru Ing. Drahorád bude zván jako host na všechny zasedání výboru OK Praha, aby OK Praha mohla jeho prostřednictvím komunikovat s představenstvem.

 3. Projednání práce Administrátorky OK Praha pro kancelář komory – náplň práce projedná Ing. Bukovský na své schůzce s předsedou ČKAIT Ing. Špalkem v úterý 13.10.2020. Další možnost je odvolat se na Stavovský soud – dle návrhu Ing. Drahoráda.

 4. Členové výboru se rozloučili s odstupující členkou OK Praha Ing. Špačkovou, poděkovali ji za její práci ve výboru a popřáli ji hodně zdraví a úspěchů v její nové pozici ve Stavovském soudu ČKAIT.

 5. Seznámení členů výboru s náklady na rekonstrukci kanceláří OK Praha – Ing. Bukovský vysvětlil, že stavba ještě není zcela ukončena, a tak nejsou náklady vyčísleny.

 6. Konference o Požární ochraně: Bude on line v zasedacích místnostech ČKAIT – online pouze za přítomnosti některých přednášejících. Ing. Špačková informovala o stavu programu konference – program není hotov, nemůže dodat anotaci ani seznam přednášejících. OK ČKAIT zažádal MMR a MPO o záštitu nad konferencí. Ing. Bukovský informuje, že zkouška s IT ČKAIT neproběhla z důvodu nového vybavení IT technikou. Je třeba domluvit další termín zkoušky.

 7. Konference Jakost ve stavebnictví – Ustanovena pracovní komise, členové: Ing. Synek, Ing. Keim a Ing. Novotný. Konference bude v Berouně. Ing. Drahorád souhlasí, aby konference byla 2denní a navrhuje, aby 2denní byly všechny konference. Ubytování si má platit každý účastník sám.

 8. Vzdělávání – je zajištěna spolupráce se studentem ČVUT, který bude pomáhat při vzdělávacích akcích OK Praha. Jeho odměna je 150kč/1 hod

 9. Příprava Valné hromady 2021

  1. výbor se rozhodl, že hlasování má být veřejné pomocí hlasovacího systému

  2. Volby členů výboru budou tajné v souladu s volebním řádem

  3. Kandidatura na členy výboru OK – budou obesláni všichni členové OK Praha s výzvou. Zájemci zašlou nezbytnou prezentaci do zaslaného formuláře. Prezentace kandidátů bude zveřejněna na webu.

  4. Příprava dotazníku pro členy VH k návrhům do pozvánky – dodají členové výboru do příštího zasedání.

 10. Ing. Synek informoval, že ještě nemá připravený seminář na téma: Jakost projektové dokumentace.

 11. Výběr soda baru, dle připravených nabídek firem. Výbor žádá, aby zařízení soda baru vybral Ing. Bukovský.

 12. Návrhy na požadavky na plánování financí na rok 2021. Návrhy budou až po ustanovení počtu konferencí a budou vyčísleny jejich náklady.

 13. Pro rok 2021 plánujeme konference zajištované OK Praha:
  - Požární bezpečnost - jednodenní
  -Jakost pozemních staveb (dvoudenní mimo Prahu)

 14. Český energetický a ekologický projekt – Ing. Bukovský informuje o soutěži, nad kterou převzal záštitu předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a ministr životního prostředí.

 15. Různé:

  1. Ing Drahorád informuje z představenstva:

     I. zvoleni místopředsedové

   II. sladění řádů komory s právním řádem

   III. narovnání vztahů v komoře

   IV. příště rozpočet

   VII. železobetonové vazníky předpjatéZIP v halách v havarijním stavu - informována ministerstva

   VIII. komunikace OK – jednat s ostatními

   IX. bude brzy fungovat neveřejná část webu ČKAIT a bude zřízena část webu pro technické otázky – návrhy na představu této části se mají podat do týdne

   X. Bude spuštěn systém e-learning, SVI připraví kurzy pro AO v tomto systému.

   XI. Návrhy Ing. Kožušníčka a Ing. Lenocha, aby byly materiály k webinářům přístupné pro veřejnost. Materiály jsou majetkem přednášejícího, není možné ho nutit k zveřejnění těchto materiálů. K seminářům nejsou uzavírány autorské smlouvy, ale pouze smlouvy o dílo či fakturace.

   XII. Nový strategický plán ČKAIT, je schválen a bude postupně upřesňován.

  2. Ing. Bukovský navrhuje, aby bylo pořízeno v budově ČKAIT zařízení pro videokonference, informoval předsedu o tomto požadavku, který významně zkvalitní distanční jednání.

  3. Žádosti členů ČKAIT, aby byli informováni o rozpočtu oblastí – Ing. Bukovský sdělil, že na informace o rozpočtu jak komory, tak oblasti by měl mít nárok každý člen ČKAIT a je nutno informace prezentovat a zveřejnit stejně jako zprávu o činnosti,

  4. Tajemnice Pazderková rozdala požadované knihy členům výboru na prezentaci OK Praha ČKAIT.

  5. Ing. Trnka navrhuje distanční formu jednání výboru

 

Příští zasedání Výboru OK Praha bude 9.11.2020 v zasedačce od 16:30 hod.

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský