Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2020.02.03

 1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
  Všechny úkoly byly splněny. Předseda oblasti informoval o účasti na VH OK Praha.

 2. Zhodnocení VH 15.1.2020:
  Valné hromady se zúčastnilo 147 členů, to je 8,2 % z 1779 evidovaných AO v oblasti.
  Bylo zvoleno 11 delegátů a 3 náhradníci oblasti na shromáždění delegátů, které se bude konat 28.3.2020 v Praze.
  Výbor projednával jednotlivé body přijatého Usnesení a konstatuje, že se postupně bude plnit jednotlivé úkoly takto
  • Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2020 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů.
   Plnění: z diskuze a vystoupení hostů vyplynulo, že stávající spolupráce je na dobré úrovni a že v takto nastavené spolupráci budeme pokračovat. Jednotlivé body budou zahrnuty do celoročního plánu OK.
  • Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
   Plnění: bude vyhodnoceno po SD.
  • Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.
   Plnění: je zahrnuto v celoročním plánu činnosti výboru a OK schváleném na VH 2020.
   Usnesení VH je zveřejněno na http://www.ckait.cz/content/usneseni-vh-2020

 3. Různé
  Výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 2.000 Kč pro Ing. Ladislava Hoška na odbornou exkurzi Brusel-Bruggy-Antverpy ve dnech 17.-24.4.2020
  Cena inženýrské komory 2019: členem hodnotitelské poroty byl Ing. Radek Lukeš.
  Nejbližší akce v oblasti:
  20.2.2020 Co je nutné pro úspěch v BIM: akce je zajištěna, k dnešní dni je přihlášeno 23 AO.
  26.3.2020 Technický dozor stavebníka-jeho postavení a úloha: akce je zajištěna, k dnešnímu dni je přihlášeno 20 AO.
  Připravujeme:
  26.-28.9.2020 Exkurze Vídeň: akce se organizuje ve spolupráci s OK ČKAIT Plzeň. Předpokládaná cena 3.990 Kč, výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 1.300/500 Kč pro AO dle směrnice.