Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. května

Přítomni: Ing. Martin Flek, Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Pavel Pospíšil, Jana Jágrová, Ing. Martin Hovorka                          

Program:       

1 a. Informace o ekonomice Oblasti za 01 – 04

1 b. Kontrola zápisu z plánovaného jednání dne 26. dubna

2 a  Nové úkoly

2 b  Informace  

3     Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2021

 

1a.  Informace o ekonomice Oblasti v roce 2021

       Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

za období 01 - 04  / 2021

Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

             - režie celkem                                                 324 234 Kč = 34 %

             - odborná činnost celkem                                 87 585 Kč = 17 % 

celkem režie + odborná činnost                              411 818 Kč =  28 % (plán 33,33 %)

                                celkem plán roku 2021          1 471 000 Kč

 

1b.  Kontrola zápisu z nerealizovaného jednání výboru 26.4.2021

29. dubna, ČKAIT Praha

Redakční rada Z+i.

Uskutečněno v termínu on – line.

11. května, Krajská knihovna KV kraje

Seminář CŽV - 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku                

přednášející: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty Stavba roku

v letech 1993-2019

Nebylo realizováno - COVID 19.

14. - 15. května, Centrum stavitelského dědictví NTM  Plasy

Mezinárodní konference „Inženýrské problémy obnovy památek“

přednášející: zástupci ČKAIT, ČSSI, NPÚ a zahraničních Inženýrských komor

Nebylo realizováno – COVID 19 – přeloženo na 2. pololetí roku 2021.

20. května, Praha ČSSI

Exekutiva ČSSI

Uskutečněno v terminu on – line.

21. května, ČKAIT Praha

Redakční rada časopisu Stavebnictví uskutečněno v termínu, on-line.

24. května, Karlovy Vary OK ČKAIT

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2.a Nové úkoly

25. května, Praha Klášter Dominikánů

Jednání Pro Památky – konference „Máme vybráno“. Omluvená neúčast - COVID 19.

26. května, Praha ČKAIT

Jednání předsedů Oblastních kanceláří ČKAIT- omluvena osobní neúčast, jednání se předseda zúčastní on – line.

 

 

2. června, Praha ČKAIT

Jednání tajemnic Oblastních kanceláří ČKAIT – J. Jágrová se zúčastní osobně.

3. června od 15 hodin Dálnice D6 u Lubence

Exkurze výjimečně odborně zajímavé stavby dálnice D6 u Lubence, odborný výklad ředitele výstavby Ing. Radka Tomana. Pořadatelem je OP ČSSI Karlovy Vary.

17. června – 19. června Cheb Kulturní centrum Svoboda

Původně plánovaná mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko“ se odkládá na 2. pololetí roku 2021.

21. června, OK ČKAIT Karlovy Vary

Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 osob.

21. června, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2. b Informace

2.b1 – Kandidátka do výboru OK

Do kandidátky budoucího výboru OK ČKAIT Karlovy Vary pro Valnou hromadu byli nominováni:

  1.  Ing. Viktor Diviš
  2.  Ing. Martin Flek
  3. Jan Kubeš
  4. Ing. Martin Hovorka
  5. Ing. Pavel Pospíšil
  6. Ing. Lukáš Sikora
  7. Ing. Svatopluk Zídek        

 

2. b2 – Nominace do poroty Stavby Karlovarského kraje

Výbor OK ČKAIT Karlovy Vary nominuje do poroty 20. ročníku soutěže „Stavby Karlovarského kraje 2021“ Ing. Stanislava Potůčka a Ing. Pavla Pospíšila.

Jmenovaní s účastí v porotě souhlasí.

 

2. b3 – Předpokládaný termín konání Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů ČKAIT se dle vývoje pandemie předpokládá v sobotu dne 2. října 2021.

 

3. Program akcí OK ČKAIT Karlovy Vary v 2. pololetí 2021

Datum konání akcí nebyl zatím přesně stanoven.

 

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat 21. června 2021

 

25. 5. 2021

Zapsala: Jana Jágrová

Odsouhlasil: Ing. Svatopluk Zídek