Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 23 .11. 2020

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC

Zápis ze schůze oblastního výboru dne 23. 11. 2020

 

Přítomni: dle prezenční listiny


 1. CŽV –  pro druhé pololetí roku 2020:

  První seminář v tomto pololetí  – Změny v legislativě pro elektrotechniku  - dne 24. 9. 2020 od 15.00 hod. se ještě uskutečnil prezenčně, ale účast některých přihlášených jich byla poznamenána zhoršující se epidemickou situací.

  Nicméně přednášející ing Létal i přes ochranný štít zvládl přednášku perfektně a potvrdil, že v oboru elektro je stále co řešit a některé novinky zde odprezentoval.

  Z důvodu COVID 19 byl zrušen druhý seminář Navrhování a provádění zateplení dle ETICS, ale podařilo se nabídnout alespoň jeho webinářovou podobu.

  Třetí seminář - Mapové podklady pro projektování a realizaci, které se měly konat 13. 10. 2020 od 15.00 hod. byly po dohodě s Plzní posunuty na pozdější termín (resp. společný termín s oblastí Plzeň), ale z technických důvodů se nakonec ani v odloženém termínu nekonal. Budeme se tedy snažit o jeho uskutečnění v příštím roce.

  Další z připravených seminářů - Bezvýkopové technologie pro „všechny“ sítě, který se měl konat 20. 10. 2020 od 15.00 hod. se opět nemohl z obecně známých důvodů uskutečnit a bohužel z nezájmu/nemožnosti prezentujícího neproběhl ani náhradní webinář. Snad se nám i toto podaří téma zařadit do plánu r. 2021.

  Prosincová přednáška Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu, pana prof. ing. M. Jiránka CSc. z FS ČVUT se po vzájemné dohodě uskuteční coby webinář dne 8. 12. 2020 od 14.00 hod.


 2. Exkurze na Protipovodňová opatření v Olomouci – dopravní část

  Druhá letošní exkurze proběhla za krásného počasí a díky pohybu venku jsme nebyli nuceni používat roušky. Platí, že v příštím roce bychom měli exkurzi na Protipovodňová opatření opakovat, jen s jiným nosným tématem – vodohospodářskou částí.


 3. Exkurze na dostavbu areálu firmy Miele technika s.r.o. v Uničově

  Vedení kanceláře nadále sleduje stav a hledá vhodný termín pro opakovaný termín dohodnuté exkurze.

  Znovu se na jednání výboru oblasti řešila i nabídka na exkurzi skladového centra Kaufland v Olomouci – Holici. Tento záměr (resp. postup výstavby) bude nadále sledovat Ing. Zatloukal a s dostatečným předstihem bude informovat vedení kanceláře.


 4. Shromáždění delegátů 2020 v Praze

  V sobotu 12. září se uskutečnilo volební shromáždění, které kromě pravidelných témat měla na programu i volby do Dozorčí rady, Stavovského soudu a Představenstva. Za naši oblast jsme vyslali dva kandidáty do vrcholného vedení a podařilo se nám být 100% úspěšní. Ing. Zdeňka Tomka ve Stavovském soudu nahradí Ing. Petr Staněk a díky nominaci Ing. Michala Majera jsme po letech získali i pozici v představenstvu komory.

  Nové vedení komory je tedy od 12. 9. 2020 následující:

  PŘEDSTAVENSTVO ČKAIT
  Ing. Robert Špalek - předseda
  prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - 1. místopředseda
  Ing. Petr Dospiva, Ph.D.  
  Ing. Michal Drahorád, Ph.D.  
  Ing. Josef Filip, Ph.D.  
  Ing. František Hladík  
  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.  
  Ing. Radim Loukota  
  Ing. Michal Majer  
  Ing. František Mráz  
  Ing. Jindřich Pater
  Ing. Věra Řehůřková
  Ing. Martin Šafařík  
  Ing. Karel Vaverka  
  Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.


  DOZORČÍ RADA ČKAIT
  Ing. Petr Bureš  
  prof. Ing. František Hrdlička, CSc.  
  Ing. Marek Jírovský  
  Ing. František Kavina  
  Ing. Vlastimil Klazar  
  prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.  
  Ing. Daniel Pieszka  
  doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.  
  Ing. Ladislav Smola


  STAVOVSKÝ SOUD ČKAIT
  Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
  Ing. Arnošt Fabík
  Ing. Karel Hegenbart
  Ing. Miroslav Klos
  Ing. Jan Korbel  
  Ing. Michal Odvody  
  Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
  Ing. Petr Staněk
  Ing. Vlastimil Šmiřák
  Ing. Vladimíra Špačková
  Ing. Jaroslav Urban

  Určitě si zaslouží naše poděkování i dlouholetý zástupce naší oblasti v Autorizační radě Ing. Miroslav Najdekr CSc. který svoje působení coby předseda AR na vlastní žádost ukončil.


 5. Podpora konání VH Olomouc 2021

  Vedení kanceláře informovalo členy VO o přípravě VH, která má být volební. K dnešnímu dni je rezervována místnost v aule Právnické fakulty. Problém však může nastat při posunu konání, který již bude kolidovat s výukou. Současné informace ke konání VH z centrály ČKAIT jsou nejasné, což lze pochopit.

  VO se dohodl na nákupu ochranných pomůcek (resp. zimních ochranných rukavic a čirých brýlí) pro členy, kteří se VH v Olomouci osobně zúčastní.


 6. Další postup v rámci CŽV

  Vzhledem k současné PES jsme zatím nezveřejnili semináře ani exkurze na první pololetí 2021. Jelikož lze očekávat, že se situace bude zlepšovat jen pomalu, neplánuje VO na 1. pololetí žádné prezenční semináře. Bude se však nadále snažit získat odborníky pro webináře.


 7. Vybavení zasedací místnosti (monitor na zeď, reproduktory)

  Další bod, který VO řešil je vybavení kanceláře technikou ohledně konání online konferenci, webinářů či videohovorů. Účastníci jednání se shodli na zakoupení nového většího monitoru, který by byl umístěn v zasedací místnosti. Nákup zajistí předseda oblasti

  Počítač s databází členů oblasti není nutné kupovat nový. Lze nainstalovat na jiné PC. (v současné době je již provedeno a systém je funkční)


 8. Organizace ČKAIT, volební řád, zapojení oblastí

  Probíraly se i novinky z jednání představenstva komory a změnách v komisích. Diskuze se vedla i kolem užšího zapojení oblastí do řízení komory a její formě.


 9. Konference doprava Olomouc

  Michal Majer a Josef Filip má za úkol uspořádat dvoudenní konferenci doprava. Místo konání Olomouc, předpoklad podzim 2021. Plánovaný rozpočet 250.000 Kč. Nekonkurenční konferenci v Pardubicích. Cílová skupina členové ČKAIT (od přípravy staveb po realizaci, workshopy, ...).

  Diskutováno: pořadatelský tým, přesné místo konání, náplň, …


 10. Zralostní model ČKAIT

  Michal Majer informoval o zpracování zralostního modelu komory. Diskuse na téma ročního hodnocení a prezentace uvnitř komory.


 11. Informace o obsahu jednání představenstva 09 a 11/2020

  Michal Majer informoval OK o průběhu posledních 2 jednání představenstva ČKAIT


 12. Příští jednání výboru oblasti

  Termín dalšího jednání bude upřesněn ve vazbě na epidemickou situaci, ale hlavně na termín konání VH. V každém případě se sejdeme v dostatečném předstihu před konáním VH z důvodu její přípravy a zajištění.


V Olomouci dne 10. 12. 2020.

zapsal: Ing. Jiří Kožušníček