Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 29. 6. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny


 1. Závěry z valné hromady konané 22. 6. 2021

  Kromě jednoho omluveného kolegy byli přítomni ostatní zvolené členové i když jeden byl účasten on-line přes Google Meet. V pohledech na konání VH se členové shodli, že ï přes nejnižší účast v posledních letech vše proběhlo dle pravidel a oblast je připravena na podzimní SD v Praze (termín 2. 10. 2021).


 2. Volba předsedy a místopředsedy oblasti

  V letošním roce bylo zvoleno nové složení výboru oblasti a na první ustavující schůzi byl za předsedu oblasti dle návrhu Ing. J. Zatloukala zvolen Ing. J. Kožušníček a stejně tak i místopředseda, kterým se opět stal Ing. M. Majer.


 3. Seznámení s novými členy výboru oblasti Olomouc

  Oba noví kolegové Ing. Pavel Klega i Ing. Radim Wrana se představili současným kolegům a krátce okomentovali svoji představu jak se zapojit do práce v naší oblasti. Navíc se již aktivně zapojili do řešení ostatních bodů této schůzky.


 4. Debata nad tématy a změnou formy oblastních seminářů a školení

  Bohužel stále nelze v tuto chvíli odhadnout, kdy bude možné akce uskutečnit prezenčně. Nicméně byla vedena debata nad tím, zda se soustředit jen na lokální témata a workshopy s menším počtem účastníků. Nakonec bylo odsouhlaseno, že i nadále se budeme snažit o prezenční formu přednášek doplněnou lokálními tématy ve formě besed nebo workshopů zaměřených na určitou specializaci. Členové výboru mají do konce prázdnin sdělit své návrhy nebo zaslat kontakt na vhodného přednášejícího.


 5. Příprava dalších exkurzí na realizované stavby

  Vedení kanceláře informovalo členy VO o přípravě dalších exkurzí, přičemž zatím máme příslib od Povodí Moravy ohledně Protipovodňových opatření v Olomouci.


 6. Zapojení dalších kolegů do práce oblasti a tipy na zkušební komisaře

  Předseda informoval o potřebě nalezení vhodných osobností v rámci obsazení míst zkušebních komisařů za naši oblast. Každý z kolegů má zvážit koho by do jednotlivých zkušebních komisí v rámci specializací nominoval.


 7. Příprava konference doprava Olomouc

  Michal Majer a Josef Filip chystají konferenci doprava. Místo konání Olomouc - 26. 10. 2021. Ing. Majer obsáhle informoval o současném stavu věci a zpřístupnil základní materiály přes web v případě potřeby nebo pomoci. Padla i nabídka na zapojení naší tajemnice do přípravy této akce a předseda slíbil kontaktovat oslovené vedení města.


 8. Ostatní

  Předseda seznámil ostatní členy se změnami, které se připravují na kraji v rámci dalšího ročníku Stavby roku a byly diskutované zejména požadavky z řad architektů, kteří některé změny na kraji iniciují. ČKAIT nabídl kraji pomoc s naplněním databáze předcházejících ročníků.
  Na jednání předsedů v Praze má být vznesen požadavek na odůvodnění údajné kolize člena VO a zkušebního komisaře.


 9. Příští jednání výboru oblasti a termíny schůzek do konce roku 2021

  Termín druhého výboru oblasti se bude konat dne 9. 9. 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti ČKAIT Olomouc na Jungmannové 12. Obecně platí, že pokud se nesejdeme v plném počtu a některý kolega nebude moci dorazit, je možné se připojit on-line. Nicméně dejte o této možnosti s předstihem vědět, ať můžeme připravit techniku.

Další schůzky navrhuji následovně: 14. 10. 2021, 4. 11. 2021, 2. 12. 2021

V Olomouci dne 29. 6. 2021
Ing. Jiří Kožušníček