Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru 2021_10_11

Zápis z jednání výboru 11. 10. 2021

 1. Shromáždění delegátů 2021

  V sobotu 2. října 2021 se uskutečnilo Shromáždění delegátů v hotelu Pyramida v Praze, kterého se zúčastnili všichni delegáti zlínské oblasti. V první polovině jednání proběhly příspěvky hostů a zprávy o činnosti za uplynulé období. Následně byl projednáván návrh dalšího postupu stavby „Rekonstrukce sídla komory ČKAIT“ na Sokolské v Praze. Předmětem diskuze bylo několik zásadních otázek, a to zejména: - zda jen rekonstruovat stávající budovy, - nebo rekonstruovat a provést přístavbu budovy, - nebo hledat nové stavební místo a vybudovat novou budovu. Po bouřlivé diskuzi bylo odhlasována příprava rekonstrukce stávajících budovy do výše 20 milionů Kč. Dále má stávající vedení do příštího Shromáždění delegátů připravit materiál, zda dokážeme získat nové plochy pro rozvoj činnosti komory, které budou finančně výhodnější než dostavba budovy (pronájem prostor, koupě pozemku či budovy). Pro rok 2022 zůstává stejná výše členského příspěvku. Dále bylo na Shromáždění delegátů odsouhlaseno na navýšení náhrad za ztrátu času výkonem funkce a to z 350 na 450 Kč za hodinu s platností od 1. ledna 2022. Pro další léta byla odsouhlasena změna termínu pro konání SD na podzimní období kalendářního roku s cílem získání uceleného přehledu o hospodaření v uplynulém období.

 2. Celoživotní vzdělávání

  V současné době je možné využívat webináře, pořádané ČKAIT a Informačním centrem ČKAIT. Pro 1. pololetí roku 2022 odsouhlasil výbor oblasti seminář Bezpečnost práce a požární ochrana, BIM v rámci projektu s ukázkou projektování ve 3D programu a exkurze s návštěvou Baťova památníku a komentovanou prohlídkou zlínských parků. Pro příští jednání výboru zůstává v platnosti návrh dalších vhodných témat celoživotního vzdělávání.

 3. Soutěž Cena inženýrské komory 2021

  Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy budou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce nebo v předchozích dvou letech a současně splňují podmínky soutěže. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT s případnými spoluautory - členy i nečleny ČKAIT. Přihlášku do soutěže a její přílohy je nutno zasílat na oblastní kancelář ČKAIT, kde je přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2021. Bližší informace jsou na https://www.ckait.cz/cena-komory.

 4. Plán rozvoje činnosti oblastní kanceláře

  Na výboru bylo jednáno o navázání na práci minulého výboru ve smyslu spolupráce s Krajským úřadem Zlínského kraje, středními průmyslovými školami a profesními zájmovými organizacemi. Byly vytipovány kontaktní osoby, které budou osloveny. Cílem práce je popularizace práce komory a zajištění podpory pro práci našich členů.

Zapsal: Ing. Rostislav Bajza