Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 2.2.2021

 1. Kontrola zápisu č. 4/2020 z jednání výboru ze dne 3.11.2020
  4.3 Jednání předsedů OK dne 25.11.2020

  Ing. Mandík informoval o tom, že pouze časový plán pro leden byl projednaný Představenstvem ČKAIT. Lednové termíny valných hromad byly následně vedením ČKAIT zrušeny.

  Další termíny jsou plně v kompetenci oblastních kanceláří. Praha je schopna vyslat zástupce Představenstva i na několik současně konaných valných hromad.


 2. CŽV 1. pololetí 2021

  V současné době probíhají semináře výhradně on-line, tedy formou webinářů. Všichni členové ČKAIT v oblasti jsou Bc. Pakantlovou průběžně informováni. Jedná se většinou o akce „celokomorové“, pořádané OK Praha či SVI Praha.


 3. Příprava VHO 2021

  S ohledem na platná nařízení vlády byl původní termín VHO – 14.1.2021 - zrušen. Současně bylo dnes dohodnuto zrušení rezervací dalších dvou termínů, a to 16.2.2021 a 9.3.2021.

  Je zajištěna rezervace sálu na 20.4.2021, nutno zajistit ještě další rezervace na květen a červen 2021. Rezervaci zajistí Ing. Mandík.

  Program VHO bude upraven v souladu s usnesením výboru OK Ústí nad Labem ze dne 3.11.2020, tj. přesunutí 1. kola tajných voleb jako bod č. 5 a jsou zařazeny 2 nové body, kde bude Ing. Filip, Ph.D. informovat o Strategickém plánu ČKAIT a přípravě rekonstrukce sídla ČKAIT v Praze.


 4. Různé + diskuse
  4.1. Ing. Filip, Ph.D. informoval o jednání P ČKAIT

  V souladu s řády ČKAIT i s obecnou legislativou platí mandát výborů OK do zrušení „výjimečného stavu“, pak se musí do 3 měsíců uskutečnit volba nových orgánů v oblasti.

  Dále informoval o stavu Studie dostavby sídla ČKAIT v Praze.

  Ing. Filip, Ph.D. byl pověřen zpracováním nového Soutěžního řádu ČKAIT.

  Ing. Drahorád je garantem zpracování Strategického plánu ČKAIT.


  4.2. Ing. Zima upřesnil, kdy je možno připravit VHO – PES musí být ve stupni č. 1.

  4.3. T. Zdvořáček informoval o činnosti DK ČKAIT

  Ta zasedala v lednu jen formou videokonference. V naší oblasti nebyla podána žádná stížnost. Kontrola deníků bude až po zrušení nouzového stavu.

  Dále upozornil na „paralyzovaný stav“ stavebních úřadů v Ústí nad Labem. Magistrát i Krajský úřad nemá v provozu ani podatelnu, nejsou dodržovány žádné lhůty.

  K přípravě VHO informoval, že kontrola oblasti OK může být provedena až těsně před konáním  VHO. Na kontrolu je již pro Ústí nad Labem nominován Ing. Jírovský z Karlových Varů.


  4.4. Bc. Pakantlová informovala o průběhu CŽV v současné době.

  Webináře se připravují průběžně, se střediskem IT Praha se dolaďují technické podmínky.

  Původně dohodnuté akce na 1. pololetí 2021 v oblasti se po dohodě s přednášejícími přesunují na pozdější termíny či se mění na webináře.  

  Bc. Pakantlová se připravuje na zajištění webinářů tím, že se sama přihlásila na několik webinářů, aby zjistila, co obnáší funkce moderátora.


Příloha: prezenční listina

     Zapsal: Ing. Mandík

Obdrží:    
 • výbor OK ČKAIT +  DK
 • Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT