Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 3.11.2020

Zápis č. 4/2020 z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 3. 11. 2020 formou videokonference.

Přítomni (připojeni): Ing. V. Brunclíková, MBA, Ing. M. Čáp, Ph.D. (stavovský soud), Ing. J. Filip, Ph.D., Mgr. Ing. D. Jedinák, Ing. M. Mandík, Ing. R. Seidl (DK), Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima, T. Zdvořáček (DK)   

Omluveni: V. Fůs, Ing. P. Hajdina, M. Koblížek (DK), Ing. R. Pešout, Ing. L. Sahulka

Jednání řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík.  S ohledem na opatření v rámci epidemie koronaviru poprvé proběhlo jednání formou videokonference.

 

 1. Kontrola zápisu č. 3/2020 z jednání výboru ze dne 9.9.2020

  3.4    Probíhající jednání výboru formou videokonference dokládá, že úkol byl projednán a dnes realizován.

  Další úkoly ze zápisu nevyplývají.

 2. CŽV 2. pololetí 2020 a 1. pololetí 2021

  Vzhledem ke koronaviru se ve 2. pololetí 2020 uskutečnily pouze 3 semináře a 2 exkurze.

  Dne 16.9.2020 proběhla exkurze na VD Nechranice – Rekonstrukce levého bezpečnostního přelivu. O tuto exkurzi byl velký zájem, bohužel COVID 19 zabránil další exkurzi v tomto díle. S celou stavbou nás seznámil a provázel p. Pavel Hrdý, vedoucí stavby SMP CZ. S provozováním VD a statistickými údaji VD nám podal informace ředitel chomutovského závodu Ing. Pavel Eger. Veliké poděkování patří oběma odborníkům.

  Další exkurze se konala dne 24.9.2020 na stavbě I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada). Stavba byla ve fázi před dokončením a již byl v provozu pravý pruh komunikace. Celou stavbou, jejími složitostmi a technickými změnami, nás provázeli techničtí dozoři stavby – Ing. Petr Jelínek (PUDIS) a Ing. Karel Tittelbach (KOMOVIA). I přes velké časové vytížení pánů dozorů, se nám čtvrteční odpoledne trpělivě věnovali, za což jim velice děkujeme.

  Podle pokynu ředitele kanceláře ČKAIT Praha Ing. Hnízdila jsou akce CŽV na 1. pololetí připravovány.

  Jedná se o aktualizaci akcí, původně připravovaných na 2. pololetí 2020 s doplněním o další semináře, nově zařazené pro rok 2021.

  Ing. Mandík připomíná, že co se počtu akcí CŽV v oblasti týká, je oblast Ústí nad Labem dlouhodobě na 3. – 4. místě v celé ČR.

 3. Příprava VHO 2021

  VHO je připravována na stanovený termín 14.1.2021 s tím, že časový posun s ohledem na epidemii může znamenat konání VHO v jiném termínu.

  Pro VHO máme v určeném termínu rezervován sál v hotelu Clarion v Ústí nad Labem, včetně občerstvení.

  K programu VHO proběhla v rámci dnešního jednání široká diskuze. Ing. Filip, Ph.D.  a Mgr. Ing. Jedinák zaslali své náměty i písemně (dodatečně).

  Byly dohodnuty tyto zásadní změny oproti tradičnímu programu VHO s ohledem na zkušenost z voleb z roku 2018, kdy muselo být realizováno 2. a 3. kolo tajných voleb výboru OK.

  Přílohou zápisu je návrh programu VHO na základě uvedených připomínek.

  1. První kolo tajných voleb zařadit v 1. části VHO, po bodu č. 4 – vystoupení předsedy ČKAIT. Současně provést volby dalších orgánů oblasti aklamací.
  2. Do programu VHO zařadit 2 nové, samostatné body:
   • Strategický plán ČKAIT (Ing. Filip, Ph.D.)
   • Rekonstrukce sídla ČKAIT v Praze – stav přípravy
 4. Různé

  4.1.    VHO
  V rámci diskuze bylo doporučeno připravit pro VHO fotografie ze soutěže Stavba Ústeckého kraje a dalších významnějších akcí.

  4.2.    Výjezdní zasedání výboru OK ÚL
  Po delší výměně názorů bylo dohodnuto, že se toto zasedání nebude konat, členové výboru a stálí hosté budou pozváni před Vánocemi na setkání v OK.

  4.3.    Jednání předsedů OK ČKAIT
  Dne 25.11.2020 se koná v Praze jednání předsedů OK ČKAIT. Zde bude ještě upřesněno, zda VHO budou svolávané v tradičním termínu „leden“ nebo později – viz přeložená Shromáždění delegátů ČKAIT, byť bylo též volební.

  Dotazem bylo zjištěno, že např. OK Plzeň plánuje VHO rovnou až na únor 2021.

 5. Diskuze

  V rámci diskuze byly projednány záležitosti, týkající se programu VHO 2021, kandidátů, delegátů a náhradníků na SD 2021 a další.

 

Příloha:    prezenční listina
    
Zapsal:      Ing. Mandík

Obdrží:    
- výbor OK ČKAIT +  DK
- Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT