Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 4.5.2021

Zápis č. 2/2021 z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 4.5.2021 formou videokonference

Přítomni (připojeni): Ing. V. Brunclíková, MBA, Ing. J. Filip, Ph.D., Ing. P. Hajdina, Mgr. Ing. D. Jedinák, Ing. M. Mandík, Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima, T. Zdvořáček (DK)   

Omluveni: V. Fůs, M. Koblížek (DK), Ing. R. Pešout, Ing. L. Sahulka, Ing. R. Seidl (DK)

Jednání řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík.  Jednání proběhlo formou videokonference.

 1. Kontrola zápisu č. 1/2021 z jednání výboru ze dne 2.2.2021

  1.1. Valná hromada 2021 v oblasti
  Byly projednány rezervace v hotelu Clarion na každý měsíc v 1. pololetí 2021. Dnes je zřejmé, že termín 18.5.2021 nepřipadá v úvahu, je nutné splnit stanovenou lhůtu pro odeslání pozvánek před termínem valné hromady (lhůta delší 21 dnů). Další rezervace je na 15.6.2021. Všem členům bude rozeslána informace s novým termínem konání VH.

  1.2. Program VHO byl upraven a doplněn v souladu se závěry jednání dne 2.2.2021

  1.3. Shromáždění delegátů 2021 se bude konat 2.10.2021 podle zatím platného rozhodnutí P ČKAIT

 2. CŽV 1. pololetí 2021 a příprava CŽV na 2. pololetí 2021

  2.1. Přehled již uskutečněných webinářů v 1. pololetí 2021:

  • Smluvní vztahy (JUDr. Eva Kuzmová)
  • Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (Ing. Jan Zajíček)
  • Dozory při provádění staveb (Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.)

  Do konce června jsou naplánované ještě tyto webináře:

  • Navrhování vozovek (Ing. Jan Zajíček)
  • Stavební a liniový zákon – změny účinné od 1.1.2021 (JUDr. Eva Kuzmová)
  • Stavbyvedoucí – TDS – ADP – Koordinátor BOZP – jejich postavení, povinnosti a vzájemné vazby (Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.)
  • Problematika věcných práv v občanském zákoníku (JUDr. Eva Kuzmová)

  2.2. Příprava akcí na 2. pololetí 2021
      Zatím se připravují akce formou webinářů. Naplánována jsou tato témata:

  • Odpovědnost autorizovaných osob (JUDr. Eva Kuzmová)
  • Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů (JUDr. Eva Kuzmová)
  • Kontrola vykonávaná správními orgány (JUDr. Eva Kuzmová)
  • Nestmelené vrstvy podle nové ČSN 73 6126-1 (Ing. Jan Zajíček)
  • Řízení BOZP v přípravě a realizaci stavby (Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.)

  Pořádání klasických seminářů závisí na vývoji hygienicko-epidemické situace.

  Ing. Mandík vyslovil poděkování Bc. Pakantlové za zajištění a moderování realizovaných akcí v roce 2021. Webinář buď probíhá formou vzdáleného připojení přednášejícího nebo přednášející osobně přijede do naší OK, odkud se živě vysílá.

  Ing. Hajdina připomněl, že má stále připravené exkurze dle původního plánu, je možné je zajistit ve chvíli, kdy to situace umožní.

  Ing. Zima připomněl možnost exkurze na čistírnu důlních vod a jezero Ležáky. Dále informoval o možnosti zajištění přednášející (Ing. Anna Kodysová) na železnici typu „Kozí dráha“.

  Mgr. Ing. Jedinák doporučuje seminář k novému stavebnímu zákonu až po jeho schválení.

  Ing. Brunclíková, MBA zjistí možnost přednášky na téma „Veřejné zakázky“. Dále doporučuje seminář k VRT Praha – Drážďany. Ing. Mandík prověří v Aktivu pro dopravní stavby možnost zajištění semináře k nejnovějšímu stavu úpravy.

 3. Příprava VHO 2021
  3.1. K dnešnímu dni je připravena tato kandidátka do Výboru oblasti:
  • Ing. Veuše Brunclíková, MBA
  • Jan Ekrt
  • Ing. Josef Filip, Ph.D.
  • Václav Fůs
  • Ing. Petr Hajdina
  • Mgr. Ing. David Jedinák
  • Ing. Jiří Kubelka
  • Ing. Martin Mandík
  • Ing. Jaroslav Vrba
  • Ing. Jiří Zima

  Nutno ještě ověřit stanovisko Ing. Luďka Sahulky.

  3.2. Pracovní komise – návrh
  Mandátová komise

  • Ing. Jiří Zima
  • Ing. Venuše Brunclíková, MBA
  • Ing. Petr Hajdina

  Návrhová komise

  • Ing. Josef Filip, Ph.D.
  • Mgr. Ing. David Jedinák
  • Václav Fůs

  Volební komise

  • Milan Šebo
  • Ing. Zdeněk Zeman
  • Ing. Zdeněk Avenarius
  • Ing. Jan Lenner
  • Ing. Tomáš Bursík
 4. Různé + diskuse

  4.1. Ing. Vrba informoval, že byl osloven zástupcem pojišťovny DAS. Je přesvědčen, že k pojištění AO je makléřská společnost GrECo.

  K této informaci Ing. Filip, Ph.D. potvrzuje, že ČKAIT má pojištění svých členů přes makléřskou společnost GrECo. GrECo prostřednictvím ČKAIT vyjednala pro členy ČKAIT slevu na pojištění právní ochrany u společnosti DAS s tím, že v případě zájmu budou jednotliví členové kontaktovat příslušnou pojišťovnu. V tuto chvíli však zástupci společnosti DAS neoprávněně kontaktují členy ČKAIT. Toto je v rozporu s dohodnutým postupem. Vše bylo projednáno i na      P ČKAIT.

  4.2. Ing. Zima připomněl, že VČS OP ČSSI se bude konat dne 11.5.2021 formou videokonference.

  Dále připomněl, že je dohodnuto 6 webinářů konference VODA 2020. První webinář proběhne již 19.5.2021 od 14.00 hodin. Tradiční konference se přesunula na únor 2022, bude jednodenní a bude pořádána na FSv ČVUT v Praze.

  4.3. Ing. Filip, Ph.D. informoval o vývoji přípravy dostavby objektu ČKAIT v Praze. Rozbor byl zadán nezávislým odborníkům.
      
  4.4. T.  Zdvořáček prověřoval termín kontroly OK před VH z hlediska činnosti a hospodaření. Po projednání s Ing. Jírovským proběhne kontrola 11.5.2021 od 9:00 hodin.

  4.5. Ing. Filip, Ph.D. navrhuje neopustit formu videokonferencí ani po překonání koronavirové situace. Bylo by dobré pořádat současně jednání výboru s možností připojení on-line.

  4.6. Ing. Filip, Ph.D.  – informace z P ČKAIT:

  • Strategický plán ČKAIT – pracuje se na něm, hlavní témata jsou CŽV, etika a komunikace
  • SD ČKAIT – hledá se cesta, jak urychlit hlasování na SD
  • ČKA se chce spojit s ČKAIT v procesu CŽV a v soutěžních komisích
  • elektronické autorizační razítko

   

  4.7. T. Zdvořáček informoval o tom, že kontroly deníků v naší oblasti po dobu koronavirové epidemie nebyly prováděny. První termín v tomto roce je stanoven na 24.6.2021. Dále informoval, že jsme oblastí s nejnižším počtem stížností na AO.

Na závěr byl dohodnut nový termín jednání výboru, a to 8.6.2021 od 15:00 hodin.

Příloha: prezenční listina
    
Zapsal: Ing. Mandík

Obdrží:    
- výbor OK ČKAIT +  DK
- Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT