Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 9.9.2020

Zápis č. 3/2020 z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 9.9.2020 v jednací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1

Přítomni:    Ing. V. Brunclíková, MBA, Ing. J. Filip, Ph.D., V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Mgr. Ing. D. Jedinák, Ing. M. Mandík, Ing. R. Seidl (DK), Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima   

Omluveni:    M. Koblížek (DK), Ing. R. Pešout, Ing. L. Sahulka, T. Zdvořáček (DK)

Jednání řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík.  Další jednání výboru bude svoláno před rozesíláním pozvánek na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem 2021 z důvodu připravovaných voleb orgánů v oblasti (návrh termínu konání: 3.11.2020 od 15:00 hodin).

Současně se připravuje tradiční výjezdní zasedání výboru oblasti, které proběhne 3.12.2020. Součástí bude exkurze na Zdymadlo Lovosice, prohlídka Pfannschmidtovy vily a prohlídka Vinařství u svatého Tomáše v Malých Žernosekách.

 

 1. Kontrola zápisu č. 2/2020 z jednání výboru ze dne 10.6.2020
  Ing. Mandík projednal s předsedou ČKAIT, aby členové byli informováni, že i aktivní zapojení na webinář je možné uvádět do celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.

  Nebyly uloženy žádné další konkrétní úkoly.

 2. Příprava akcí CŽV na 2. pololetí 2020 a na 1. pololetí 2021
  • Exkurze „Rekonstrukce levého bezpečnostního přelivu vodního díla Nechranice“ se koná 16.9.2020, počet účastníků je limitován. Ing. Hajdina prověří, zda je možné zorganizovat exkurzi ještě jednou i pro další zájemce.
  • Exkurze „I/13 TŘEBUŠICE MÚK (DOPRAVNÍ BODOVÁ ZÁVADA)“ se uskuteční 24.9.2020.
  • Exkurze „ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA – MODERNIZACE ÚVŽ 2. STAVBA“ je připravena na 8.10.2020.
  • Ostatní semináře jsou naplánované od poloviny září 2020 do poloviny prosince 2020.

  Ing. Mandík informoval o zrušení školicích prostor ve společnosti ISTAR v Krásném Březně. Poslední seminář se v těchto prostorách může uskutečnit 3.11.2020.  Ing. Mandík vyzval členy výboru, aby se aktivně zapojili do hledání nových prostor.

  V současné době je přednášková místnost do konce roku 2020 zajištěna v Interhotelu Bohemia v Ústí nad Labem.

  Pro 1. pololetí roku 2021 připravujeme tyto semináře:

  • Zasklívání balkonů, lodžií a teras finským systémem LUMON – firma KAVEO
  • Navrhování vozovek – Ing. Jan Zajíček
  • Současné problémy technologie vozovek – Ing. Jan Zajíček
  • Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – JUDr. Eva Kuzmová
  • Nový stavební zákon (pokud bude již schválen) – JUDr. Eva Kuzmová
  • Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 – Ing. Petráš, Ing. Sodomka
  • Zásady pro navrhování otvorových výplní – společnost VEKRA a VELUX
 3. Různé

  3.1.    Stavba Ústeckého kraje 2020
  Ing. Mandík informoval, že proběhlo jednání za účasti OHK Litoměřice (předseda Mgr. Pěnka a vedoucí kanceláře Mgr. Kaiserová), OK ČKAIT ÚL (Ing. Mandík) a zástupce hlavního sponzora u radního Ing. Drlého na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Bylo dohodnuto odložit akci na rok 2021 a zahrnout do ní stavby roku 2019 a 2020.

  3.2.    Shromáždění delegátů 2020
  Ing. Mandík informoval o novince – průběžná hlasování budou prováděna elektronicky (včetně usnesení). Klasickou tajnou volbou budou voleny pouze orgány ČKAIT (Představenstvo, Stavovský soud, Dozorčí rada).

  3.3.    Strategický plán ČKAIT pro období 2020 - 2023
  Mgr. Ing. Jedinák zdůraznil potřebu komunikace s veřejností.
  Ing. Mandík upřesnil, že P ČKAIT uložilo dopracování strategického plánu Ing. Drahorádovi.

  3.4.    Videokonference
  Ing. Mandík ověří na ČKAIT v Praze, zda s dostatečným předstihem požadavku je možné videokonferenci na OK uskutečnit.

  3.5.    Konference Voda 2020
  Ing. Zima informoval o připravované dvoudenní konferenci VODA 2020 (19.10. – 20.10.2020), kterou pořádá Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s ČKAIT. Součástí bude i vyhlídková jízda parníkem. Vzhledem k situaci ohledně koronaviru se tato konference odkládá na 7.6. – 8.6.2021. Letos se uskuteční pouze 19.10.2020 zahájení výstavky ke konferenci a 20.10.2020 od 15:00 hodin webinář. Podrobné informace jsou na webových stránkách ČSSI.
  Ing. Mandík prověří na ústředí ČKAIT možnost příspěvku autorizovaným osobám v naší oblasti ve výši 500,-- Kč/člen z rozpočtu OK Ústí nad Labem.
  Příspěvek doporučují jednomyslně všichni přítomní členové jednání.

  3.6.    Mezinárodní polní geotechnické metody
  Tato významná konference se koná 1x za 2 roky v Ústí nad Labem. Pořadatelem je AZ Consult s.r.o. Ústí nad Labem. Ing. Mandík informoval, že letošní 35. ročník se neuskuteční dle plánu 10. – 11.9.2020 z důvodu výskytu koronaviru. Předpokládaný termín konference - září 2021.

 

Další termín jednání výboru: 3. 11. 2020 od 15:00 hodin

 

Příloha: prezenční listina
Zapsal: Ing. Mandík

Obdrží:

 • výbor OK ČKAIT +  DK
 • Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT