Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usmernenie MVRR SR k Eurokódom

Usmernenie MVRR SR k Eurokódom

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
sekcia stavebníctva a bytovej politiky,
Slovenská komora stavebných inžinierov
a Slovenská komora architektov

v súvislosti s povinnosťou ukončiť do 31. marca 2010 používanie národných noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií, ktoré sú v rozpore s eurokódmi vydáva toto

U s m e r n e n i e

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia stavebníctva a bytovej politiky (ďalej MVRR SR), na základe informácie Európskeho výboru pre normalizáciu CEN o tom, že ukončil sprístupňovanie súboru európskych noriem na navrhovanie stavebných konštrukcií - eurokódov - v roku 2007, a z dôvodu zrušenia národnej normy alebo jej časti, ktoré sú v rozpore s eurokódmi, členské štáty Európskej únie majú povinnosť ukončiť najneskoršie do 31. marca 2010 používanie národných noriem. V záujme zjednotenia aplikácie technických noriem v procese spracovania projektovej dokumentácie stavieb, MVRR SR po dohode so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou komorou architektov týmto oznamujeme projektantom stavieb, stavebným úradom, krajským stavebným úradom i stavebníkom, že projektová dokumentácia stavieb predložená na stavebné konanie od 1. apríla 2010 musí byť vypracovaná podľa noriem STN EN.

V súvislosti s vyššie uvedeným bolo rozhodnuté, že pre vypracovanie dokumentácie pre územné konanie, resp. územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie stavby (projektu stavby), ktorý sa predkladá k stavebnému konaniu platí nasledovné:
  1. Projektová dokumentácia na vypracovanie ktorej bola uzavretá zmluva do 22.01.2010 s požiadavkou, že bude vypracovaná podľa noriem STN, môže byť dokončená a predložená na konanie na stavebný úrad najneskôr do 31.03.2010.
  2. Projektová dokumentácia na vypracovanie ktorej je uzavretá zmluva po 22.01.2010, s požiadavkou, že bude vypracovaná podľa noriem STN, musí byť dokončená a predložená na konanie na stavebný úrad do 30.06.2010.
  3. Projektová dokumentácia, na vypracovanie ktorej bude uzavretá zmluva po 01.04.2010 musí byť spracovaná podľa noriem STN EN.

Projektant v období uvedenom v písm. a) až c) doloží k projektu čestné prehlásenie o termíne uzatvorenia zmluvy a zoznam použitých platných noriem.

V prípade nedodržania uvedených podmienok stavebný úrad môže prerušiť (územné) stavebné konanie.


Ing. Peter Černega
generálny riaditeľ sekcie
stavebníctva a bytovej politiky

22. 02. 2010