Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení HV ČKAIT Ostrava

Usnesení HV ČKAIT Ostrava

USNESENÍ Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, konané dne 27. 1. 2010 v Domě kultury města Ostravy.

 1. Valná hromada schvaluje :
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2009, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem - přednostou oblasti.
  • Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2009, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Josefem Sláčalem, CSc.
  • Výsledky voleb na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 20. 3. 2010 a možnost jmenování náhradníků přednostou OK ČKAIT Ostrava. Zápis o výsledku volby delegátů je součástí usnesení valné hromady.


 2. Valná hromada bere na vědomí :
  • Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti a hospodaření ČKAIT v roce 2009
  • Vystoupení místopředsedy ČKAIT Ing. Jindřicha Patera.
  • Diskusní vystoupení hostů valné hromady ČKAIT


 3. Valná hromada ukládá:
  Výboru oblasti Ostrava zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2010 a to zejména:
  • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
  • udržovat a dále rozvíjet spolupráci se Stavební a Strojní fakultou VŠB-TU Ostrava a spolupracovat se středními průmyslovými školami MS kraje
  • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2010 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební a Strojní fakultou VŠB-TU Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
  • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
  • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
  • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace
  • dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou


 4. Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se obrací na své členy:
  • aby důsledně dbali na kvalitu své práce a na korektní vztahy se zákazníkem a ostatními účastníky výstavby a tak napomáhali zvyšovat prestiž ČKAIT
  • aby se nadále aktivně zapojovali do programu celoživotního vzděláváni členů ČKAIT
  • aby aktualizovali, nebo oznámili svou e-mailovou adresu do oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava


 5. Valná hromada děkuje hostům a členům komory za jejich účast a vystoupení na valné hromadě a ukládá výboru oblasti zodpovědně posoudit všechny přednesené informace, připomínky, doporučení, náměty a vhodným způsobem je využít pro zkvalitnění činnosti komory.

Zahájení valné hromady se zúčastnilo 229 členů z 2 345 ( 9,8 %) řádných členů ČKAIT oblasti Ostrava a 25 hostů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni (viz zpráva mandátní komise. Kvórum pro přijetí usnesení je (1/2 + 1 zúčastněných ) 115 hlasů.
Usnesení bylo přijato výraznou většinou hlasů přítomných účastníků valné hromady (proti nebyl nikdo).


Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Kamil Šamárek

Mandátní komise : Ing. Ladislav Čech, Ing. Antonie Lošťáková, Ing. Vladimír Hrabal

Volební komise : Ing. Petr Dospiva, Ing. Vlastimil Reichel, Karel Pastuszek


Přednosta OK ČKAIT : Ing. Svatopluk Bijok
10. 02. 2010