Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT v Praze dne 22.3.2003

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT v Praze dne 22.3.2003


Místo jednání: Národní dům Královské Vinohrady, Majakovského sál, náměstí Míru 9, Praha 2, Vinohrady
Doba jednání: 09.00 až 14.30 hodin

Přítomní delegáti a hosté jsou zapsáni v prezenčních listinách, jichž originály jsou uloženy v kanceláři ČKAIT Praha, Sokolská ul. 15

Část A
Shromáždění delegátů s c h v a l u j e :

 1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2002, tištěnou jako přílohu pozvánky na shromáždění delegátů 2003 a doplněnou předsedou ČKAIT ing. Václavem Machem.
 2. Zprávu o hospodaření ČKAIT v roce 2002 tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT za rok 2002 a doplněnou ekonomickým mandatářem ČKAIT ing. Vladimírem Blažkem, CSc.
 3. Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2003, tištěný ve Výroční zprávě za rok 2002 a doplněný ekonomickým mandatářem ČKAIT ing. Vladimírem Blažkem, CSc.
 4. Zprávu dozorčí rady ČKAIT tištěnou ve Výroční zprávě ČKAIT za rok 2002 v části B - Kontrolní činnost a doplněnou předsedou dozorčí rady ČKAIT ing. Michalem Hrubým.

Část B
Shromáždění delegátů z v o l i l o :
Představenstvo ČKAIT:

Ing. Ladislav Brett
Ing. Miroslav Čermák, CSc.
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Josef Jeníček
Ing. Jan Konicar
Ing. Pavel Křeček
Ing. Miroslav Loutocký
Ing. Václav Mach
Ing. Jaroslav Machek
Ing. Martin Mandík
Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Ing. Josef Mitrenga
Ing. Jindřich Pater
Ing. Jiří Plíčka, CSc.
Ing. Bohumil Rusek
Ing. Robert Špalek
Ing. Milan Válek
Ing. Svatopluk Zídek

Dozorčí radu:

Doc. Ing. Jiří Čechura, CSc.
Ing. Radoslav Holý
Doc. Ing. František Hrdlička, CSc.
Ing. Michal Hrubý
Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
Ing. Josef Sláčal, CSc.
Ing. Petr Truhlář
Ing. Jaromír Vrba, CSc.

Stavovský soud:

Ing. Bohumír Baxa
Ing. Miloslav Drda
Ing. Petr Chytil
Ing. Antonín Jakubík
Ing. Petr Opletal, CSc.
Ing. Zdeněk Rylich
Ing. Jiří Schandl

Část C
Shromáždění delegátů u k l á d á představenstvu:

 1. Pokračovat v ochraně práv a plnění povinností plynoucích ze zákona č. 360/1992 Sb. k upevnění postavení ČKAIT jako subjektu veřejného práva.
 2. Hájit oprávněné zájmy a postavení členů ČKAIT ve společnosti
 3. Soustředit podporu při projednávání novely zákona 360/92 Sb. na priority, týkající se postavení členů ČKAIT při vstupu do Evropské unie a to zejména:
  1. Rovné podmínky pro vzájemné uznávání způsobilosti spočívající ve třech kritériích
   • vzdělání
   • praxe
   • autorizace
  2. zrušení starých osvědčení zvláštní způsobilosti, vydaných před rokem 1992.
 4. Posílit činnost kontrolních orgánů komory a vytvořit podmínky pro profesionální řízení komory.
 5. Podpořit ty části nového stavebního zákona, které vymezují kvalitativní podmínky dokumentace staveb, kontrolní činnosti při realizaci staveb a institut autorizovaných inspektorů.
 6. Vyhodnotit zkušenosti ze zkušebního období programu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob a ustavit systém odborného vzdělávání členů ČKAIT.
 7. Podpořit vydáním metodických návodů a aktuálních vzorových smluv výkony autorského dozoru, technického dozoru a odpovědného zástupce firmy.
 8. Pokračovat v prevenci nekvalitní práce, zejména v oblasti dokumentace a realizace staveb.
 9. Spolupracovat se státní správou a samosprávou na úrovni představenstva a výborů oblastí ve věcech týkajících se výstavby.
 10. Rozvíjet vzájemné vztahy s vysokými a středními odbornými školami a podporovat diskusi o profilu absolventů vysokých a středních odborných škol ve vztahu ke změnám studijních programů.
 11. Spolupracovat se zahraničními subjekty charakteru shodného nebo obdobného ČKAIT, připravovat podmínky pro začlenění do EU a podporovat výměnu informací a vzájemné poznávání.
 12. Spolupracovat s profesními a podnikatelskými organizacemi, působícími ve stavebnictví.
 13. Aktivovat nové kandidáty pro práci v orgánech ČKAIT.
 14. Projednat a schválit konečnou zprávu o hospodaření ČKAIT v roce 2002 do 30. června 2002.
 15. Dopracovat a schválit rozpočet ČKAIT na rok 2003 do 30. června 2003.
 16. Informovat o průběhu a usnesení shromáždění delegátů 2003 členy komory s cílem zapojit je do činností a cílů komory.
 17. Vyhodnotit diskusní příspěvky předložené písemně tomuto shromáždění delegátů a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.

ČÁST D
Shromáždění delegátů z p l n o m o c ň u j e představenstvo k řešení nezbytně nutných důsledků plynoucích z novely zákona 360/92 Sb.
Rozhodnutí, přijatá v rámci tohoto zplnomocnění, podléhají schválení shromážděním delegátů ČKAIT 2004.


Schváleno hlasováním: pro 147, proti 0, zdržel se 0

Sestavila a podepsala návrhová komise zvolená na shromáždění delegátů 2003 ve složení:
Ing. Miroslav Loutocký, Ing. Karel Blecha, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jan Jelínek, Ing. Zdeněk Avenarius
Předseda návrhové komise: Ing. Miroslav Loutocký

25. 03. 2003