Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Valné hromady 2011

Usnesení Valné hromady 2011

 1. Valná hromada schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2010, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem – přednostou oblasti.
  • Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2010, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Josefem Sláčalem, CSc.
  • Výsledky voleb na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 19. 3. 2011 a možnost jmenování náhradníků přednostou OK ČKAIT Ostrava. Zápis o výsledku volby delegátů je součástí usnesení valné hromady.
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti a hospodaření ČKAIT v roce 2010
  • Vystoupení místopředsedy ČKAIT Ing. Jindřicha Patera v návaznosti na připravované nové řády Komory
  • Diskusní vystoupení hostů valné hromady ČKAIT uvést jmenovitě
 3. Valná hromada ukládá:
  Výboru oblasti Ostrava zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2011 a to zejména:
  • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
  • udržovat a dále rozvíjet spolupráci se Stavební, Strojní fakultou a FBI VŠB-TU Ostrava a spolupracovat se středními průmyslovými školami MS kraje
  • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2011 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební, Strojní fakultou a FBI VŠB-TU Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
  • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
  • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
  • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace
  • dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou
 4. Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se obrací na své členy:
  • aby důsledně dbali na kvalitu své práce a na korektní vztahy se zákazníkem a ostatními účastníky výstavby a tak napomáhali zvyšovat prestiž ČKAIT
  • aby se nadále aktivně zapojovali do programu celoživotního vzděláváni členů ČKAIT
  • aby aktualizovali, nebo oznámili svou e-mailovou adresu do oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava
   • Valná hromada děkuje hostům a členům komory za jejich účast a vystoupení na valné hromadě a ukládá výboru oblasti zodpovědně posoudit všechny přednesené informace, připomínky, doporučení, náměty a vhodným způsobem je využít pro zkvalitnění činnosti komory.

  Zahájení valné hromady se zúčastnilo ... členů z 2 425 ( ... %) řádných členů ČKAIT oblasti Ostrava a 25 hostů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni (viz zpráva mandátní komise. Kvórum pro přijetí usnesení je (1/2 + 1 zúčastněných ) ........hlasů.
  Usnesení bylo přijato výraznou většinou hlasů přítomných účastníků valné hromady (proti nebyl nikdo).

  Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Kamil Šamárek

  Mandátní komise : Ing. Ladislav Čech, Ing. Otakar Mikula, p. Karel Pastuszek

  Volební komise : Ing. Petr Dospiva, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Jaroslav Gilar

  Přednosta OK ČKAIT : Ing. Svatopluk Bijok
  06. 09. 2011