Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2016

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2016

USNESENÍ VALNÉ HROMADY OBLASTI ČKAIT ČESKÉ BUDĚJOVICE
Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Ivan Štětina, Ing. Jan Mašek, Ing. Jan Beránek

Valná hromada na svém dnešním zasedání

 1. SCHVALUJE
  1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2015 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem
  2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2016
  3. Rozpočet na rok 2016
 2. ZVOLILA
  1. Delegáty na Shromáždění delegátů dne 19.3.2016:
   Ing. Jana HATÁKOVÁ, Ing. František HLADÍK, Marie HLADÍKOVÁ, Ing. Jaroslav HODINA, Ing. Jan JELÍNEK, Ing. Luboš KADANĚ, Ing. František KONEČNÝ, Ing. Jana MÁCHOVÁ, Ing. Jan MAŠEK, Pavel OTRUBA, Ing. Martina OPELKOVÁ
  2. Náhradníky na Shromáždění delegátů
   Ing. František Bostl, Ing. Adolf Šicner, Ing. Šárka Janurová, Ing. Milan Borovka
 3. BERE NA VĚDOMÍ
  1. Informace předsedy Komory
  2. Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou
  3. Zprávu dozorčí rady
  4. Informace z vystoupení hostů
 4. UKLÁDÁ
  1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2016 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů.
  2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT
  3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení

USNESENÍ bylo přijato hlasováním.
V době hlasování bylo přítomno 74 členů.
Počty hlasů: pro: 74, proti: 0,zdrželo se: 0
Podpisy členů návrhové komise: Ing. Ivan Štětina, Ing. Jan Mašek, Ing. Jan Beránek
Podpis předsedy oblasti Ing. František Hladík
V Č. Budějovicích 11.1.2016

26. 01. 2016