Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2017

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2017

Valná hromada na svém dnešním zasedání
1. SCHVALUJE
1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2016 přednesenou předsedou oblasti Ing. Františkem Hladíkem
1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2017
1.3. Rozpočet na rok 2017
2. ZVOLILA
2.1. Delegáty na Shromáždění delegátů 25.3.2017:
Ing. Milan Borovka, Ing. Jana Hatáková, Ing. František Hladík, Marie Hladíková, Ing. Jaroslav Hodina ,Ing. Šárka Janurová, Ing. Jan Jelínek, Ing. Luboš Kadaně, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba, Ing. Martina Stráská
2.2. Náhradníky na Shromáždění delegátů 25.3.2017
Ing. František Bostl, Ing. Jaroslav Kašpar, Ing. František Konečný
3. BERE NA VĚDOMÍ
3.1. Informace předsedy Komory o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou
3.2. Zprávu dozorčí rady
3.3 návrh výboru oblasti jako kandidáta do představenstva Ing. Františka Hladíka, předsedy oblasti
3.3. Informace z vystoupení hostů
4. UKLÁDÁ
4.1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2017 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů.
4.2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT
4.3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení

USNESENÍ bylo přijato hlasováním.
V době hlasování bylo přítomno 125 členů.
počty hlasů – pro: 125
proti: 0
zdrželo se: 0
Podpisy členů návrhové komise: Ing. Ivan Štětina, Ing. Adolf Šicner, Ing. Jan Beránek
Podpis předsedy oblasti Ing. František Hladík
V Č. Budějovicích 11.1.2017

18. 01. 2017